Quyết định 281/QĐ-UBND

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 14 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2018 gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục I kèm theo): 19 văn bản (trong đó: 05 Nghị quyết; 01 Chỉ thị; 13 Quyết định).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục II kèm theo): 06 văn bản (trong đó: 04 Nghị quyết; 02 Quyết định).

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2018: Không có.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2009/NQ- HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018

23/7/2018

02

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018

16/12/2018

03

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia

Thay thế bằng Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018

16/12/2018

04

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015

Về việc bổ sung Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Khóa VIII kỳ họp thứ 8 về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia

Thay thế bằng Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018

16/12/2018

05

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016

Về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Nghị quyết 16/2018/NQ- HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018

16/12/2018

06

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007

Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2018/QĐ- UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018

23/11/2018

07

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 và Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018

19/3/2018

08

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thay thế bằng Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 07/01/2018

29/01/2018

09

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2018/QĐ- UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018

04/5/2018

10

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 19/2018/QĐ- UBND ngày 29/6/2018

10/7/2018

11

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bãi bỏ bằng Quyết định số 25/2018/QĐ- UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018

26/10/2018

12

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 31/2018/QĐ- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018

28/12/2018

13

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu đất ở, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ- UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018

20/11/2018

14

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 va Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 24/2015/QĐ- UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND ngày 12/3/2018

23/3/2018

15

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ- UBND ngày 05/4/2018

17/4/2018

16

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định 15/2018/QĐ- UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018

17/4/2018

17

Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2018/QĐ- UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018

09/10/2018

18

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Ban hành Quy định về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 09/2018/ QĐ-UBND ngày 12/3/2018

26/3/2018

19

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Quyết định số 30/2018/QĐ- UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018

17/12/2018

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016

Khoản 5, Điều 4 Khoản 6, Khoản 7, Điều 4 Khoản 2, Điều 6 Khoản 4, Điều 6

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND

23/7/2018

02

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017

Khoản 1, Mục II, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

23/7/2018

03

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016

Khoản 5, Mục I và Khoản 5, Mục II Phần B

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND

23/7/2018

04

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Điều 1 Điểm a, Điều 5 Điều 6

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ- HĐND

23/7/2018

05

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015

Khoản 1 Điều 1, Khoản 8 Điều 2, Tiểu mục 1.4, Khoản 1, Điều 4

Được sửa đổi bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

15/02/2018

06

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015

Điểm đ, Khoản 11, Điều 2

Được sửa đổi bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

15/02/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu281/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLâm Thị Sang
       Ngày ban hành19/02/2019
       Ngày hiệu lực19/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           • 19/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực