Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm:

1. Bãi bỏ 34 nghị quyết hết thời gian thực hiện và giai đoạn thực hiện.

(Danh mục cụ thể kèm theo tại Phụ lục I)

2. Bãi bỏ 09 nghị quyết do phạm vi, đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với tình hình của địa phương; triển khai thực hiện trên cơ sở văn bản Trung ương và đã áp dụng các văn bản khác của địa phương.

(Danh mục cụ thể kèm theo tại Phụ lục II)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC I

BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản
(Trích yếu văn bản)

Lý do hết hiệu lực

Bãi bỏ 34 nghị quyết hết thời gian thực hiện và giai đoạn thực hiện

1

Nghị quyết

Số 05/2010/NQ-HĐND ngày 23/3/2010

Về chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

2

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 23/3/2010

Về chính sách đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

3

Nghị quyết

Số 27/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

4

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011

Về danh mục dự án trọng điểm đầu tư giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

5

Nghị quyết

Số 33/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

6

Nghị quyết

Số 39/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011

Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012.

Do hết thời gian thực hiện

7

Nghị quyết

Số 19/2012/NQ-UBND ngày 10/10/2012

Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách áp dụng cho giai đoạn 2013-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

8

Nghị quyết

Số 20/2012/NQ-UBND ngày 10/10/2012

Về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

9

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 10/10/2012

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

10

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

11

Nghị quyết

Số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013.

Do hết thời gian thực hiện

12

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011 - 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

13

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-UBND ngày 12/7/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

14

Nghị quyết

Số 35/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Do hết thời gian thực hiện

15

Nghị quyết

Số 36/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Do hết thời gian thực hiện

16

Nghị quyết

Số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

Do hết thời gian thực hiện

17

Nghị quyết

Số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.

Do hết thời gian thực hiện

18

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Do hết giai đoạn thực hiện

19

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015.

Do hết thời gian thực hiện

20

Nghị quyết

Số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

21

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

22

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

Do hết thời gian thực hiện

23

Nghị quyết

Số 31/2014/NQ-UBND ngày 11/12/2014

Về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

24

Nghị quyết

Số 34/2014/NQ-UBND ngày 11/12/2014

Về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

25

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 31/7/2015

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

26

Nghị quyết

Số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Do hết thời gian thực hiện

27

Nghị quyết

Số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2016

Do hết thời gian thực hiện

28

Nghị quyết

Số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2016

Do hết thời gian thực hiện

29

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

Do hết thời gian thực hiện

30

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Do hết thời gian thực hiện

31

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

Do hết thời gian thực hiện

32

Nghị quyết

Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2017

Do hết thời gian thực hiện

33

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội tỉnh Tây Ninh năm 2018

Do hết thời gian thực hiện

34

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2018

Do hết thời gian thực hiện

 

PHỤ LỤC II

BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản
(Trích yếu văn bản)

Lý do hết hiệu lực

Bãi bỏ 09 nghị quyết do phạm vi, đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với tình hình của địa phương; triển khai thực hiện trên cơ sở văn bản Trung ương và đã áp dụng văn bản khác của địa phương

1

Nghị quyết

Số 03/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Được điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 và hiện nay đang được thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035

2

Nghị quyết

Số 04/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung không còn phù hợp tình hình thực tế và hiện nay tỉnh đang thực hiện theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

3

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung không còn phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

4

Nghị quyết

Số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10/4/2009

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung không còn phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

5

Nghị quyết

Số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/ NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Nội dung đang được thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035

6

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-UBND ngày 29/8/2013

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Nội dung đang được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

7

Nghị quyết

Số 22/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006

Về mức thu học phí xét tuyển vào trường Trung học chuyên nghiệp và phí dự thi năng khiếu vào trường Cao đẳng Sư phạm.

Do phạm vi, đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với tình hình thực tế (Theo quy định Luật phí, lệ phí thì mức thu học phí xét tuyển vào trường Trung học chuyên nghiệp và phí dự thi năng khiếu vào trường Cao đẳng Sư phạm không còn).

8

Nghị quyết

Số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và mức trích được để lại cho đơn vị thu phí

Triển khai thực hiện theo Nghị định số 154/2016/ NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

9

Nghị quyết

Số 35/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn

Nội dung không còn phù hợp, triển khai thực hiện theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực