Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2857/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tình hình ước thực hiện NSNN năm 2013 và dự toán NSNN năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Dự toán

Gồm

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, xã quản lý

 

Tổng thu NSNN trên địa bàn

5.340.000

3.926.700

1.413.300

1

Thu nội địa

3.690.000

2.285.200

1.404.800

2

Thu xuất nhập khẩu

492.000

492.000

 

3

Thu để lại quản lý qua NSNN

Trong đó: Thu từ XSKT

1.158.000

1.000.000

1.149.500

1.000.000

8.500

 

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2014

  Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Cụ thể như sau

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã

 

Tổng thu ngân sách các cấp

5.577.447

3.935.577

2.325.815

1

Thu cân đối

4.419.447

2.786.077

2.317.315

a

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (thu 100% và điều tiết)

3.612.220

1.978.850

1.633.370

b

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

747.227

747.227

683.945

 

- Bổ sung cân đối ngân sách

385.850

385.850

566.820

 

- Bổ sung có mục tiêu (không kể Chương trình MTQG)

296.930

296.930

117.125

 

- Bổ sung Chương trình mục tiêu Quốc gia

64.447

64.447

 

c

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương

60.000

60.000

 

2

Các khoản thu quản lý qua NSNN

1.158.000

1.149.500

8.500

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014

  Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Dự toán NSĐP

Gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã

 

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)

5.577.447

3.251.632

2.325.815

A

Chi cân đối NSĐP

4.355.000

2.037.685

2.317.315

I

Chi đầu tư phát triển

682.000

461.240

220.760

 

Trong đó

 

 

 

 

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

90.000

72.000

18.000

 

- Chi khoa học và công nghệ

16.000

16.000

 

II

Chi thường xuyên

3.585.080

1.534.845

2.050.235

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.566.702

430.492

1.136.210

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

23.700

22.500

1.200

3

Chi sự nghiệp môi trường

52.700

21.200

31.500

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

1.000

 

IV

Dự phòng ngân sách

86.920

40.600

46.320

B

Các khoản chi để lại QL qua NSNN

Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

1.158.000

1.000.000

1.149.500

1.000.000

8.500

C

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia

64.447

64.447

 

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực cho từng cơ quan, đơn vị năm 2014: (Phụ lục số I kèm theo)

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển................................................................. 461,240 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên.................................................................. 1.534,845 tỷ đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính................................................... 1,000 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách.................................................................. 40,600 tỷ đồng.

- Các khoản chi quản lý qua NSNN............................................ 1.149,500 tỷ đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia............................................. 64,447 tỷ đồng.

b) Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã năm 2014 là 683,945 tỷ đồng (Phụ lục số II kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tây Ninh