Nghị quyết 171/NQ-HĐND

Nghị quyết 171/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết 152/NQ-HĐND về Quyết định giao biên chế công chức, chi tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 171/NQ-HĐND 2019 sửa đổi biên chế công chức chi tiêu hợp đồng lao động Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 152/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 11 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh biên chế công chức; quyết định tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Điều 1 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND được sửa đổi như sau: Quyết định giao biên chế công chức cho các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 là 1.726 biên chế. Trong đó, có 02 biên chế dự phòng.

- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND được sửa đổi như sau: Phần biên chế công chức dự phòng năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 02 biên chế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 11 (Bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu171/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 171/NQ-HĐND 2019 sửa đổi biên chế công chức chi tiêu hợp đồng lao động Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 171/NQ-HĐND 2019 sửa đổi biên chế công chức chi tiêu hợp đồng lao động Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu171/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 171/NQ-HĐND 2019 sửa đổi biên chế công chức chi tiêu hợp đồng lao động Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 171/NQ-HĐND 2019 sửa đổi biên chế công chức chi tiêu hợp đồng lao động Vĩnh Long

            • 31/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực