Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 3 như sau:

“b) Đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng do không tổ chức phiên họp UBND tỉnh được, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu xin ý kiến đến từng thành viên UBND tỉnh để xin ý kiến.

- Nếu vấn đề được đa số thành viên UBND tỉnh thống nhất, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và báo cáo bằng văn bản đến các thành viên UBND tỉnh.

- Nếu vấn đề chưa được đa số thành viên UBND tỉnh thống nhất, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND tỉnh gần nhất để thảo luận thêm và quyết định”.

2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 4 như sau:

“c) Khi Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo công việc của UBND tỉnh và phân công cho các Phó Chủ tịch giải quyết công việc do Chủ tịch phụ trách theo quy định tại Điều 127, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”.

3. Sửa đổi Điểm d, Khoản 4, Điều 4 như sau:

“d) Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi vắng; Phó Chủ tịch được phân công giải quyết thông báo lại kết quả giải quyết cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch được giải quyết thay biết”.

4. Bổ sung Khoản 4, Điều 5 như sau:

“4. Ngoài những quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý các công việc đột xuất do Chủ tịch phân công”.

5. Sửa đổi Khoản 3, Điều 6 như sau:

“3. Ngoài những quy định tại Điều 5 của Quy chế này, Phó Chủ tịch Thường trực còn thực hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa các Phó Chủ tịch”.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Minh Khái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2014
Ngày hiệu lực31/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Minh Khái
       Ngày ban hành21/08/2014
       Ngày hiệu lực31/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2012/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Bạc Liêu