Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3100/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Tổng thu ngân sách Nhà nước: 8.063,559 tỷ đồng, bao gồm:

I. Thu theo dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao: 5.519,616 tỷ đồng, đạt 106,15% dự toán, tăng 17,17% so với thực hiện năm 2012, bao gồm:

1. Thu nội địa: 3.477,918 tỷ đồng, đạt 97,56% so dự toán, tăng 8,81% so với thực hiện năm 2012.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 502,280 tỷ đồng, đạt 110,39% so với dự toán, tăng 34,62% so với thực hiện năm 2012.

3. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.539,418 tỷ đồng, đạt 130,46% so với dự toán, tăng 34,87% so với thực hiện năm 2012.

II. Các khoản thu còn lại Hội đồng Nhân dân tỉnh không giao dự toán: 2.543,943 tỷ đồng, gồm:

1. Thu kết dư ngân sách năm 2012 chuyển sang .............................  388,788 tỷ đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương .......................................  928,218 tỷ đồng.

3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang ...........................  1.025,683 tỷ đồng.

4. Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN....................................... 169,000 tỷ đồng.

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên ..............................................  32,254 tỷ đồng.

B. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương ................................  7.483,104 tỷ đồng.

Bao gồm:

1. Thu ngân sách địa phương được hưởng................................... 3.424,298 tỷ đồng.

2. Thu kết dư ngân sách năm 2012 chuyển sang ................ ………… 388,788 tỷ đồng.

3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ................ ………………… 928,218 tỷ đồng.

4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang............................ 1.025,683 tỷ đồng.

5. Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN...................................... 169,000 tỷ đồng.

6. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên................................................. 7,699 tỷ đồng.

7. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN............................... 1.539,418 tỷ đồng.

C. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Tổng chi ngân sách địa phương theo dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao: 7.086,047 tỷ đồng, đạt 126,65% so dự toán, tăng 10,28% so thực hiện năm 2012. (Nếu không kể khoản chi chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014 và chi nộp ngân sách cấp trên: 958,498 tỷ đồng thì tổng chi ngân sách địa phương là 6.127,549 tỷ đồng, đạt 109,52% so dự toán, tăng 13,5% so thực hiện năm 2012), bao gồm:

I. Chi cân đối ngân sách.......................................................... 4.600,913 tỷ đồng.

1. Chi đầu tư phát triển ...............................................................  1.017,719 tỷ đồng.

2. Chi thường xuyên ..................................................................  3.569,539 tỷ đồng.

3 Chi trả nợ gốc và lãi vay ĐTCSHT.................................................... 12,655 tỷ đồng.

4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ...................................................  1,000 tỷ đồng.

II. Các khoản chi được quản lý qua NSNN................................ 1.411,013 tỷ đồng.

III. Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135

…………...................................................................................... 115,623 tỷ đồng.

IV. Chi chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 .......................  926,244 tỷ đồng.

V. Chi nộp ngân sách cấp trên...................................................... 32,254 tỷ đồng.

D. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Kết dư ngân sách địa phương.................................................... 397,057 tỷ đồng.

Bao gồm:

1. Ngân sách cấp tỉnh......................................................................... 0,538 tỷ đồng.

2. Ngân sách cấp huyện................................................................. 316,079 tỷ đồng.

3. Ngân sách xã.............................................................................. 80,440 tỷ đồng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh 0,538 tỷ đồng như sau: Chuyển 50% vào Quỹ dự trữ tài chính địa phương là 0,269 tỷ đồng, 50% vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2014 là 0,269 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2013 theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Tây Ninh