Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh với sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban đã được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2012/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-KCN ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về trách nhiệm và mối quan hệ, phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan chức năng) trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải bảo đảm tính thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định pháp luật.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

3. Các hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đều phải thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý.

Điều 3. Về thanh tra, kiểm tra

1. Hàng năm các cơ quan chức năng phải lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và gửi về Ban Quản lý trước ngày 30 tháng 11 để thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm sau; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Ban Quản lý chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch (có ý kiến thống nhất của Ban Quản lý) và quyết định thanh tra, kiểm tra đối với từng doanh nghiệp cụ thể; trừ các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thời gian giải quyết kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

1. Trường hợp thuộc thẩm quyền trả lời của Ban Quản lý thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, Ban Quản lý phải xem xét, trả lời cho các doanh nghiệp.

2. Trường hợp không thuộc thẩm quyền trả lời của Ban Quản lý thì chậm nhất sau 02 ngày làm việc, Ban Quản lý phải báo cáo, chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp trên để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp

1. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận trong giai đoạn thi công xây dựng các dự án; tiến hành kiểm tra, xác nhận kết quả chạy thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các công trình xử lý chất thải của các dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động chính thức.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong các khu công nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, kiến nghị về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp với bên ngoài.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình; hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong các khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm tình hình cung cầu lao động trong các khu công nghiệp làm cơ sở để quy hoạch, xây dựng kế hoạch về phân bố và sử dụng lao động trong các khu công nghiệp; tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp; thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và xử lý các vi phạm pháp luật lao động.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bố trí vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương cho các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, các công trình ngoài hàng rào có liên quan theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối hợp với Ban Quản lý tổng hợp ý kiến, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về đề án lập mới hoặc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Thẩm định hoặc cho ý kiến đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, các dự án ngoài hàng rào nhưng có liên quan đến các khu công nghiệp.

d) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức việc đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo quy định. Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2. Trách nhiệm của Sở Công thương

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, các loại ngành, nghề, dự án khuyến khích đầu tư trong các khu công nghiệp.

b) Theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên cơ sở thông tin do Ban Quản lý cung cấp; phối hợp Ban Quản lý tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt, xử lý kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp và báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định.

c) Thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại trong các khu công nghiệp; chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp vùng và lãnh thổ đã được phê duyệt; hướng dẫn các doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đầu tư để được hỗ trợ đầu tư từ các nguồn của địa phương và Trung ương; cho ý kiến về hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với các dự án phải thẩm tra theo quy định).

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành công thương, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với Ban Quản lý triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý; hướng dẫn các chính sách, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công thương cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, chế biến thực phẩm trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

f) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp.

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ban Quản lý chuyển sang.

c) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với những trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; kiểm tra và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

đ) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

e) Giám sát việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các khu công nghiệp.

4. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật và các biện pháp, giải pháp về quản lý, ứng dụng công nghệ, khoa học, kỹ thuật nhằm cải tiến, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

b) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, thiết bị, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp theo ủy quyền; thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

c) Tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo phân cấp, thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.

đ) Kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ an toàn và kiểm soát bức xạ theo quy định pháp luật.

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp; nắm bắt nhu cầu đăng ký, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên các chuyên mục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu công nghiệp trên phương tiện truyền thông.

- Khảo sát nhu cầu và hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xác lập, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, sáng chế giải pháp hữu ích, tên thương mại.

- Tuyên truyền, phát động các doanh nghiệp tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và các hội thi, sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, Trung ương.

5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

b) Chủ trì lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác; thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp; thẩm định hoặc cho ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quy hoạch và xây dựng trong các khu công nghiệp; thực hiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, gồm:

- Về giao kết hợp đồng lao động; xây dựng nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lao động hoặc tranh chấp lao động theo thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp dựa theo nhu cầu đăng ký đào tạo và tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

b) Hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ doanh nghiệp đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thời gian thực hiện không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Ban Quản lý chuyển qua.

c) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện:

- Điều tra kết luận các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (tai nạn lao động nặng từ 02 lao động bị tai nạn trở lên và tai nạn lao động chết người).

- Đề ra các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các cuộc đình công bất hợp pháp, lãn công; nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, giải pháp về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ công về lao động.

7. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

a) Cung cấp thông tin về quy hoạch giao thông như: Các vị trí đấu nối, giới hạn hành lang an toàn giao thông đường thủy, đường bộ; quy mô, cao trình các tuyến đường giao thông có liên quan để lập dự án các quy hoạch các khu công nghiệp cho phù hợp với quy định chung.

b) Đề xuất kế hoạch xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khuyến khích đầu tư phát triển phương tiện giao thông công cộng (xe buýt) phục vụ việc đi lại của công nhân khu công nghiệp; tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong các khu công nghiệp.

8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

a) Quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin, truyền thông; đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông, truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu về thông tin liên lạc tại các khu công nghiệp, đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện báo cáo, thống kê, khai báo thuế, đăng ký doanh nghiệp qua mạng Internet và thực hiện các giao dịch điện tử.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý.

9. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở, nhà máy sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý giám sát môi trường lao động; theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động; thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người lao động; phát hiện và điều trị, can thiệp y tế kịp thời đối với các bệnh, dịch bệnh đối với lực lượng lao động trong các khu công nghiệp.

10. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan nắm tình hình hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trong các khu công nghiệp và khu vực xung quanh.

b) Chỉ đạo đơn vị chức năng tổ chức thẩm định và phê duyệt về phòng cháy và chữa cháy các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật; trong đó thời gian thẩm định, phê duyệt (tính theo ngày làm việc và kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ) không quá 07 ngày đối với các dự án thuộc nhóm B, C và 20 ngày đối với các dự án thuộc nhóm A.

Định kỳ và đột xuất tiến hành kiểm tra kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với từng cơ sở và toàn khu công nghiệp.

c) Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

d) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

đ) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

e) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài; các dự án có quy mô lớn của các nhà đầu tư trong nước tiến hành tại các khu công nghiệp của tỉnh.

11. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các doanh nghiệp lập kế hoạch xây dựng lực lượng tự vệ phù hợp với quy mô, tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức đăng ký người lao động trong độ tuổi, hướng dẫn người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng tự vệ ở doanh nghiệp; giải quyết hoàn thành nghĩa vụ tự vệ, kết nạp tự vệ mới phù hợp quy mô của lực lượng tự vệ ở từng doanh nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy đơn vị, kế hoạch huấn luyện, hoạt động của tự vệ; bảo đảm chế độ, chính sách theo Luật Dân quân tự vệ.

c) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ và các văn bản có liên quan cho lực lượng dân vệ tại các doanh nghiệp:

- Chấp hành lệnh động viên người và phương tiện cho quân đội khi tham gia diễn tập; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo quy định của cơ quan quân sự có thẩm quyền.

- Chỉ đạo, chỉ huy tự vệ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tham gia bảo vệ sản xuất; giữ gìn trật tự trị an; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ trong nội bộ cơ quan, tổ chức và địa bàn đứng chân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc ngành mình quản lý ở địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; thực hiện chế độ báo cáo, giao ban, kiểm tra, sơ, tổng kết về công tác quốc phòng quân sự theo quy định.

12. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

a) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng, thẩm định (hoặc tham mưu) trình cấp có thẩm quyền quyết định về việc thành lập, phân loại, xếp hạng, cơ cấu, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý.

13. Trách nhiệm của Cục Thuế

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về thuế; quản lý và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thuế (đăng ký mã số thuế), xác định mức ưu đãi, thời hạn miễn, giảm thuế đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp theo quy định.

b) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Luật Quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp.

14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

b) Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định.

c) Tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động theo quy định.

15. Trách nhiệm của Cục Thống kê

a) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra thống kê đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Cung cấp thông tin và phối hợp tham gia vào đoàn kiểm tra, thanh tra thống kê; xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hoạt động khu công nghiệp; tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thống kê cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp Ban quản lý và các sở, ngành, đơn vị chức năng có để thực hiện các công việc sau:

a) Công bố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

b) Giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công của người lao động trong khu công nghiệp; thực hiện công tác quản lý hành chính, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự trong và xung quanh các khu công nghiệp theo phạm vi trách nhiệm được giao.

c) Vận động nhân dân nơi có khu công nghiệp chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp.

d) Đại diện cho nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến xây dựng và hoạt động của khu công nghiệp với cơ quan chức năng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này; định kỳ 06 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2012
Ngày hiệu lực27/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhạm Hoàng Bê
        Ngày ban hành17/05/2012
        Ngày hiệu lực27/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp - Ủy ban