Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7023/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Các đơn vị thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở sử dụng dự toán ngân sách được giao hàng năm để thực hiện.

Các nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế các mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Ghi chú

I

Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

a

Xây dựng đề cương chi tiết

đề cương

900

 

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

đề cương

1.500

 

2

Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch

 

 

 

a

Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch

chương trình, đề án, kế hoạch

1.500

 

b

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

báo cáo

300

 

3

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

 

 

 

a

Chủ trì

người/buổi

200

 

b

Thành viên dự

người/buổi

100

 

4

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

văn bản

500

 

5

Xét duyệt chương trình, đề án, kế hoạch

 

 

 

a

Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

200

 

b

Thành viên Hội đồng, Thư ký

người/buổi

150

 

c

Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

100

 

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

bài viết

300

 

đ

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

bài viết

200

 

6

Lấy ý kiến thẩm định

bài viết

500

Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt chương trình, đề án, kế hoạch

7

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch

văn bản

300

 

II

Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

1

Tờ gấp pháp luật (bao gồm: Biên soạn, biên tập, thẩm định)

tờ gấp đã hoàn thành

800

 

2

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm: Biên soạn, biên tập, thẩm định)

tình huống đã hoàn thành

200

 

3

Câu chuyện pháp luật (bao gồm: Biên soạn, biên tập, thẩm định)

câu chuyện đã hoàn thành

1.200

 

4

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm: Biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

tiểu phẩm đã hoàn thành

4.000

 

III

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

1

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

người/ngày

30

không quá 1 ngày

2

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

người/buổi

10

 

IV

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

1

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

ngày

200% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

ngày

130% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

V

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

1

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác

 

 

 

a

Biên soạn đề thi cấp tỉnh

đề thi

400

 

b

Biên soạn đề thi cấp huyện

đề thi

300

 

c

Biên soạn đề thi cấp xã

đề thi

200

 

d

Bồi dưỡng chấm thi, xét công bố kết quả

người/ngày

200

không quá 5 ngày

đ

Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức cuộc thi

người/ngày

200

 

e

Bồi dưỡng thành viên Hội đồng thi

người/ngày

200

 

2

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù

 

 

 

a

Thuê dẫn chương trình

người/ngày

 

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

1.000

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

600

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

400

 

b

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

ngày

 

 

-

Cấp tỉnh

 

5.000

 

-

Cấp huyện

 

3.000

 

-

Cấp xã

 

1.000

 

c

Thuê văn nghệ, diễn viên

người/ngày

 

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

200

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

150

 

-

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

100

 

3

Chi giải thưởng

 

 

 

a

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

 

 

-

Giải nhất

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

2.000

 

+

Cá nhân

 

1.000

 

-

Giải nhì

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.400

 

+

Cá nhân

 

800

 

-

Giải ba

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.200

 

+

Cá nhân

 

600

 

-

Giải khuyến khích

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.000

 

+

Cá nhân

 

400

 

-

Giải phụ khác

giải thưởng

300

không quá 2 giải phụ

b

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

 

 

-

Giải nhất

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.400

 

+

Cá nhân

 

800

 

-

Giải nhì

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.200

 

+

Cá nhân

 

600

 

-

Giải ba

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.000

 

+

Cá nhân

 

400

 

-

Giải khuyến khích

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

800

 

+

Cá nhân

 

200

 

-

Giải phụ khác

giải thưởng

150

không quá 2 giải phụ

c

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

 

 

-

Giải nhất

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.200

 

+

Cá nhân

 

600

 

-

Giải nhì

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

1.000

 

+

Cá nhân

 

400

 

-

Giải ba

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

800

 

+

Cá nhân

 

300

 

-

Giải khuyến khích

giải thưởng

 

 

+

Tập thể

 

600

 

+

Cá nhân

 

150

 

-

Giải phụ khác

giải thưởng

100

không quá 2 giải phụ

VI

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

1

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh

trang

50

theo trang chuẩn 350 từ

2

Bồi dưỡng phát thanh

 

 

 

a

Phát thanh bằng tiếng Việt

lần

15

 

b

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

lần

20

 

VII

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

1

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm

tủ/năm

1.500

 

2

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

lần

100

 

3

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

lần/người

50

 

VIII

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

1

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của địa phương

báo cáo

50

 

2

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

văn bản

50

 

3

Viết báo cáo

 

 

 

a

Báo cáo định kỳ hàng năm cấp tỉnh

báo cáo

1.500

 

b

Báo cáo chuyên đề cấp tỉnh

báo cáo

1.000

 

c

Báo cáo đột xuất cấp tỉnh

báo cáo

500

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

           • 10/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực