Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm học vị Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1627/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này bãi bỏ các nghị quyết và quy định sau:

1. Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

2. Chế độ thu hút đối với người có trình độ tiến sỹ tốt nghiệp y khoa trong nước và nước ngoài về công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương quy định tại tiết thứ 7, điểm b, khoản 1, mục II, phần II của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2011/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

PHỤ LỤC

CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. Đối tượng thu hút

Đối tượng thu hút về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một là người Việt Nam có hộ khẩu trong tỉnh và ngoài tỉnh, bao gồm:

a) Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ, Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ, Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, người có trình độ đại học chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Y, Dược;

b) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ đang công tác ngoài ngành giáo dục và đào tạo có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy.

II. Ngành nghề và điều kiện thu hút

1. Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định.

2. Người được thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Có đủ năng lực và điều kiện để giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học theo quy định.

- Còn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật và cam kết phục vụ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ).

- Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế...

3. Điều kiện cam kết

Người có học hàm, học vị được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm thì được hưởng chế độ trợ cấp thu hút 01 lần.

III. Các chế độ thu hút

1. Chế độ ưu đãi chung

a) Được bố trí làm việc đúng chuyên môn, bồi dưỡng về chuyên ngành (nếu cần).

b) Được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, công tác.

c) Được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ nếu có năng lực, triển vọng và phục vụ lâu dài.

2. Chế độ trợ cấp thu hút đối với người có học hàm, học vị thuộc các ngành (trừ ngành y, dược)

a) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người ở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, tùy theo học hàm, học vị được trợ cấp như sau:

- Người có học hàm, học vị được đào tạo trong nước:

+ Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ:                 160.000.000 đồng;

+ Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ:    140.000.000 đồng;

+ Tiến sỹ:                                              120.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ:

· Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi:                  100.000.000 đồng;

· Tốt nghiệp các loại còn lại:                               80.000.000 đồng;

- Người có học hàm, học vị được đào tạo ở nước ngoài:

+ Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ:                             200.000.000 đồng;

+ Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ:                175.000.000 đồng;

+ Tiến sỹ:                                                          150.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ:

· Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi:                  110.000.000 đồng;

· Tốt nghiệp các loại còn lại:                               90.000.000 đồng;

- Người có học hàm, học vị thuộc các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ thông tin (phần mềm):

+ Đào tạo trong nước:

· Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ:                              185.000.000 đồng;

· Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ:                160.000.000 đồng;

· Tiến sỹ:                                                          140.000.000 đồng;

· Thạc sỹ:

Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 110.000.000 đồng;

Tốt nghiệp các loại còn lại: 90.000.000 đồng.

+ Đào tạo ở nước ngoài:

· Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ:                  230.000.000 đồng;

· Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ:    200.000.000 đồng;

· Tiến sỹ:                                              170.000.000 đồng;

· Thạc sỹ:

Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 115.000.000 đồng;

Tốt nghiệp các loại còn lại: 95.000.000 đồng.

b) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người trong tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh có học hàm Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ, Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sỹ được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ngoài tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sỹ: 35.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ: 20.000.000 đồng.

- Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sỹ: 45.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ: 25.000.000 đồng.

- Công chức, viên chức của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đào tạo theo quy hoạch và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

- Người trong tỉnh có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ được tuyển dụng mới, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

3. Chế độ trợ cấp thu hút đối với người được đào tạo theo hình thức liên kết với nước ngoài

a) Người có trình độ sau đại học có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài và được các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp văn bằng (trong đó đào tạo giai đoạn 1 trong nước và giai đoạn 2 ở nước ngoài) được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sỹ: 135.000.000 đồng;

- Thạc sỹ: + Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 105.000.000 đồng;

+ Tốt nghiệp các loại còn lại: 85.000.000 đồng.

b) Người có trình độ sau đại học có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ tốt nghiệp chương trình đào tạo liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài và được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng (có thời gian học toàn bộ ở trong nước) được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một được hưởng chế độ thu hút như đối với trường hợp đào tạo trong nước.

4. Chế độ trợ cấp thu hút đối với người có học hàm, học vị thuộc ngành Y, Dược

Người được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, tùy theo học hàm, học vị được trợ cấp như sau:

a) Đối với người được đào tạo trong nước

- Người tốt nghiệp chưa công tác, người công tác dưới 5 năm ngoài tỉnh và người đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập trong tỉnh:

+ Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú:

· Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi:      220.000.000 đồng;

· Tốt nghiệp các loại còn lại:                   200.000.000 đồng;

+ Chuyên khoa cấp I: 170.000.000 đồng;

+ Bác sỹ, Dược sỹ:

· Tốt nghiệp đạt loại giỏi: 160.000.000 đồng;

· Tốt nghiệp đạt loại khá: 150.000.000 đồng.

- Người có thâm niên công tác trên 5 năm, làm việc đúng chuyên ngành:

+ Đối với người ngoài tỉnh và người đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập trong tỉnh:

· Giáo sư - Tiến sỹ:                   400.000.000 đồng;

· Phó Giáo sư - Tiến sỹ:             350.000.000 đồng;

· Tiến sỹ:                                  300.000.000 đồng;

· Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú:           250.000.000 đồng;

· Chuyên khoa cấp II:                 250.000.000 đồng;

· Chuyên khoa cấp I:                  220.000.000 đồng;

· Bác sỹ, Dược sỹ tốt nghiệp loại khá trở lên: 200.000.000 đồng.

+ Đối với người đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương có đủ điều kiện và năng lực giảng dạy được bố trí làm công tác giảng dạy đại học:

* Người đã được tỉnh cử đi đào tạo:

× Tiến sỹ:                                   90.000.000 đồng;

×  Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú:           70.000.000 đồng;

× Chuyên khoa cấp II:                  70.000.000 đồng;

× Chuyên khoa cấp I:                  50.000.000 đồng.

* Người tự túc kinh phí đào tạo:

× Tiến sỹ:                                   120.000.000 đồng;

× Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú:            100.000.000 đồng;

× Chuyên khoa cấp II:                  100.000.000 đồng;

× Chuyên khoa cấp I:                  80.000.000 đồng.

b) Đối với người tốt nghiệp ở nước ngoài

Tùy theo ngành học và quốc gia đào tạo, tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Chế độ thu hút tối đa không quá 600.000.000 đồng.

5. Các chế độ hỗ trợ khác

a) Ngoài chế độ thu hút nêu trên, người có học hàm, học vị ngoài tỉnh; người ở trong tỉnh nhưng cư ngụ cách Trường từ 30 km trở lên được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một còn được hưởng các chế độ hỗ trợ như sau:

- Tiền thuê nhà ở: 1.000.000 đồng/tháng;

- Tiền tàu xe: 1.000.000 đồng/tháng.

Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền tàu xe được giải quyết 10 tháng/năm. Thời gian hưởng là 05 năm kể từ khi được thu hút về Trường công tác.

b) Được phụ cấp thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới).

IV. Thời gian thực hiện chính sách thu hút

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được thực hiện đến năm 2020./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu05/2012/NQ-HĐND8
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýVũ Minh Sang
      Ngày ban hành18/07/2012
      Ngày hiệu lực21/07/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương