Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ PHÁT LẠI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng và nội dung hỗ trợ:

Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng thực hiện phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số từ các chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp.

2. Mức chi hỗ trợ:

a) Phát lại các chương trình phát thanh có thời lượng từ 15 phút đến 30 phút: 200.000 đồng/chương trình/lần;

b) Phát lại các chương trình truyền hình có thời lượng từ 15 phút đến 30 phút: 400.000 đồng/chương trình/lần.

3. Định mức và số lần phát lại chương trình:

a) Đối với chương trình phát thanh: 02 chương trình/01 tuần; phát lại 02 lần/01 chương trình/01 tuần;

b) Đối với chương trình truyền hình: 01 chương trình/01 tuần; phát lại 02 lần/01 chương trình/01 tuần.

4. Nguồn kinh phí:

Được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2014 đến hết năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 04/7/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Thuộc tính văn bản 17/2014/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Download văn bản 17/2014/NQ-HĐND

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát lại phát thanh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát lại phát thanh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Phạm Văn Cường
Ngày ban hành 07/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 07/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực