Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ v đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư s 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét Tờ trình s 11647/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở tỉnh; ở huyện, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở p, khu ph;

d) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Các đối tượng tại điểm a, b, c Khoản này được gọi chung là cán bộ, công chức; đối tượng tại điểm d Khoản này gọi là viên chức.

Điều 2. Điều kiện áp dng

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện cử đi theo quy định và được cấp có thm quyền cử đi.

Điều 3. Mức chi và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chc trong nước

1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức; chi đào tạo viên chức khi tham gia các lớp lý luận chính trị

a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày; 40.000 đồng/người/bui.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

b) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ: 300.000 đồng/người/tháng.

c) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày; 30.000 đồng/người/buổi.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ đã hưởng chế độ hỗ trợ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không hưởng chế độ hỗ trợ thêm đối với nữ.

d) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức; chi bồi dưỡng viên chức khi tham gia các lp lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giảng; một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):

- Giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ khoa hc: 1.800.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.600.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương; lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư các Thành ủy, Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và các chức danh tương đương: 1.300.000 đng/người/bui.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Ủy viên Ban Thường vụ cấp Huyện ủy (ngoài các chức danh nêu trên): 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống (ngoài các chức danh nêu trên): 700.000 đng/người/buổi.

- Trợ giảng (nếu có) đối với giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương: 1.000.000 đồng/người/bui.

- Đối với giảng viên, báo cáo viên thuộc nhiều nhóm đối tượng thì áp dụng mức chi cao nht.

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên

Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết định mức chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (viết tắt là Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND).

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

d) Chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

đ) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.

e) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số: Thực hiện như Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này.

g) Chi dịch thuật: Thực hiện mức chi dịch thuật theo quy định tại Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Các nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Tổ chức thc hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND.

2. Đối với những đối tượng đang được hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học theo quy định của Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa hoàn thành khóa học thì tiếp tục được hỗ trợ chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp quy đnh tại Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thương vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- V
ăn phòng Chính phủ (A+B);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
y;
- Đoàn đại biểu Qu
c hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- V
ăn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11647/TTr-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

TỜ TRÌNH

VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, y ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định “Căn c tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp đ thực hiện địa phương”.

Đồng thời, các chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối vi cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị Quyết số 177/2010/NQ-HĐND trong thời gian qua đã tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ quy định và yêu cầu công việc được giao. Tuy nhiên, hiện nay có một số nội dung về mức chi, nội dung chi, đối tượng thụ hưởng không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. (Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND).

Do đó, để có cơ sở cho các cấp ngân sách, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và điu chỉnh đi tượng, nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tnh tại Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐNĐ cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đthực hiện thng nht trên địa bàn tỉnh là cn thiết và đúng quy định.

II. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

- Ban hành chế độ hỗ trợ và thống nhất mức chi đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Làm cơ sở cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Nai.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo quy định tại Thông tư s36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai.

- Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020: 40.250.000.000 đồng; trong đó, kinh phí chi trả, hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết khoảng 18.112.000.000 đng, tăng khoảng 4.800.000.000 đồng so với mức chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND và được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện theo phân cấp. (Phụ lục kèm theo)

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan soạn thảo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết theo trình tự, thủ tục theo quy định, cụ th như sau:

- Thủ tục đề nghị xây dựng Nghị quyết: Tờ trình số 6890/TTr-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết mức chi đào tạo, bồi dưỡng, Bản thuyết minh.

- Ý kiến chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh: Văn bản số 411/HĐND-VP ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đng Nai.

- Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và đăng Cổng Thông tin điện tử lấy ý kiến nhân dân: Công văn số 2119/SNV-QLBC&CCVC ngày 27/6/2019 và Công văn số 2198/SNV-QLBC&CCVC ngày 08/7/2019 của Sở Nội vụ lấy ý kiến dthảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Hồ sơ thẩm định: Công văn số 2865/SNV-QLBC&CCVC ngày 27/8/2019 của Sở Nội vụ đề nghị thm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Công văn số 1466/VP-UBND ngày 21/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh tổng hp lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử; Báo cáo số 106/BC-SNV ngày 27/8/2019 của Sở Nội vụ tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 107/BC-SNV ngày 27/8/2019 của Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Báo cáo thẩm định: Báo cáo số 212/BC-STP ngày 10/9/2019 ca Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Họp các sở, ngành liên quan, lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tp sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; ở huyện, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố;

d) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Các đối tượng tại điểm a, b, c Khoản này được gọi chung là cán bộ, công chức; đối tượng tại điểm d Khoản này gọi là viên chức.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức được cđi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện cử đi theo quy định; có trong kế hoạch đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và được cấp có thẩm quyền cử đi.

Điều 3. Mức chi, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước

1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức; viên chức tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị

a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thi gian đi học tập trung

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày; 40.000 đồng/người/bui.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ tr1.500.000 đồng/người/tháng. Thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

b) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ: 300.000 đồng/người/tháng.

c) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống

- Học tập trung dưới một tháng: Hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày; 30.000 đồng/người/buổi.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong trường hp học tập trung liên tục từ một tháng trở lên. Thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trxuống tính theo ngày.

- Trường hợp cán bộ, công chức là nữ đã hưởng chế độ hỗ trợ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không hưởng chế độ hỗ trợ thêm đối với nữ.

d) Chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng. Thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức; viên chức tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giảng; một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):

- Giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ khoa học: 1.800.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tnh và các chức danh tương đương; Phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.600.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương; lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư các Thành ủy, Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cp huyện, Chỉ tịch UBND cấp huyện và các chức danh tương đương: 1.300.000 đông/người/bui.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Ủy viên Ban Thường vụ cấp Huyện ủy (ngoài các chức danh nêu trên): 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống (ngoài các chức danh nêu trên): 700.000 đng/người/buổi.

- Trợ giảng (nếu có) đối với giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương: 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Đối với giảng viên, báo cáo viên thuộc nhiều nhóm đối tượng thì áp dụng mức chi cao nhất.

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên

Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tchức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyết định mức chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Trường hp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định hiện hành tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

d) Chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

đ) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại gii, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.

e) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ có con nhỏ dưi 36 tháng tuổi trở xuống; chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số: Thực hiện như khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

g) Chi dịch thuật: Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước được đảm bảo từ nguồn ngân, sách nhà nước bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cp ngân sách hiện hành.

4. Các nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là Ttrình về dự thảo Nghị quyết mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Bảng thống kê, so sánh mức chi h trợ đào tạo, bồi dưng CBCCVC liên quan; (3) Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến; (4) Báo cáo thm định ca Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan khác).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-
Ban VHXH HĐND tỉnh;
- S
Nội vụ;
- S
Tài chính;
- S
Tư Pháp;
- Lưu VT, KGVX
.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCCVC NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số: 11647/TTr-UBND ngày 10/10/2019 ca UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung đào tạo, bi dưỡng

Số lượng dự kiến

Kinh phí

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Đào tạo

 

 

 

1

Cao cấp lý luận chính trị

160

4,100

 

2

Cử nhân chính trị

3

Trung cấp chính trị

900

5,800

 

4

Đào tạo sau đại học

20

620

 

II

Bồi dưng kiến thức, kỹ năng

 

 

 

1

Bồi dưỡng lý luận chính trị

2,500

1,450

 

2

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (đi tượng 1, 2, 3, 4)

2,400

2,100

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

 

 

3.1

Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn ngạch công chức

400

2,550

 

3.2

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

500

3,050

 

4

Bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức hội nhập, đạo đức công vụ

9,000

8,820

 

5

Bồi dưỡng ngoại ngữ

100

2,000

 

6

Bồi dưỡng cán bộ, công chức cp xã và nhng người hoạt động không chuyên trách cấp xã

10,500

9,760

 

TNG CỘNG

32,530

40,250

 

Ghi chú: Dtoán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 khoáng 40,250 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí chi trả hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết khoảng 18,112 tỷ đồng, tăng khoảng 4,8 tỷ so mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết s70/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày    tháng   năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ v đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư s 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét Tờ trình s 11647/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở tỉnh; ở huyện, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở p, khu ph;

d) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Các đối tượng tại điểm a, b, c Khoản này được gọi chung là cán bộ, công chức; đối tượng tại điểm d Khoản này gọi là viên chức.

Điều 2. Điều kiện áp dng

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện cử đi theo quy định và được cấp có thm quyền cử đi.

Điều 3. Mức chi và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chc trong nước

1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức; chi đào tạo viên chức khi tham gia các lớp lý luận chính trị

a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày; 40.000 đồng/người/bui.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

b) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ: 300.000 đồng/người/tháng.

c) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày; 30.000 đồng/người/buổi.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ đã hưởng chế độ hỗ trợ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không hưởng chế độ hỗ trợ thêm đối với nữ.

d) Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

- Học tập trung dưới một tháng: Chi hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

- Học tập trung liên tục từ một tháng trở lên: Chi hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 2 trở đi, thời gian thực học trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính theo ngày.

2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức; chi bồi dưỡng viên chức khi tham gia các lp lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giảng; một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):

- Giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ khoa hc: 1.800.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.600.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương; lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư các Thành ủy, Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và các chức danh tương đương: 1.300.000 đng/người/bui.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Ủy viên Ban Thường vụ cấp Huyện ủy (ngoài các chức danh nêu trên): 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống (ngoài các chức danh nêu trên): 700.000 đng/người/buổi.

- Trợ giảng (nếu có) đối với giảng viên, báo cáo viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương: 1.000.000 đồng/người/bui.

- Đối với giảng viên, báo cáo viên thuộc nhiều nhóm đối tượng thì áp dụng mức chi cao nht.

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên

Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết định mức chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

d) Chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

đ) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.

e) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống; chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số: Thực hiện như Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

g) Chi dịch thuật: Thực hiện mức chi dịch thuật theo quy định tại Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Các nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Tổ chức thc hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND.

2. Đối với những đối tượng đang được hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học theo quy định của Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa hoàn thành khóa học thì tiếp tục được hỗ trợ chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp quy đnh tại Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- V
ăn phòng Chính phủ (A+B);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
y;
- Đoàn đại biểu Qu
c hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- V
ăn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 


UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢNG THỐNG KÊ, SO SÁNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TT

Nội dung chi

Thông tư 139/2010/TT-BTC

Thông tư 36/2018/TT-BTC

Nghị quyết số 177/2010/NQ- HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐNĐ

Dự thảo Nghị quyết

Ghi chú

Mức chi h trợ

Tỷ lệ tăng/gim

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước

1

Chi hỗ trợ một phn tiền ăn trong thời gian đi học tập trung

1.1

Hỗ trợ theo ngày

50.000 đồng/người/ngày

Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

50.000 đồng/người/ngày

80.000 đồng/người/ngày

40.000 đồng/người/bui

Tăng 60%

 

1.2

Hỗ trợ theo tháng

Không quy định

1.000.000 đồng/người/tháng

1.500.000 đồng/người/tháng

Tăng 50%

2

Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ ngh trong những ngày đi học tập (trong trường hợp đơn vị tổ chức lớp hoặc cơ s đào tạo có xác nhận không bố trí được chỗ ngh)

2.1

Trong tnh

Theo quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành ca Bộ Tài chính quy dinh chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Không quy định

Theo NQ số 90/2017/NQ-HĐND

 

 

2.2

Ngoài tnh

Không quy định

 

 

3

Chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức là nữ

Không quy định

Theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về BĐG và công tác dân tộc

Đối vi nữ 150.000 đồng/ngưi/tháng

300.000 đồng/ngưi/tháng.

