Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 2,5 NĂM KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2011-2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013; NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 VÀ NHỮNG NĂM CÒN LẠI CỦA GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét báo cáo 2,5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2011 - 2015 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 và 6 tháng đầu năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phái triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 m 2011-2015 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011 " 2015 của y ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình thực hiện, cân đặc biệt quan tâm, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Trung ương đảm bảo các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực hiện của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, tập trung thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2013; Chỉ thị sổ 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 đảm bảo đạt kết quả cao.

2. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả 03 chương trình đột phá của tỉnh để 03 chương trình thật sự là bước tiến quan trọng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Thường xuyên tiến hành sơ kết, kiếm tra, rà soát, ưu tiên thực hiện những nội dung trọng tâm, bức xúc, đối với các nội dung chưa có điều kiện thực hiện thì chuyển sang giai đoạn sau.

3. Huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Tập trung huy động vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.

Vận dụng lính động các cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn lực tài chính tham gia vào đầu tư phát triển trên địa bàn. Công bố rộng rãi các chủ trương, chính sách về ưu đãi đối với các ngành, các sản phẩm ưu tiên hoặc khuyến khích phát triển. Trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận về thị trường, vốn, tín dụng, đất đai, công nghệ, ngành nghề, thông tin và các chế độ ưu đãi hiện hành của Nhà nước.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Nâng cao cht lượng công tác quản lý xây dựng ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư xây dựng, từ quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát trin, đến chuẩn bị phê duyệt các dự án cụ thể, tổ chức thi công, giám sát. Tăng cường phân cấp trong công tác kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời xử lý các sai phạm phát sinh. Rà soát đtập trung đu tư có trọng tâm, trọng điêm, ưu tiên những dự án có khả năng hoàn thành vào năm 2014 - 2015. Ban hành Kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2013 - 2015 trong 6 tháng cuối năm 2013; đối với các dự án đăng ký vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, khẩn trương hoàn chỉnh lập dự án để Bộ, ngành Trung ương thẩm định đúng thời gian quy định.

Xây dựng lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí để đến năm 2014 thị xã Tây Ninh được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Có kế hoạch đào tạo ngun nhân lực vquản lý đô thị, chun bị sn sàng đđáp ứng yêu cu quản lý thành phy Ninh trong tương lai. Hoàn chỉnh các thủ tục đnghị đưa 02 xã Ninh Thạnh, Ninh Sơn thành phường trong năm 2013.

4. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tích cực khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương hàng năm để đáp ứng nhu cầu chi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng. Đảm bảo thu ngân sách gắn liền với quản lý, tiết kiệm chi, đảm bảo chi hiệu quả, đúng mục đích, góp phần ngăn ngừa lãng phí và tham nhũng. Quan tâm tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm tài sản và chi phí cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Sáu tháng cuối năm 2013, tổ chức rà soát thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm thêm 10% các khoản chi thường xuyên (không kể chi lương, phụ cấp theo lương) trong những tháng còn lại của năm 2013; trong đó, giảm tối đa chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% kinh phí hội nghị, tiếp khách, lễ hội, đi công tác trong nước và nước ngoài.

5. Đẩy mạnh sản xuất ngành, lĩnh vực để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khả năng có thể.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững đến năm 2015. Phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đảm bảo công tác vận hành, điều tiết nước tưới, phục vụ sản xuất, chế biến. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo Chưong trình xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh; phát huy những lợi thế đã đạt được. Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiếu thủ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả Chương trình hành động về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Đẩỵ mạnh thu hút và kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, nhất là các khu công nghiệp đang triển khai. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tập trung phát triển thương mại nội địa và thương mại biên giới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa một số trung tâm thương mại vào hoạt động. Thực hiện Chương trình hành động phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Tổ chức tốt thông tin quảng bá, đa dạng hóa các hình thức du lịch. Tiếp tục thực hiện bình ổn thị trường và đưa hàng Việt về nông thôn, nhất là đi với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, nhất là trong các dịp lễ, tết.

Sáu tháng cuối năm tập trung triển khai kế hoạch bình n thị trường một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền. Vận động toàn xã hội xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây đựng đi sng văn hóa” một cách hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền phải kịp thời chuyển tải những nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao, đồng thòi tạo điều kiện để các đối tượng chính sách,người nghèo được hưởng thụ thành quả của công tác xã hội hóa ở mức độ ngà) càng cao.

7. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy ngh, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đôi tượng bảo trợ xã hội. Rà soát hộ nghèo hàng năm đảm bảo đúng đối tượng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đúng thực cht. Tiếp tục vận động, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại quỹ: “Quỹ đền ơn đáp nghĩa", “Quỹ vì người nghèo”. Quan tâm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sưc khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, tập trung ngăn chặn có hiệu quả các vụ ngộ độc thực phẩm, thường xuyên kim tra, xử lý nghiêm những trường họp vi phạm quy định pháp luật vvệ sinh an toàn thực phm.

8. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động nhiều nguồn lực theo hướng xã hội hoá đbảo vệ môi trường; nghiên cứu tăng cường trách nhiệm và có phương án phân câp thm quyền cho các cp chính quyền về thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị kinh tế, cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác khoáng sản và sử dụng đất sai mục đích. Trin khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 08/3/2013 của Chính phủ vmột s vn đ cp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xâỵ dựng nhà máy xử lý rác thải, chất thải nguy hại ở đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

9. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Đẩy mạnh công tác đu tranh phòng, chng, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tt chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh. Tăng cường công tác đi ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, họp tác. Thực hiện đúng quy chế biên giới và các thoả thuận giữa chính quyền hai bên. Đẩy nhanh tiến độ Đán bố trí, sắp xếp n định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh, vừa tạo điu kiện đngười dân n định chỗ ở, phát triển sản xuất, vừa củng cố thế trận an ninh quc phòng.

10. Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; gắn công tác tiêp dân với giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý nhanh, hiệu quả các vụ việc liên quan đến đất đai, hạn chế mức thấp nhất các vụ, việc chậm giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân.

11. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí trong toàn bộ bộ máy nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khỏa XI) “Một số vn đ cáp bách vxậy dựng Đảng hiện nay” gn với việc "Học tập và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh ",

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và có đánh giá, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vận động nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 5 năm 2011-2015.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Nỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ke hoạch và Đầu íư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IV;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, ƯBND huyện, thị xã;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 4;
Lưu: VT, Vp. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

CH TCH
Vỗ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tỉnh Tây Ninh