Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử công cộng Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 23/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2015/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 104/TTr-STTTT ngày 14 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 8, Điểm a, b, c, đ như sau:

Điều 8. Thẩm quyền và quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

“a) Nộp hồ sơ cấp mới

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi, lập biên nhận, xem xét cấp phép trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, làm lại hồ sơ.”

“b) Thành lập đoàn đánh giá

Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn, đoàn đánh giá gồm các thành viên là đại diện các phòng ban của Sở, các cơ quan chuyên môn có liên quan và phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố để đánh giá thực tế tất cả các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới, 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận, đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”.

“c) Nội dung đánh giá

Sự phù hợp của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng so với các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Quy định này”.

“đ) Cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (do bị thất lạc, hư hỏng hoặc hết hạn…).

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi, lập biên nhận, xem xét trong thời hạn 05 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ làm lại.

Sở Thông tin và Truyền thông xem xét kết quả đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp tại bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết những điều kiện không đạt yêu cầu và thời hạn khắc phục. Sau khi nhận được bổ sung các điều kiện không đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày, nếu hợp lệ thì Sở Thông tin và Truyền thông cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp không cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

2. Sửa đổi Khoản 1 và bổ sung thêm Khoản 9, Điều 9 như sau:

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

“1. Là cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo về lĩnh vực Internet của các tổ chức, cá nhân”.

“9. Phối hợp, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 14 như sau:

Điều 14. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

“1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn mình quản lý theo quy định hiện hành”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các doanh nghiệp viễn thông, các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017 và bãi bỏ các quy định tại Điểm a, b, c, đ, Khoản 2, Điều 8; Khoản 1, Điều 9; Khoản 2, Điều 13; Khoản 1, Điều 14 của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2017
Ngày hiệu lực30/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýPhan Như Nguyện
       Ngày ban hành20/03/2017
       Ngày hiệu lực30/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu