Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định 32/2014/QĐ-TTg nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh Tây Ninh trong năm 2015

Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015 đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP THUỘC CHUẨN HỘ NGHÈO CỦA TỈNH VÀ HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2014/QĐ-TTG NGÀY 27/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHƯNG KHÔNG THUỘC CHUẨN HỘ NGHÈO CỦA TỈNH TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3207/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ thêm 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Tây Ninh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2013 – 2015 trừ các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

2. Hỗ trợ thêm 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức thu nhập từ 601.000 đồng/người/tháng đến dưới 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 751.000 đồng/người/tháng đến dưới 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình Tây Ninh năm 2015