Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND điều chỉnh khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản Huế


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét các Tờ trình: số 4094/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019, số 6459/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019, số 7591/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019, số 7929/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019, số 8021/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chính sau:

1. Bổ sung 03 khu vực mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường gồm: 01 khu vực mỏ tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông; 02 khu vực mỏ tại xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

2. Điều chỉnh, bổ sung 04 khu vực mà khoáng sản đất làm vật liệu san lấp gồm: 02 khu vực mỏ tại xã Lộc Sơn và xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc; 02 khu vực mỏ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

(Chi tiết các khu vực mỏ khoáng sản tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hóa VII, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Công thương;
- Cục Kiểm tra VBQLLP (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử TT.Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

07 KHU VỰC MỎ KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

SBQH

Tên mỏ khoáng sản

Địa danh (thôn/làng, xã, huyện

Tọa độ VN-2880
(kinh tuyến trục 107°, múi chiếu 3°)

Diện tích QH (ha)

Mức độ nghiên cứu địa chất

Tài nguyên dự báo

Điểm khép góc

X(m)

Y(m)

1

QHK54

Đá làm vật liệu xây dựng

núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

M1

1.785.249,75

570.068,54

13,4

Đánh giá

04 triệu m3 đá

M2

1.785.249,72

569.870,54

M3

1.784.707,26

569.934,42

M4

1.784.553,00

570.046,00

M5

1.784.444,48

570.090,01

M6

1.784.369,70

570.057,00

M7

1.784.311,00

570.116,00

M8

1.784.340,03

570.202,73

M9

1.784.368,00

570.191,00

M10

1.784.480,00

570.146,00

M11

1.784.368,00

570.096,00

M12

1.784.712,00

570.078,00

M13

1.785.088,00

570.097,00

2

QHK17

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

M1

1.815.380,33

557.486,16

10,7

Đánh giá

4,0 triệu m3 đá

M2

1.815.258,00

557.759,00

M3

1.814.975,00

557.503,00

M4

1.814.841,00

557.651,00

M5

1.814.839,00

557.405,00

M6

1.814.905,00

557.356,00

M7

1.815.025,07

557.393,91

3

QHK21

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Mỏ đá Bắc Khe Phèn xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà

M1

1.814.410,00

558.188,55

7,98

Đánh giá

3,4 triệu m3 đá

M2

1.814.410,00

558.250,00

M3

1.814.235,00

558.201,72

M4

1.814.235,00

558.401,72

M5

1.814.187,37

558.388,72

M6

1.814.069,70

558.256,10

M7

1.814.074,01

558.095,74

M8

1.814.537,53

558.516,76

M9

1.814.590,76

558.642,76

M10

1.814.565,41

558.711,15

M11

1.814.194,02

558.662,79

M12

1.814.148,36

558.656,35

M13

1.814.149,84

558.445,57

M14

1.814.195,26

558.453,91

M15

1.814.523,25

558.617,79

4

QHĐ36

Đất làm vật liệu san lấp

xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

M1

1.801.933,02

576.049,36

10

Đánh giá

800.000 m3 đất

M2

1.801.933,65

576.390,29

M3

1.801.648,74

576.384,66

M4

1.801.656,88

576.011,83

5

QHĐ37

Đất làm vật liệu san lấp

xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

M1

1.801.405,70

572.673,58

20

Đánh giá

1,6 triệu m3 đất

M2

1.801.016,01

573.250,96

M3

1.800.824,83

573.066,36

M4

1.801.000,43

572.511,55

6

QHD18

Đất làm vật liệu san lấp

Đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

M1

1.812.411,11

569.096,57

59,5

Đánh giá

4.165.000 m3 đất

M2

1.812.397,04

569.229,08

M3

1.812.464,15

569.426,13

M4

1,812.581,12

569.612,04

M5

1.812.640,53

569.651,84

M6

1.812.652,27

569.632,12

M7

1.812.743,19

569.628,36

M8

1.812.770,24

569.640,24

M9

1.812.819,71

569.641,05

M10

1.812.890,36

569.647,33

M11

1.812.938,91

569.656,12

M12

1.812.984,80

569.701,80

M13

1.813.035,52

569.702,03

M14

1.813.070,64

569.705,98

M15

1.813.143,08

569.803,96

M16

1.812.064,00

569.841,00

M17

1.812.063,22

569.755,57

M18

1.811.471,65

569.830,19

M19

1.811.844,80

569.337,57

M20

1.811.993,48

569.154,44

7

QHD30

Đất làm vật liệu san lấp

Đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

M1

1.811.885,48

567.807,12

30

Đánh giá

2,1 triệu m3 đất

M2

1.811.829,63

568.048,49

M3

1.811.671,00

568.012,00

M4

1.811.586,00

568.339,00

M5

1.811.502,71

568.516,69

M6

1.811.197,83

568.386,74

M7

1.811.453,51

567.748,04

M8

1.811.678,28

567.629,01

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỔ SUNG QUY HOẠCH

Tại khu vực núi Ba Tầng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích: 13,4 ha
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)


BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VLXDTT BỔ SUNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH

Tại khu vực mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích: 10,7 ha
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VLXDTT BỔ SUNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH

Tại khu vực mỏ đá khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích: 7,98 ha
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN

Đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN

Đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)


BẢN ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

Tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích: 59,5 ha
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)


BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN

Đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích: 30ha
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2019
Ngày hiệu lực26/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND điều chỉnh khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND điều chỉnh khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành16/11/2019
        Ngày hiệu lực26/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND điều chỉnh khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND điều chỉnh khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản Huế

            • 16/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực