Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh không thanh toán quỹ bảo hiểm y tế Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5342/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý với các nội dung chính sau:

- Mức giá 724 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định cụ thể tại danh mục kèm theo Tờ trình số 5342/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong cơ cấu giá đã được phê duyệt.

- Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cho phép các Phòng khám Đa khoa khu vực và các Trạm Y tế thực hiện nhưng chưa quy định tại Nghị quyết này, khi triển khai thực hiện tạm thời áp dụng mức thu bằng 60% mức giá của từng dịch vụ quy định đối với Bệnh viện cấp huyện.

- Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được triển khai có trong danh mục của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Thông tư 03) và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 04) nhưng chưa quy định tại Nghị quyết này, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tạm thời áp dụng bằng 94% mức giá tối đa của từng dịch vụ quy định tại Thông tư số 03 và 68% mức giá tối đa của từng dịch vụ quy định tại Thông tư số 04. Chậm nhất trong thời hạn 06 tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng mức giá chi tiết của từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

Điều 2. Thời gian thi hành và lộ trình điều chỉnh:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

2. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng, giảm mức giá của từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với tỷ lệ tăng, giảm một năm không quá 15% mức giá đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và không được vượt mức giá trần quy định tại Thông tư số 03 và Thông tư số 04.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này; hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành10/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa