Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND Quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/01/2003;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/01/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 514/TTr-SNV ngày 30/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NC, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Việt

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, bao gồm:

1. Theo phân cấp quản lý:

a) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh quản lý trực tiếp;

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quản lý trực tiếp.

2. Phân theo loại hình đơn vị sự nghiệp:

a) Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

b) Đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên;

c) Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Điều 2. Viên chức được điều chỉnh trong quy định này bao gồm:

1. Những người được tuyển dụng trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật trong các đơn vị sự nghiệp nêu tại Điều 1 của Quy định này, bao gồm:

a) Những người đã được bổ nhiệm vào một ngạch viên chức;

b) Những người đang trong thời gian thử việc;

c) Những viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp được biệt phái công tác tại cơ quan, đơn vị khác.

Điều 3. Nội dung quản lý viên chức được phân cấp trong văn bản này bao gồm:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đội ngũ viên chức;

2. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

3. Nhận xét, đánh giá viên chức;

4. Tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển viên chức;

5. Tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc;

6. Xếp ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, hạ ngạch; xếp lương, nâng lương;

7. Giải quyết chế độ chính sách hưu trí, thôi việc;

8. Kỷ luật viên chức;

9. Báo cáo thống kê số lượng và chất lượng viên chức;

10. Quản lý hồ sơ viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc phân cấp.

- Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền thống nhất quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh được UBND tỉnh phân cấp, uỷ quyền thực hiện một số nội dung quản lý viên chức và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nội dung được phân cấp, uỷ quyền.

- Các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý và sử dụng viên chức khi thực hiện các nội dung quản lý viên chức được phân cấp phải bảo đảm về số lượng, chất lượng và thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác quản lý cán bộ, viên chức của Đảng, Nhà nước và của UBND tỉnh ban hành. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định đi đôi với thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân thủ trưởng trong công tác quản lý sử dụng viên chức.

Chương II:

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 5. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh và quyết định các nội dung công tác sau:

1. Quyết định về quy hoạch, kế hoạch đội ngũ viên chức của tỉnh;

2. Quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc tỉnh quản lý;

3. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý sau khi có nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

4. Xem xét và quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác đối với viên chức giữ ngạch tương đương chuyên viên cao cấp. Quyết định viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý thuyên chuyển công tác đi tỉnh ngoài;

5. Đề nghị Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương đối với viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

6. Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, hạ ngạch, xếp lương, nâng lương và tiếp nhận viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính;

7. Quyết định kỷ luật viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp (Riêng hình thức kỷ luật hạ ngạch đối với ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì đề nghị Bộ Nội vụ quyết định hạ ngạch);

8. Chỉ đạo thực hiện các nội dung quản lý viên chức khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 6. Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được quyết định các nội dung công tác sau:

1. Tổng hợp công tác quy hoạch, kế hoạch đội ngũ viên chức của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức của tỉnh;

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thể chế các quyết định sau khi có nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý;

4. Tổng hợp viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính, ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ có thẩm quyền xét duyệt quyết định dự thi nâng ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính và tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

5. Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ quyết định xét chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương cho viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

6. Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp ngạch, chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương, hạ bậc lương viên chức giữ ngạch tương đương chuyên viên chính;

7. Căn cứ vào biên chế được giao, nhu cầu bổ sung viên chức, xem xét thoả thuận về số lượng, đối tượng, ngạch viên chức cần tuyển với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;

8. Có trách nhiệm thanh tra kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố; Đề nghị UBND tỉnh huỷ bỏ quyết định tuyển dụng viên chức của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố khi quyết định tuyển dụng không theo quy định chung và không đúng đối tượng cần tuyển đã được Sở Nội vụ thoả thuận.

9. Xem xét quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, hạ ngạch các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên viên trở xuống. Thoả thuận với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc nâng lương cho viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống;

10. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo các nội dung công tác quản lý viên chức thường xuyên khác theo đúng quy định chung; Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở tỉnh.

Điều 7. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là sở), UBND huyện, thành phố có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý bảo đảm số lượng, chất lượng và theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Được quyết định các công tác về quản lý viên chức như sau:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định;

2. Quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý;

3. Cùng Sở Nội vụ thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý theo quy định chung. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Sau khi có ý kiến thoả thuận của Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trừ đối tượng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý); Các trưởng, phó khoa, trưởng phòng ban chuyên môn của bệnh viện, trung tâm y tế và trưởng phó khoa, phòng của trường trung học chuyên nghiệp trực thuộc;

4. Căn cứ đề nghị của đơn vị sự nghiệp, xem xét quyết định công nhận hết thời gian thử việc và quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch tuyển dụng sau khi viên chức hoàn thành thời gian thử việc. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển ngạch, nâng ngạch, hạ ngạch đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý;

5. Đề nghị UBND tỉnh quyết định xếp lương, nâng lương đối với viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính trở lên. Quyết định nâng lương cho các viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống sau khi có ý kiến thoả thuận của Giám đốc Sở Nội vụ;

6. Tổng hợp xem xét nhu cầu tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo Sở Nội vụ thẩm định; Sau khi có ý kiến thoả thuận của Sở Nội vụ, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển để tổ chức kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển. Ra quyết định tuyển dụng viên chức cho người trúng tuyển theo hình thức hợp đồng làm việc và phân công về đơn vị công tác để người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định hiện hành; Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tuyển dụng các trường hợp trái với quy định.

7. Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức về các đơn vị sự nghiệp:

- Đối với cán bộ, công chức đang công tác ở cơ quan Đảng, đoàn thể, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh, ngoài tỉnh phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn, bảo đảm trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp cần tuyển dụng (trừ những cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý).

8. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định thuyên chuyển viên chức đi công tác nơi khác thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp. Ra quyết định thuyên chuyển đi nơi khác đối với viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính trở xuống; Riêng đối tượng hưởng chế độ ưu đãi theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 3/2/2004 của UBND tỉnh thì trước khi quyết định thuyên chuyển phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh;

10. Thực hiện việc kỷ luật viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định hiện hành;

11. Quyết định viên chức về nghỉ hưu, thôi việc và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện báo cáo thống kê đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm và đột xuất về sở Nội vụ bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo quy định.

Điều 8. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ quản lý toàn diện, trực tiếp, sử dụng, bố trí viên chức của đơn vị; chịu trách nhiệm trước cấp trên thực hiện công tác quản lý viên chức bảo đảm số lượng, chất lượng và theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Được quyết định các công tác sau:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đội ngũ viên chức ở đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị thuộc cấp trên quản lý, quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc quyền quản lý của đơn vị;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và của UBND tỉnh về viên chức.

4. Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng viên chức, đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặc tiếp nhận viên chức ở nơi khác về đơn vị công tác.

5. Tiếp nhận hồ sơ cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào đơn vị công tác. Thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc khi có quyết định tuyển dụng viên chức của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố. Có trách nhiệm sử dụng, bố trí viên chức trong phạm vi của đơn vị bảo đảm đúng ngạch tuyển dụng, đúng chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Báo cáo Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, xếp lương, nâng bậc lương của viên chức ở đơn vị;

7. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị khác về đơn vị công tác và viên chức của đơn vị thuyên chuyển đi cơ quan, đơn vị khác công tác.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh ký quyết định thuyên chuyển đi công tác nơi khác cho viên chức thuộc quyền quản lý, riêng viên chức hưởng chế độ ưu đãi theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 3/2/2004 của UBND tỉnh phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ra quyết định.

8. Thực hiện việc đánh giá viên chức ở đơn vị theo định kỳ hàng năm;

9. Đề nghị cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chế độ về viên chức theo chính sách pháp luật của Nhà nước;

10. Thực hiện việc kỷ luật viên chức theo quy định hiện hành;

11. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ viên chức ở đơn vị theo quy chế chung.

12. Thực hiện việc báo cáo thống kê đội ngũ viên chức theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm và đột xuất.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể quy định này.

Điều 10. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn quy định này tới các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh để xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2007
Ngày hiệu lực 02/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Nguyễn Duy Việt
Ngày ban hành 23/10/2007
Ngày hiệu lực 02/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng và quản lý