Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-HĐND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016;

Sau khi xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tại Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII kỳ họp thứ 13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Triển khai thực hiện tốt các Luật mới được ban hành và có hiệu lực trong năm như: Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế,... đảm bảo chặt chẽ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền đạt hiệu quả. Chuẩn bị tích cực để triển khai thực hiện các Luật có hiệu lực từ 01/01/2016, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 952/KH-UBND ngày 29/4/2014 về thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đảm bảo nội dung, thời gian và phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Đảm bảo đến thời điểm cuối năm 2015 tỷ lệ nợ thuế không quá 5% so với số thuế thực hiện; đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành và của các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật về thuế của nhà nước. Tăng cường công lác quản lý chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương hoàn chỉnh việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đảm bảo nội dung thời gian và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên thực hiện và giải ngân trước các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ mục tiêu vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án kế hoạch vốn để tập trung nguồn vốn cho các dự án quan trọng, dự án nằm trong danh mục chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Kiên quyết cắt giảm thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án kéo dài, không có khả năng thực hiện.

Thực hiện các giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn lực xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2015 toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực

Đẩy nhanh thực hiện các chương trình, mô hình hỗ trợ sản xuất trên cây trồng, vật nuôi theo hướng VietGAP, cánh đồng lớn; thực hiện tốt công tác dự tính dự báo để chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ tái phát. Trong đó, tập trung thực hiện công tác kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu biên giới, kiểm tra chặt chẽ hàng hóa nông sản nhập khẩu.

Tổ chức thực hiện tốt các quy trình phòng chống cháy rừng; theo dõi phân công lực lượng thường xuyên trực, tuần tra nhằm phát hiện ứng cứu kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Tiếp tục rà soát, đưa vào thiết kế trồng rừng năm 2015 những diện tích đất nằm trong quy hoạch trồng rừng, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra; hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp. Ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành thủy sản đến năm 2020.

Kiểm tra công tác phòng, tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Chủ động nắm thông tin, kịp thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về việc hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, đồng thời có kế hoạch, biện pháp để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp đang hoạt động.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng, chuyển đổi thị trường, phát triển thị trường mới. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không để phụ thuộc vào một thị trường. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và thương mại biên giới.

Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành công thương tỉnh Tây Ninh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/3/2016. Kiểm tra tình hình hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phúc tra các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất trên địa bàn tỉnh về an toàn công nghiệp, an toàn và xử lý hóa chất gây ô nhiễm môi trường năm 2015.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch.

Hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và thực hiện việc quản lý quy hoạch. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, tích cực chuẩn bị Đề án nâng loại đô thị 02 huyện Trảng Bàng và Hòa Thành để khi Trung ương ban hành tiêu chí mới, kịp thời trình cấp có thẩm quyền thông qua.

4. Tập trung các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhất là đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhà ở người có công. Triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn.

Chuẩn bị các điều kiện thật tốt cho năm học 2015 - 2016. Tổ chức tốt tuyển sinh vào lóp 1, lớp 6, lớp 10. Tập trung xây dựng phòng học trường mầm non, mẫu giáo thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đẩy mạnh các giải pháp về xã hội hóa giáo dục và đào tạo theo hướng thành lập mới các trường bán trú.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các biện pháp phòng chống dịch cúm H1N1, H5N1, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là bệnh MERS-CoV. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra định kỳ, thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền và chào mừng các ngày lễ. Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng.   

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh năm 2015. Ban hành quy chế quản lý vận hành hệ thống thông tin quản lý khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Xây dựng danh mục đề tài, dự án năm 2016; đôn đốc triển khai thực hiện “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh”. Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai, tổ chức nghiệm thu các đề tài đến hạn. Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh.

5. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các huyện còn lại. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tây Ninh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp và di tích lịch sử - văn hóa. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất lúa, đất nông nghiệp, cho thuê thực hiện dự án đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, quản lý và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp; hoàn thành phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp, phương án giao đất về cho địa phương.

Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh, sông Sài Gòn. Kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm ô nhiễm môi trường theo kế hoạch đã đề ra, kiên quyết đình chỉ những cơ sở gây ô nhiễm.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước. Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, ban hành Đề án khoanh định vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

6. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Nắm chắc diễn biến tình hình biên giới. Tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân. Đảm bảo ổn định an ninh biên giới, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc làm ảnh hưởng đến hiện trạng biên giới. Duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các cấp chính quyền Campuchia góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Tổ chức lễ công bố cửa khẩu chính KàTum và thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc thành cửa khẩu chính.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc trộm cắp, cướp giật tài sản.

7. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách tư pháp

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng bị phát hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thực hiện tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề ra mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới các biện pháp, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết, đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vận động Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành31/07/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đánh giá tình hình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh