Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự kiến dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.447.000 triệu đồng,

Trong đó:

- Thu nội địa: 2.202.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu:  245.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể ghi thu, ghi chi): 7.094.059 triệu đồng., Trong đó:

- Thu nội địa được cân đối:  2.200.400 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.893.659 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 7.094.059 triệu đồng,

a) Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách:

- Chi ngân sách cấp tỉnh:  3.150.181 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 2.568.746 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 1.375.132 triệu đồng.

b) Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các lĩnh vực:

- Chi phát triển kinh tế: 2.000.735 triệu đồng,

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.342.109 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường:  110.930 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp tài nguyên, quy hoạch, kiểm kê, đo đạc đất đai: 33.473 triệu đồng.

+ Chi trợ giá: 9.000 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 498.223 triệu đồng.

+ Chi quy hoạch:  7.000 triệu đồng.

- Chi tiêu dùng thường xuyên: 4.699.338 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng.

- Chi dự phòng ngân sách: 160.430 triệu đồng.

- Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia: 232.106 triệu đồng

c) Phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 3.150.181 triệu đồng.

- Chi phát triển kinh tế: 1.341.834 triệu đồng,

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.018.627 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp tài nguyên, quy hoạch, kiểm kê, đo đạc đất đai: 18.200 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường: 36.720 triệu đồng.

+ Chi trợ giá: 9.000 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 252.287 triệu đồng.

+ Chi quy hoạch: 7.000 triệu đồng.

- Chi tiêu dùng thường xuyên: 1.454.116 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng.

- Chi dự phòng ngân sách: 120.676 triệu đồng.

- Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia: 232.106 triệu đồng

Phân bổ dự toán chi cho các ngành, địa phương và các đơn vị thụ hưởng ngân sách (có phụ lục kèm theo).

Ngân sách các cấp thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho cơ quan, đơn vị địa phương để thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2013 và chính sách an sinh xã hội theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình điều hành nếu phát sinh những vấn đề ngoài dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và các nguồn vốn bổ sung chưa được phân bổ chi tiết cho từng danh mục dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ sớm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực22/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực22/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013 Thái Bình