Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 62/2012/NQ-HĐND Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2012/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2012 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 159/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6929/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 và một phần nội dung Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐ ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chính sách khuyến khích trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VP Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- TT, TU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH của tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- UB. MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- V1, V2, V3, V4;
- Các Phòng thuộc VP, PC2, PC3;
- Lưu: VT, PC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu177/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 62/2012/NQ-HĐND Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 62/2012/NQ-HĐND Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND Quảng Ninh
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu177/2014/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
      Người kýNguyễn Đức Long
      Ngày ban hành12/12/2014
      Ngày hiệu lực22/12/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 62/2012/NQ-HĐND Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 62/2012/NQ-HĐND Điều 2 Nghị quyết 159/NQ-HĐND Quảng Ninh

          • 12/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực