Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ vê Quy chê xem xét, thảo luận quyêt định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem.xét Tờ trình số 2588/TTr-UBND ngày 31 tháng lo năm 2013 của Úy. ban nhân dân tỉnh về việc phê chuấn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý ldến của đại biểu Hội đồng nhãn dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuấn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau:

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tổng thu ngân sách nhà nước là 7.229,449 tỷ đồng, bao gm:

I. Thu theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 4.710,896 tỷ đồng, đạt 104,69% so dự toán, tăng 13,06% so với thực hiện năm 2011, bao gồm:

1. Thu nội địa: 3.196,394 tỷ đồng, đạt 101,51% so dự toán, tăng 12,14% so với thực hiện năm 2011.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 373,098 tỷ đồng, đạt 124,37% so với dự toán, tăng 33,62% so với thực hiện năm 2011.

3. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.141,404 tỷ đồng, đạt 108,60% so với dự toán, tăng 10,04% so với thực hiện năm 2011.

II. Các khoản thu còn lại Hội đồng nhân dân tỉnh không giao dự toán: 2.518,553 tỷ đồng, gồm:

1. Thu kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang: 384,457 tỷ đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 875,708 tỷ đồng.

3. Thu chuyển nguồn ngân sách n,ăm 2011 sang: 1.187,168 tỷ đồng.

4. Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 70,000 tỷ đồng:

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1,220 tỷ đồng.

B. THU NGẮN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 6.815,346 tỷ đồng.

Bao gồm:

1. Thu ngân sách địa phương được hưởng: 3.155,389tỷ đồng.

2. Thu kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang: 384,457 tỷ đồng.

3. Thu bố sung từ ngân sách Trung ương: 875,708 tỷ đồng.

4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2011 sang: 1.187,168 tỷ đồng.

5. Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 70,000 tỷ đồng.

6. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.220 tỷ đồng.

7. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 1.141,404 tỷ đồng.

C. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương theo dư toán Hôỉ đồng nhân dân tỉnh giao: 6.425,391 tỷ đồng, đạt 129,80% so dự toán, táng 13,79% so thực hiện năm 2011. Nếu không kế khoản chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2012 sang năm 2013 số tiền 1.025,683 t đồng thì tổng chi ngân sách địa phương là 5.399,708 tỷ đồng, đạt 109,08% so dự toán (5.399,708/4.950,149), tăng 21,08% so thực hiện nãm 2011 (5.399,707/4.459,651)7, bao gồm:

I. Chi cân. Đi ngân sách: 4.016,859 tỷ đồng

1. Chi đầu tư phát triển

2. 915,681 tỷ đồng.

3. Chi thường xuyên

4. 3.083,069 tỷ đồng.

5. Chi trả nợ gốc vay và lãi vay ĐTCSHT

6. 17,109 tỷ đồng.

7. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính

8. 1,000 tỷ đồng.

I. Các khoản chi đvợc quản lý qua NSNN: 1.214,794 tỷ đồng.

II. Chi các chương trình mục íiêư quốc gia, chương trình 135: 166,835 tỷ đồngv

IV. Chi chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013: 1.025,683 tỷ đồng.

V. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1,220 tỷ đồng.

D.KẾT DỰ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Kết dư Ngân sách địa phương: 389,955 tỷ đồng.

Bao gồm:

1. Ngân sách Tỉnh

2. 2,334 tỷ đồng.

3. Ngân sách Huyện

4. 309,333 tỷ đồng.

5. Ngân sách Xã

6. 78,288 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất xử lý kết dư ngân sách tỉnh 2,334 tỷ đồng như sau: chuyển 50% vào Quỹ dự trữ tài chính địa phương, số tiền 1,167 tỷ đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2013, số tiền 1,167 tỷ đồng.

Điu 2. Nghị, quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao y ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2012 theo đúng nội dung và. thời gian quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân - sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
-
Văn phỏng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Ban công tác ĐBQH-UBTVQH;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra văn bàn QpPL-BỘ Tư pháp;
-
Kiểm toán nhà nước Khu vực IV;'
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Đoàn Đại biểu Quốc'hội tĩnh;
-
Đại biểu Hội đổng nhân dân tỉnh; •
-
Ưỷ ban nhân dân tỉnh;
-
ƯBMTTQVN tỉnh;
-
S Tài chính;
-Sở Tu pháp;
-
Văn phòng: Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tinh;
-
Báo Tây Ninh;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tây Ninh