Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định Số 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sủa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-KCN ngày 04 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trường Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyêt định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các Sở, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT ÙBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL (
Bộ Tư pháp);
-
Sở Tư Pháp (tự kiểm tra);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Bạc Liêu;
- TT Công báo - Tin học (
đăng công báo);
- CVP, PCVP Tuấn Tài;,
- Lưu VT, (Duy-001).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯÓC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý) với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh (viết tắt là các sở, ngành) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (viết tắt là KCN) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý; các Sở, Ngành và UBND cấp huyện có KCN; chủ đầu tư các dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Ban Quản lý là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN; đồng thời, là cơ quan đầu mối liên hệ và chịu trách nhiệm phối họp với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện làm việc theo cơ chế “Một cửa liên thông'' với các cơ quan liên quan.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nước các KCN theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo và nâng cao trách nhiệm tham gia quản lý của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.

3. Khi cơ quan chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản thì các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiên phải trả lời băng văn bản trong thời hạn quy định tại bộ thủ tục hành chính. Nêu quá thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì được xem như đồng ý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, pháp luật về những vấn đề được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục liên quan tại Ban Quản lý, các Sở, Ngành và UBND cấp huyện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết thực hiện.

5. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các nhà đâu tư, doanh nghiệp trong KCN phải thông báo với Ban Quản lý để biết và phối hợp thực hiện; trừ các trường hợp đặt biệt theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN theo quy định pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quản lý xúc tiến đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về xúc tiến đầu tư vào các KCN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đế tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, Ngành có liên quan đề xuất các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các KCN phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.

2. Quản lý đầu tư:

a) Dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN: Tiếp nhận hồ sơ dự án; gửi văn bản kèm hồ sơ dự án xin ý kiến thẩm tra của các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND câp huyện; xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

b) Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch KCN:

- Tiếp nhận hồ sơ dự án; gửi văn bản kèm hồ sơ dự án xin ý kiến thẩm tra của các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dụng và các cơ quan, đơn vị có liên quan); tổng hợp, xem xét và quyết định chủ trương dầu tư.

- Chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong KCN theo quy định của pháp luật; thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án và sao gởi các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, thực hiện các điều khoản cam kết của các dự án được hưởng uư đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong KCN.

3. Quản lý quy hoạch xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Đề xuất chủ trương, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng KCN.

b) Lập hoặc hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN, quy hoạch điều chỉnh cục bộ KCN, khu nhà ở công nhân, khu dịch vụ, tiện ích phục vụ KCN theo quy định và chỉ đạo, phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức công bố quy hoạch xây dựng KCN theo quy định.

c) Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các KCN trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Thực hiện quản lý quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng tại các KCN theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bạc Liêu trong việc xây dựng quy hoạch hệ thống lưới điện, cấp công suất điện trong các KCN đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong KCN.

4. Quản lý đầu tư xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN theo từng thời kỳ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật - thi công đối với các dự án (không sử dụng vốn đầu tư công đầu tư) đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp I, cấp II, dự án nhóm B và nhóm c đâu tư trong KCN.

Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trong các KCN thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

d) Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng xây dựng công trình; tổ chức kiếm tra, nghiệm thu theo thẩm quyền đối với các công trình thuộc diện phải được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục để chấp thuận, cấp phép đấu nối đường giao thông KCN với hệ thống giao thông quốc lộ, đường tỉnh và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong các KCN.

e) Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bạc Liêu lập kế hoạch cấp điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hỗ trợ và tạo điêu kiện thuận lợi cho các chủ đâu tư đôi với các thủ tục có liên quan vê đầu tư công trình điện trong KCN.

5. Quản lý khoa học và công nghệ:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ để thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư vào KCN theo quy định; giải quyết các cơ chế, chính sách, khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu KCN thực hiện các quy định về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thông tin về công nghệ theo quy định.

6. Quản lý môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra đối với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN hoặc giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN với các tổ chức, cá nhân bên ngoài KCN.

d) Tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN; tham gia đoàn kiểm tra xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và kiểm tra xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án trong KCN.

7. Quản lý lao động:

a) Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lao động theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện đối với các doanh nghiệp trong KCN.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp trong KCN, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã tỉnh hội và các Sở, Ngành có liên quan hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trong KCN.

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan giới thiệu, hỗ trợ về tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện an toàn lao động; giải quyết các tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho người lao động các chủ trương, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

đ) Phối hợp với Công an tỉnh quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các KCN đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại:

a) Chủ trì theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN được thuận lợi, hiệu quả và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Chủ trì quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp trong các KCN cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Công Thương:

- Tổ chức xây dụng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại hàng năm; quản lý hoạt động thương mại, chống làm hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chủ trương, chính sách pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành công thương; quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, an toàn điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan cho cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp trong KCN và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thiết bị áp lực.

d) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức truyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong các KCN vê chính sách, pháp luật liên quan đến thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

đ) Phối hợp với Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức truyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong các KCN sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

9. Quản lý y tế:

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường lao động, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống các dịch bệnh trong các KCN.

10. Quản lý an ninh trật tự và an toàn:

a) Phối hớp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh quôc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các KCN.

- Đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong các KCN.

- Xây dựng và tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ doanh nghiệp trong các KCN nói riêng và cả khu vực KCN nói chung.

b) Chủ trì xác nhận nhân sự chủ chốt doanh nghiệp, đề nghị cấp thị thực, tạm trú đối với người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN theo đề nghị của doanh nghiệp gửi Công an tỉnh để quản lý người nước ngoài theo quy định.

c) Phối hợp với Công an tỉnh:

- Tổ chức huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với doanh nghiệp và cán bộ, công nhân làm việc trong các KCN.

- Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ của các doanh nghiệp trong KCN.

11. Thanh tra, kiểm tra:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp danh sách các doanh nghiệp trong KCN dự kiến lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra để các cơ quan, đơn vị có chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định.

b) Phối hợp các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp trong KCN theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

12. Quản lý sử dụng đất đai:

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Quản lý việc thuê đất, cho thuê lại đất, sử dụng đất của các doanh nghiệp trong KCN và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong các KCN.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ thuê đất, giao đất tại thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất đối với các nhà đầu tư thuê đất để sản suất kinh doanh, dịch vụ tiện ích tại KCN Trà Kha theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp lập hồ sơ thuê đất, giao đất tại thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các KCN; các thủ tục dăng ký thế chấp, góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KCN và các công trình hạ tầng bên ngoài KCN có liên quan lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác định giá thuê đất để tính tiền thuê đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện trong việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; khắc phục ảnh hưởng, tồn tại phát sinh về bồi thường giải phóng mặt bằng trong thi công xây dựng hạ tầng KCN.

13. Hoạt động công đoàn trong các KCN:

a) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vận động thành lập Công đoàn các KCN, Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp tại KCN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động; triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp tại các KCN.

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc Công đoàn các KCN (khi được thành lập) và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công trong các KCN theo quy định của pháp luật.

14. Cung cấp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ thống kê và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các KCN.

b) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong các KCN; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, hoạt động của các dự án đầu tư trong các KCN báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu Lư theo quy định và cung cấp thông tin cho các Sở, Ngành, UBND cấp huyện để theo dõi và phối hợp chỉ đạo, quản lý.

c) Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được ủy quyền đến các cơ quan có chức năng và cơ quan quản lý nhà nước đã ủy quyền theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong các KCN sau đăng ký thành lập theo quy định.

15. Thi đua và khen thưởng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCN.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ngành, Cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện:

Các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này và chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại điều này:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Chủ trì, phổi hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đon vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN.

b) Đề xuất các cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ dầu tư vào các KCN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Trao đổi thông tin với Ban Quản lý khi cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các KCN đối với các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến dự án đầu tư hoặc đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.

Gửi về Ban Quản lý bản sao Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các KCN để theo dõi thực hiện nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

d) Khi quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, thông báo cho Ban Quản lý biết để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư.

đ) Thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 1 và các Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 3 Quy chế này.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN; các cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các KCN; quản lý, kiểm tra, kiểm soát các khoản thu - chi phí, lệ phí theo quy định của của Nhà nước.

b) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 1; các Điểm a, b, c, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Quy chế này.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thực hiện quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng xây dựng công trình của các dự án trong KCN theo thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các KCN và quy hoạch khu nhà ở công nhân, khu dịch vụ, tiện ích phục vụ KCN.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b Khoản 2 và các Điểm a, b, c, d, Khoản 3, Điều 3 Quy chế này.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất đối với các nhà đầu tư thuê đất để sản suất kinh doanh, dịch vụ tiện ích tại KCN Trà Kha theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ngành liên quan, UBND cấp huyện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN; kiểm tra xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và kiểm tra xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án trong KCN.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường, đất đai giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN hoặc giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN với các tổ chức, cá nhân bên ngoài KCN; kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong các KCN.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KCN và các công trình hạ tầng bên ngoài KCN có liên quan làm các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; hưóng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các KCN; các thủ tục đăng ký thế chấp, góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài chính, Sở Xâỵ dựng, Cục Thuế tỉnh và các Sở, Ngành liên quan trong việc xác định giá thuê đất để tính tiền thuê đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 2; Điểm a, d, Khoản 6 và Điểm a, Khoản 12, Điều 3 Quy chế này.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp trong các KCN (thanh tra, kiểm tra về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng); chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thẩm định các dự án đầu tư mới hoặc điều chỉnh, thay đổi công nghệ trong các KCN; giám định công nghệ khi có yêu cầu.

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 2, Điều 3 Quy chế này.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lao động, giải quyết các tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động trong KCN các chủ trương, chính sách, pháp luật về lao động.

b) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 7, Điều 3 Quy chế này.

7. Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành công thương; định mức kinh tế - kỹ thuật; quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, an toàn điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của các doanh nghiệp trong KCN .

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan cho cán bộ và nhân viên và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thiết bị áp lực của các doanh nghiệp trong KCN.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 2, Điều 3 Quy chế này.

8. Sở Y tế chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, thực hiện các chế độ của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại các KCN theo quy định hiện hành.

b) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 9, Điều 3 Quy chế này.

9. Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong các KCN.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và UBND cấp huyện thành lập các Đồn công an, Trạm công an, Trạm phòng cháy chữa cháy tại các KCN; trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy trong KCN.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp trong KCN; khi có sự cố xảy ra phối hợp huy động các nguồn lực trong nhân dân tại địa phương nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 10, Điều 3 Quy chế này.

10. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức truyên truyền, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong các KCN về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước.

b) Cung cấp kết quả thu nộp ngân sách của doanh nghiệp trong các KCN, thông tin doanh nghiệp trong các KCN được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý; kịp thời cung cấp thông tin các doanh nghiệp trong các KCN bị cưỡng chế thuế, vi phạm pháp luật về thuế cho Ban Quản lý để phối hợp xử lý.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, b, Khoản 2, Điều 3 Quy chế này.

11. Cục Thống kê chịu trách nhiệm: Chủ trì hỗ trợ hướng dẫn Ban Quản lý về chương trình, phương pháp xử lý tổng hợp số liệu thống kê; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về báo cáo thống kê đối với các doanh nghiệp trong KCN.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trong KCN.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thông báo tình hình thu, nộp bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm của các doanh nghiệp trong KCN.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hớp với Ban Quản lý tổ chức vận động thành lập và chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các KCN, Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCN hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Công đoàn.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ của các doanh nghiệp trong KCN.

15. SGiao thông vận tải chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn thủ tục về cấp phép đấu nối đường giao thông KCN với hệ thống giao thông quốc lộ, đường tỉnh và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong các KCN.

16. Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có chức năng về thanh tra, Kiểm tra chịu trách nhiệm:

a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp vói Ban Quản lý và các cơ quan có chức năng về thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh mghiệp trong KCN hàng năm và đột xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Các cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong KCN không quá một lần/năm; không trùng lắp, chồng chéo và phải công khai trước cho Ban Quản lý và doanh nghiệp biết (trừ trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định pháp luật); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra.

c) Khi phát hiện có sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra, kiểm tra Ban Quản lý thông báo bằng văn bản đến Thanh tra tỉnh để biết và xử lý theo quy định.

17. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ngành có liên quan, UBND cấp huyện hướng dẫn về tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng và thẩm định hồ sơ khen thưởng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp hoạt động trong KCN.

18. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ngành liên quan, tổ chức thực hiện bồi thưòng, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi, giao đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hồ trợ, tái định cư theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ngành liên quan giải quyết tôn tại, phát sinh trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN.

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 2; Điểm a, b, c, d, Khoản 3; Điểm a, Khoản 6 và Điểm a, Khoản 7, Điều 3 Quy chế này và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và UBND cấp huyện tố chức thực hiện Quy chế này; phổ biến tới chủ đầu tư các dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để nắm, chỉ đạo.

2. Các Sở, Ngành có liên quan và UBND huyện nơi có KCN theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này.

Điều 6. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Cơ quan, tố chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt Quy chế này thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về khen thưởng; trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ban Quản lý để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực29/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýDương Thành Trung
       Ngày ban hành17/01/2018
       Ngày hiệu lực29/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp Bạc Liêu

          • 17/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực