Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2068/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (phụ lục kèm theo).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

PHỤ LỤC

CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
(Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. ĐỐI TƯỢNG THU HÚT

Đối tượng thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một là người Việt Nam có hộ khẩu trong tỉnh và ngoài tỉnh, theo danh mục các ngành nghề, học hàm, học vị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, bao gồm:

1. Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên;

2. Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ngoài ngành giáo dục và đào tạo có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy.

II. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN THU HÚT

1. Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định.

2. Người được thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

b) Có đủ năng lực và điều kiện để giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học theo quy định;

c) Còn trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật và cam kết phục vụ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ);

d) Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế…;

đ) Người tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi phải có điểm trung bình chung các môn học từ 8,0 trở lên, không có môn nào dưới 7 và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 9 trở lên. Người tốt nghiệp Thạc sĩ các cơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài phải đạt từ loại giỏi trở lên theo xếp hạng/phân loại của cơ sở giáo dục đó;

e) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

3. Điều kiện cam kết

Người có học hàm, học vị được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm thì được hưởng chế độ trợ cấp thu hút 01 lần.

4. Chế độ ưu đãi, trợ cấp, hỗ trợ quy định tại Mục III phụ lục này được áp dụng chung cho mọi đối tượng được đào tạo trong nước, ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài khi được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

III. CÁC CHẾ ĐỘ THU HÚT

1. Chế độ ưu đãi chung:

a) Được bố trí làm việc đúng chuyên môn, bồi dưỡng thêm về chuyên ngành (nếu cần);

b) Được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, công tác;

c) Được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ nếu có năng lực, triển vọng và phục vụ lâu dài.

2. Chế độ trợ cấp thu hút đối với người ở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút, kể cả tiếp nhận về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung được trợ cấp như sau:

a) Tiến sĩ - Giảng viên chính: 200.000.000 đồng;

b) Tiến sĩ: 180.000.000 đồng;

c) Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên: 100.000.000 đồng.

3. Chế độ trợ cấp thu hút đối với người trong tỉnh

a) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh có học vị Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ngoài tỉnh. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng chế độ thu hút theo chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nếu chưa thực hiện đủ thời gian cam kết thì thời gian công tác còn lại được cộng vào thời gian phải phục vụ khi được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 35.000.000 đồng;

- Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

c) Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 45.000.000 đồng;

- Thạc sĩ: 25.000.000 đồng.

d) Công chức, viên chức của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đào tạo theo quy hoạch và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

đ) Người trong tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên được tuyển dụng mới, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

4. Các chế độ hỗ trợ khác

a) Ngoài chế độ thu hút nêu trên, người có trình độ Thạc sĩ trở lên về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người ở trong và ngoài tỉnh có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên. Thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở là 05 năm kể từ ngày đến nhận công tác.

b) Được hỗ trợ thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới).

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được thực hiện đến năm 2020./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2014/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu18/2014/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýPhạm Văn Cành
       Ngày ban hành24/07/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương