Quyết định 960/QĐ-UBND

Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2015 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 12/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2015 hết hiệu lực thi hành, gồm 89 văn bản; trong đó: 28 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 23 Quyết định và 38 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

NĂM 2001

1

Nghị quyết

19/2001/NQ-HĐND

11/01/2001

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

2

Nghị quyết

12/NQ-HĐND

28/01/2001

Phê duyệt mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mức thu phí và lệ phí bãi bỏ

12/12/2006

NĂM 2002

3

Nghị quyết

28/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

NĂM 2003

4

Nghị quyết

02/2003/NQ-HĐND

11/01/2003

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

5

Nghị quyết

03/2003/NQ-HĐND

11/01/2003

Về mức thu các loại phí

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mức thu phí và lệ phí bãi bỏ

12/12/2006

6

Nghị quyết

10/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 44/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2011 bãi bỏ

16/7/2010

7

Nghị quyết

11/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về tổ chức thu phí, phân chia nguồn thu, công tác quản lý và tỷ lệ trích để trích cho việc tổ chức thu phí

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mức thu phí và lệ phí bãi bỏ

12/12/2006

8

Nghị quyết

17/2003/NQ-HĐND

31/12/2003

Về phê duyệt dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

NĂM 2004

9

Nghị quyết

18/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

NĂM 2005

10

Nghị quyết

47/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

1/1/2007

NĂM 2010

11

Nghị quyết

45/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc bổ sung và phân bổ kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

12

Nghị quyết

61/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

13

Nghị quyết

64/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

14

Nghị quyết

65/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

15

Nghị quyết

68/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc gia hạn khoản vay từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gia hạn khoản vay từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bãi bỏ

14/12/2011

NĂM 2011

16

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

17

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc gia hạn khoản vay từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gia hạn khoản vay từ Quỹ dự trữ tài chính cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bãi bỏ

12/12/2012

NĂM 2012

18

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về mục tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2014

19

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2014

20

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương quản lý; vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2014

NĂM 2013

21

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2014

22

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

23

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

24

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

25

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

NĂM 2014

26

Nghị quyết

29/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

27

Nghị quyết

36/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

NĂM 2015

28

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND

25/6/2015

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

QUYẾT ĐỊNH

NĂM 1993

1

Quyết định

373/QĐ-UBND

14/6/1993

Quy định quản lý vốn thủy lợi phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 và Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 thay thế

14/01/2010

2

Quyết định

289/QĐ-UBND

8/5/1993

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

05/08/1993

NĂM 1999

3

Quyết định

551/1999/QĐ-UBND

15/4/1999

Về việc chuyển bộ phận làm công tác thú y các huyện, thị xã về trực thuộc chi cục thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 thay thế

22/9/2015

NĂM 2001

4

Quyết định

689/2001/QĐ-UBND

16/10/2001

Ban hành quy chế quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp và quản lý doanh nghiệp nhà nước

Hết hiệu lực do 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình thay thế

01/8/2014

NĂM 2002

5

Quyết định

40/2002/QĐ-UBND

04/6/2002

Ấn định giá sản lượng khai thác và tính thuế đối với cơ sở khai thác thủy sản

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

NĂM 2003

6

Quyết định

05/2003/QĐ-UBND

22/01/2003

Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

7

Quyết định

08/2003/QĐ-UBND

14/02/2003

Ban hành mức thu các loại phí thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

8

Quyết định

328/2003/QĐ-UBND

15/8/2003

Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Hết hiệu lực do Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 bãi bỏ

24/8/2010

9

Quyết định

368/2003/QĐ-UBND

20/8/2003

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Quyết định số 08/2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

10

Quyết định

405/2003/QĐ-UBND

31/12/2003

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

NĂM 2004

11

Quyết định

62/2004/QĐ-UBND

29/6/2004

Quy định quản lý nhà nước về giá tại Thái Bình

Hết hiệu lực do 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

12/02/2015

12

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND

27/10/2004

Về việc quy định giá bán nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt dân cư

Hết hiệu lực do Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 bãi bỏ

18/9/2013

13

Quyết định

123/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2004

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

01/01/2005

14

Quyết định

124/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về thu phí tham quan di tích chùa keo

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

NĂM 2005

15

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND

05/01/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong dự toán chi ngân sách năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

16

Quyết định

17/2005/QĐ-UBND

30/01/2005

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

17

Quyết định

24/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Về mức phụ cấp hàng tháng cho báo cáo viên xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

18

Quyết định

78/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

Về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

19

Quyết định

81/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

NĂM 2007

20

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

23/10/2007

Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình thay thế

15/3/2015

NĂM 2009

21

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

29/7/2009

Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm của các sở, ngành về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

23/11/2015

NĂM 2012

22

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 thay thế

04/10/2014

NĂM 2013

23

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

Ban hành quy định đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

28/9/2015

CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

03/CT-UBND

20/1/1992

v/v triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

2

Chỉ thị

20/CT-UBND

24/12/1997

Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường hàng hóa chất lượng

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

3

Chỉ thị

15/CT-UBND

03/9/1998

Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

4

Chỉ thị

20/1998/CT-UBND

17/10/1998

Về việc nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

5

Chỉ thị

07/CT-UBND

8/5/1999

Triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

6

Chỉ thị

13/CT-UBND

23/7/1999

Chấn chỉnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

7

Chỉ thị

17/CT-UBND

5/10/1999

Thành lập các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

8

Chỉ thị

08/CT-UBND

10/3/2000

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại của công dân

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

9

Chỉ thị

05/2001/CT-UBND

5/3/2001

Về việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật phòng chống ma túy

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

10

Chỉ thị

06/2001/CT-UBND

7/3/2001

Về việc phát huy vai trò của Hội khuyến học các cấp trong tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

11

Chỉ thị

13/2001/CT-UBND

22/5/2001

Về việc khơi thông dòng chảy tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hết hiệu lực theo thời gian (văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001)

01/01/2002

12

Chỉ thị

14/2001/CT-UBND

31/5/2001

Về việc sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

13

Chỉ thị

23/2001/CT-UBND

10/9/2001

Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

14

Chỉ thị

12/2002/CT-UBND

27/5/2002

Tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

15

Chỉ thị

15/2002/CT-UBND

27/5/2002

Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

16

Chỉ thị

23/2002/CT-UBND

2/10/2002

Nghiêm cấm lấy đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

17

Chỉ thị

24/2002/CT-UBND

10/10/2002

Tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ đối với Hợp tác xã đánh bắt hải sản xa bờ

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

18

Chỉ thị

26/2002/CT-UBND

06/11/2002

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

19

Chỉ thị

29/2002/CT-UBND

16/12/2002

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 29/11/2002

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

20

Chỉ thị

03/2003/CT-UBND

20/01/2003

Về việc dừng giao đất làm nhà ở bám sát các quốc lộ tỉnh lộ

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

21

Chỉ thị

05/2003/CT-UBND

27/3/2003

Về việc triển khai chỉ thị số 04 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

22

Chỉ thị

04/2004/CT-UBND

30/01/2004

Về việc tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm ở người và gia cầm

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

23

Chỉ thị

05/2004/CT-UBND

13/02/2004

Về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y và an toàn vệ sinh thủy sản

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

24

Chỉ thị

16/2004/CT-UBND

28/6/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

25

Chỉ thị

17/2004/CT-UBND

29/6/2004

Về việc thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với UBND xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

26

Chỉ thị

21/2004/CT-UBND

22/9/2004

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

27

Chỉ thị

06/2005/CT-UBND

10/3/2005

Về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 ở người

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

28

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND

29/7/2005

Về việc tập trung chỉ đạo và tổ chức tiêm vacxin phòng dịch cúm gia cầm

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

29

Chỉ thị

18/2005/CT-UBND

27/9/2005

Về việc tăng cường công tác phòng cháy - chữa cháy

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

30

Chỉ thị

19/2005/CT-UBND

19/10/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý và ngăn cấm tình trạng giết mổ thịt mèo và động vật hoang dã

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

31

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

22/11/2005

Về việc đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng sử dụng hàng hóa và DVC lần thứ hai 2006-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

32

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND

24/11/2005

Về việc phát động toàn dân tham gia chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý, khử trùng, tiêu độc, ngăn dịch cúm H5N1 ở người

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

33

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

16/10/2006

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

34

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

8/3/2007

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

35

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

26/11/2007

Về việc tăng cường thực hiện Bộ Luật lao động

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

36

Chỉ thị

02/2008/CT-UB

05/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

37

Chỉ thị

13/CT-UBND

16/7/2013

Về việc thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2012-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

38

Chỉ thị

11/2014/CT-UBND

21/4/2014

Về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hết hiệu lực do Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

25/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016

  • 22/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực