Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 5338/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, phân bổ như sau:

1. Về nguồn vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 là 2.950.132 triệu đồng, trong đó:

1.1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 1.250.450 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí: 578.450 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất: 600.000 triệu đồng (trong đó: Điều tiết cho ngân sách huyện, xã 370.000 triệu đồng; chi dự án môi trường, lập hồ sơ địa chính và các nhiệm vụ chi khác: 230.000 triệu đồng);

- Tiền thu xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng;

- Nguồn tăng thu dự toán năm 2018 so với năm 2017: 50.000 triệu đồng.

1.2. Vốn Chương trình mục tiêu ngân sách trung ương (hỗ trợ có mục tiêu) là 433.000 triệu đồng.

1.3. Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu Quốc gia là 283.889 triệu đồng, bao gồm:

- Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 102.189 triệu đồng;

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 181.600 triệu đồng.

1.4. Vốn trái phiếu Chính phủ là 429.040 triệu đồng.

1.5. Vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là 232.123 triệu đồng.

1.6. Vốn nước ngoài ODA là 321.630 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo)

2. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch

Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 theo các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây:

2.1. Việc lập kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định hướng dẫn; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017; Văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ Kế hoạch vốn NSNN năm 2018.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

2.3. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho từng dự án phải phù hợp và không được vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016 và năm 2017.

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2018.

2.4. Thứ tự ưu tiên

- Các công trình đã hoàn thành quyết toán trước 31/12/2014;

- Công trình đã hoàn thành, quyết toán trong giai đoạn 2015 - 2016;

- Bố trí hoàn trả vốn ứng trước và đối ứng các dự án ODA;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó ưu tiên dự án bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch (phương án) phân bổ chi tiết

3.1. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương

Tổng số phân bổ dự kiến là 1.250.450 triệu đồng, trong đó:

a) Phần vốn ngân sách tỉnh phân bổ là (578.450+22.000+50.000+230.000) triệu đồng = 880.450 triệu đồng, bố trí:

- Phần vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí và từ nguồn thu xổ số kiến thiết là (578.450 + 22.000) triệu đồng = 600.450 triệu đồng, cụ thể:

+ Trả nợ vốn vay (Ngân hàng phát triển): 249.500 triệu đồng;

+ Bố trí công trình hoàn thành, quyết toán: 98.326 triệu đồng;

+ Bố trí công trình chuyển tiếp: 71.864 triệu đồng;

+ Hỗ trợ lồng ghép với nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các dự án, công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trạm y tế, trường học đạt chuẩn và nông thôn mới: 171.360 triệu đồng;

+ Bố trí công trình khởi công mới: 9.400 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu dự toán năm 2018 so với năm 2017 và phần vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là (50.000 +230.000) triệu đồng = 280.000 triệu đồng, cụ thể:

+ Trả hợp đồng BT Cầu Đồng Quang: 120.000 triệu đồng;

+ Trả nợ xây dựng cơ bản các công trình quyết toán trước 31/12/2014: 30.000 triệu đồng. (Trong đó: Trả nợ các công trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012: 10.000 triệu đồng);

+ Trả các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 28.800 triệu đồng;

+ Chi lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 10.000 triệu đồng;

+ Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 3.000 triệu đồng;

+ Chống xuống cấp các công trình văn hóa: 3.000 triệu đồng;

+ Hỗ trợ các công trình, dự án xử lý môi trường: 35.000 triệu đồng (Hỗ trợ xây dựng các công trình tập kết, thu gom rác trên địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn, Thanh Thủy; hỗ trợ xây dựng hệ thống bờ bao (kết hợp đường giao thông) đảm bảo chống tràn hồ điều hòa xử lý nước thải tập trung thị xã Phú Thọ);

+ Bố trí công trình hoàn thành giai đoạn 2015 - 2017: 50.200 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện, xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo tỷ lệ điều tiết là 370.000 triệu đồng: Bố trí đảm bảo theo tiêu chí, nguyên tắc chung, dành một phần kinh phí cho công tác xử lý, bảo vệ môi trường và lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo)

3.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu ngân sách trung ương (hỗ trợ mục tiêu)

Tổng số vốn phân bổ là 433.000 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí trả nợ xây dựng cơ bản hoàn thành quyết toán trước 31/12/2014: 10.955 triệu đồng;

- Bố trí hoàn trả vốn ứng trước: 32.000 triệu đồng;

- Bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai: 390.045 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu số 03 kèm theo)

3.3. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Tổng số vốn đầu tư phát triển phân bổ là 283.889 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 102.289 triệu đồng, phân bổ như sau:

- Chương trình 135: Tổng số 81.714 triệu đồng, phân bổ cho 41 xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu; 187 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó: nguồn đầu tư phát triển trên địa bàn thôn, bản đặc biệt khó khăn tập trung đầu tư đường giao thông nông thôn và xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa khu dân cư). Tổng số điểm toàn tỉnh là 792,73 điểm, số tiền trên 01 điểm là 103,0795 triệu đồng.

- Chương trình 30a: Tổng số 20.575 triệu đồng, phân bổ cho huyện Tân Sơn.

b) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 181.600 triệu đồng, phân bổ theo nguyên tắc sau:

- Suất đầu tư trên 1 đơn vị xã là 474,3 triệu đồng;

- Xã ưu tiên 1 (hệ số 4): 474,3 x 4 = 1.897,0 triệu đồng/xã;

- Xã ưu tiên 2 (hệ số 1,3): 474,3 x 1,3 = 616,5 triệu đồng/xã;

- Xã không ưu tiên (hệ số 1): 474,3 triệu đồng/xã.

(Chi tiết có phụ biểu số 04 kèm theo)

3.4. Vốn trái phiếu Chính phủ

Tổng số vốn phân bổ là 429.040 triệu đồng, trong đó:

- Lĩnh vực giao thông: 343.000 triệu đồng;

- Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học: 86.040 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu số 05 kèm theo)

3.5. Vốn hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (nguồn ngân sách trung ương)

Tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 232.123 triệu đồng; phân bổ cho 13 huyện, thành thị, định mức hỗ trợ:

- Tổng số căn nhà được hỗ trợ là 8.356 căn (trong đó: Xây mới 3.861 căn, sửa chữa 4.495 căn).

- Mức hỗ trợ: Xây dựng mới nhà ở là 38 triệu đồng/căn; Sửa chữa nhà ở là 19 triệu đồng/căn.

(Chi tiết có phụ biểu số 06 kèm theo)

3.6. Vốn nước ngoài ODA: Tổng số vốn phân bổ là 321.630 triệu đồng, bố trí cho 09 chương trình, dự án.

(Chi tiết có phụ biểu số 07 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Phú Thọ 2018