Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu thể thao Trường Thể dục thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND chi thực hiện chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2013/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM “VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN CÁC ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU THỂ THAO CỦA TRƯỜNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ MỨC HỖ TRỢ THÊM CHI PHÍ CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO ĐƯỢC TRIỆU TẬP VÀO ĐỘI TUYỂN, ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ “về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện thể thao thành tích cao”;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao”;

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tám”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 “về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Thể dục thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia”, như sau:

1. Bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 1 như sau:

Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao đang tập luyện, huấn luyện và thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao và Trường Thể dục thể thao tỉnh được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia.

2. Bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 1 như sau:

Mức hỗ trợ thêm chi phí cho Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

- Vận động viên, Huấn luyện viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: 150.000 đồng/người/ngày.

- Vận động viên, Huấn luyện viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia: 120.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ thêm chi phí cho Vận động viên Trường Thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được triệu tập vào đội tuyển và đội tuyển trẻ Quốc gia.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ VH, TT và DL (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Sở VH, TT và DL;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- Trung tâm CB - TH (đăng Công báo);
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: (LH).

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVõ Văn Dũng
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực20/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND bổ sung 25/2013/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng Vận động viên Bạc Liêu