Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-C ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2848/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012, trong đó một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Chia ra

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, xã

 

Tổng thu NSNN trên địa bàn

4.500.000

3.478.400

1.021.600

1

Thu nội địa

3.200.000

2.186.400

1.013.600

2

Thu xuất nhập khẩu

300.000

300.000

 

3

Thu để lại quản lý qua NSNN

Trong đó: Thu từ XSKT

1.000.000

900.000

992.000

900.000

8.000

 

2. Cân đối thu, chi dự toán ngân sách địa phương năm 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 

I

Nguồn thu ngân sách tỉnh

3.560.016

1

Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp

2.905.278

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

654.738

 

- Bổ sung cân đối ngân sách

385.850

 

- Bổ sung có mục tiêu

268.888

II

Chi ngân sách tỉnh

3.560.016

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã)

2.898.887

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện, xã

661.129

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ

 

I

Nguồn thu ngân sách huyện, xã

1.934.021

1

Thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp

1.272.892

2

Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh

661.129

 

- Bổ sung cân đối ngân sách

566.820

 

- Bổ sung có mục tiêu

94.309

II

Chi ngân sách huyện, xã

1.934.021

1

Chi từ nguồn thu ngân sách huyện, xã được hưởng

1.272.892

2

Chi từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã

661.129

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán NSĐP

Chia ra

Ngân sách Tỉnh

Ngân sách huyện, xã

 

TỔNG CHI NSĐP (A+B)

4.832.908

2.898.887

1.934.021

A

Chi cân đối NSĐP

3.832.908

1.906.887

1.926.021

I

Chi đầu tư phát triển

633.400

437.600

195.800

 

Trong đó

 

 

 

 

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

71.000

53.000

18.000

 

- Chi khoa học và công nghệ

12.000

12.000

 

II

Chi thường xuyên

2.783.981

1.191.909

1.592.072

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.178.800

325.570

853.230

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

20.000

18.900

1.100

3

Chi sự nghiệp môi trường

42.260

15.000

27.260

III

Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT

22.900

22.900

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

1.000

 

V

Dự phòng ngân sách

101.500

46.500

55.000

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

290.127

206.978

83.149

B

Các khoản chi để lại QL qua NSNN

Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

1.000.000

 

900.000

992.000

 

900.000

8.000

4. Phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012

a). Dự toán chi cho từng cơ quan, đơn vị tỉnh: (phụ lục số 01 kèm theo).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển................................................................ : 437,600 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên................................................................ : 1.191,909 tỷ đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.................................................. : 1,000 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách................................................................. : 46,500 tỷ đồng.

- Các khoản chi quản lý qua NSNN............................................. : 992,000 tỷ đồng.

b). Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã năm 2012 là 661,129 tỷ đồng (phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 Tây Ninh