Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 thu hút người có học hàm vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3565/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu hút

Đối tượng thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một bao gồm:

a) Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ ở ngoài tỉnh;

b) Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ trong tỉnh;

c) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác ngoài ngành giáo dục có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy.

2. Ngành nghề thu hút

Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định.

3. Các chế độ thu hút

a) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người ở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, tùy theo học hàm, học vị được trợ cấp như sau:

* Người có học hàm, học vị được đào tạo trong nước:

- Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ: 160.000.000 đồng;

- Phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ: 140.000.000 đồng;

- Tiến sĩ: 120.000.000 đồng;

- Thạc sĩ: tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 100.000.000 đồng. Tốt nghiệp các loại còn lại: 80.000.000 đồng.

* Người có học hàm, học vị được đào tạo ở nước ngoài:

- Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ: 200.000.000 đồng;

- Phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ: 175.000.000 đồng;

- Tiến sĩ: 150.000.000 đồng;

- Thạc sĩ: tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 110.000.000 đồng; tốt nghiệp các loại còn lại: 90.000.000 đồng.

* Người có học hàm, học vị thuộc các ngành kiến trúc, xây dựng, công nghệ thông tin (phần mềm):

- Đào tạo trong nước:

+ Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ: 185.000.000 đồng;

+ Phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ: 160.000.000 đồng;

+ Tiến sĩ: 140.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 110.000.000 đồng; tốt nghiệp các loại còn lại: 90.000.000 đồng.

- Đào tạo ở nước ngoài:

+ Giáo sư, giáo sư - tiến sĩ: 230.000.000 đồng;

+ Phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ: 200.000.000 đồng;

+ Tiến sĩ: 170.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 115.000.000 đồng; tốt nghiệp các loại còn lại: 95.000.000 đồng.

* Các chế độ hỗ trợ khác

Ngoài chế độ thu hút nêu trên, người có học hàm, học vị ngoài tỉnh về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một còn được hưởng các chế độ hỗ trợ như sau:

- Tiền thuê nhà ở: 1.000.000 đồng/tháng; tiền tàu xe: 1.000.000 đồng/tháng;

- Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền tàu xe được giải quyết 10 tháng/năm;

- Được phụ cấp thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới).

b) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người đang công tác trong tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức có học hàm giáo sư, giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ: được hưởng trợ cấp theo quy định như đối với người ngoài tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sĩ: 35.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

- Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục tại tỉnh Bình Dương có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 45.000.000 đồng;

- Thạc sĩ: 25.000.000 đồng.

Đối với những người đang công tác trong tỉnh thuộc các trường hợp nêu trên không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền tàu xe hàng tháng.

c) Đối với người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương

- Người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương có học vị tiến sĩ, thạc sĩ được tuyển dụng mới thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như đối với người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một và được phụ cấp thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự, trừ chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền tàu xe hàng tháng.

- Cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đào tạo theo qui hoạch và được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

d) Người có học hàm, học vị được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm thì được chi trả chế độ trợ cấp thu hút một lần. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về các trường hợp phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp thu hút.

đ) Thời gian thực hiện chính sách thu hút

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực26/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2009/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực26/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND7 chính sách thu hút người có học hàm học vị Bình Dương