Tăng 100%

 

4

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ công chức là nữ có con nh từ 5 tuổi tr xuống

Không quy định

Không quy định

50.000 đồng/người/ngày; 1.000.000 đồng/người/tháng

Bãi b

Tăng 20% (hỗ trợ ngày)

Điều 14, Luật BĐG.

- Bãi b hỗ trợ con nhỏ tử 5 tui tr xuống của NQ 70/2017/NQ-HĐND và được thay thế chế độ hỗ trợ con nh dưới 3 tuổi theo Luật BĐG.

Các tnh

5

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ công chức là nữ có con nhdưới 36 tháng tuổi

Không quy định

 

Không quy định

30.000 đồng/ngưi/bui

60.000 đồng/người/ngày

1.000.000 đng/ngưi/tháng

6

Chi hỗ trợ thêm cho CBCC là người dân tộc thiu s

6.1

Hỗ trợ theo ngày

Không quy định

Theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về BĐG và công tác dân tộc

Không quy định

20.000 đồng/người/ngày

Tăng 100%

 

6.2

Hỗ trợ theo tháng

Không quy định

300.000 đồng/người/tháng (học ngoài tnh)

400.000 đồng/người/tháng

Tăng

33.33%

 

7

Đào tạo sau đại học

7.1

Đối với trường hợp tnh c đi học: Hỗ trợ thêm chi phí xây dựng và bo vệ luận án tốt nghiệp, thi tt nghiệp

Không quy định

Không quy định

- Trình độ tiến sĩ: 40.000.000 đồng/người; Trình độ thạc sĩ: 30.000.000 đồng/người; Trình độ chuyên khoa cấp II: 25.000.000 đồng/người; Trình độ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng/người.

Bãi b

Gim 100%

T lệ, số lượng đào tạo sau đại học hiện nay đã tăng gấp 2-3 lần so với chỉ tiêu quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tnh và ch tiêu chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học. (Quy hoạch SĐH đến 2020: Công chức 6,25%;

GV bậc TC: 21%. CĐ 41%, ĐH 60%. Tính đến 2018: CC đạt 18,74%; GV bậc TC 36,7%, CĐ: 47,14%; ĐH 67,13%)

7.2

Đối với trường hợp tự túc kinh phí đi học: được h trợ một ln tốt nghiệp

Không quy định

Không quy định

- Trình độ tiến sĩ: 20.000.000 đồng/người; Trình độ thạc sĩ: 15.000.000 đồng/người;

- Trình độ chuyên khoa cấp II: 12.500.000 đồng/người; Trình độ chuyên khoa cấp I: 7.500.000 đồng/người.

Bãi b

Giảm 100%

II

Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước

1

Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên

1.1

Giảng viên, báo cáo viên là Bộ Trưng, Bí thư Tnh ủy và các chức danh tương đương.

Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/buổi

Mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên và trợ giảng (nếu có) tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi

Không quy định mức chi

2.000.000 đồng/người/buổi

Tăng 100%

 

1.2

Ging viên, báo cáo viên là Thứ trưng, Phó Bí thư Tnh ủy, Chủ tịch HĐND tnh, Chủ tịch UBND tnh và các chức danh tương đương; Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Ging viên cao cấp, Tiến sỹ khoa học

Mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi

Không quy định mức chi

1.800.000 đồng/ngưi/buổi

Tăng 125%

 

1.3

Ging viên, báo cáo viên là Vụ trưng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Vin trưng thuộc Bộ, Cục trưng, Phó Cục trưng và các chức danh tương đương; Ủy viên Ban Thường vụ Tnh y, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; Phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính

Mức tối đa không quá 600.000 đồng/buổi

Không quy định mức chi

1.600.000 đồng/người/bui

Tăng 166.66%

 

1.4

Ging viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư các Thành ủy, Huyện y, Chủ tịch HĐND cấp huyện, Ch tịch UBND cấp huyện và các chức danh tương đương

500.000 - 600.000 đồng/buổi

Mức chi thù lao cho ging viên, báo cáo viên và trợ giảng (nếu có) tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi

Không quy định

1.300.000 đồng/người/bui

Tăng

136.36%

 

1.5

Ging viên, báo cáo viên là cán bộ, công chc, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp tnh; Phó Ch tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND cp huyện, ủy viên Ban Thường vụ cấp Huyện ủy (ngoài các chức danh nêu trên)

Mức ti đa không quá 500.000 đồng/buổi

Không quy định

1.000.000 đồng/ngưi/buổi

Tăng 100%

 

1.6

Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cp huyện và tương đương trở xuống (ngoài các chức danh nêu trên)

300.000 đồng/buổi

Không quy định

700.000 đồng/người/buổi

Tăng 133.33%

 

1.7

Trợ giảng (nếu có) cho đi tượng báo cáo viên là Bộ trưng, Thứ trưng và các chức danh tương đương:

Không quy định

Không quy định

1.000.000 đồng/người/buổi.

 

 

2

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên

Theo quy định tại Thông tư s 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi t chức các cuộc hội nghị

Theo quy đnh ti Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Không quy định

Theo NQ số 90/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên đa bàn tnh Đồng Nai

 

 

3

Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngh cho giảng viên

Không quy định

 

 

4

Chi nước uống phục vụ lớp học

Không quy định

 

 

5

Chi khen thưng cho học viên đạt loại gii, loại xuất sc

Không quá 200.000 đồng/hc viên/ lp

Không quá 200.000 đồng/học viên/ lớp

Không quy định

200.000 đồng/học viên

Tăng 0%

 

6

Chi hỗ trợ một phn tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung

Tin ăn không quá 50.000 đồng/ngày/hc viên.

Theo quy định tại Thông tư s 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

50.000 đồng/ngày/người

80.000  đồng/người/ngày

40.000 đồng/người/buổi

Tăng 60%

 

Không quy định

1.000.000 đồng/ngưi/tháng.

1.500.000 đồng/người/tháng.

Tăng 50%

 

7

Chi dịch thuật:

Theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài

Không quy định

Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 cùa HĐND

 

 

8

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chc là nữ

Không quy định

Có quy định trong nội dung chi nhưng không quy định trong nội dung mức chi

150.000 đồng/người/tháng

300.000 đồng/người/tháng

Tăng 100%

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 14, Luật Bình Đẳng giới

9

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ công chức là nữ có con nhỏ từ 5 tuổi tr xuống (NQ 70/2017/NQ-HĐND)

Không quy định

Không quy định

50.000 đồng/người/ngày 1.000.000 đồng/người/tháng

Bãi bỏ

Tăng 20% (hỗ trợ ngày)

- Theo quy định Điu 14, Luật BĐG. Bãi b hỗ trợ con nhỏ từ 5 tuổi tr xuống của NQ 70/2017/NQ-HĐND và được thay thế chế độ h trợ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi theo Luật BĐG

10

Chi hỗ trợ thêm cho cán bộ công chức là nữ có con nh dưới 36 tháng tuổi

Không quy định

Theo các chính sách, chế độ quy định ca pháp luật về BĐG và công tác dân tộc

Không quy định

30.000 đồng/người/bui

60.000 đồng/người/ngày 1.000.000 đồng/người/tháng

11

Chi h trợ thêm cho CBCC là người dân tộc thiểu số

11.1

Hỗ trợ theo ngày

Không quy định

Theo các chính sách, chế độ quy định ca pháp luật về BĐG và công tác dân tộc

Không quy định

20.000 đồng/người/ngày

 

 

11.2

Hỗ trợ theo tháng

Không quy định

300.000 đồng/ngưi/tháng (học ngoài tnh)

400.000 đồng/người/tháng

Tăng

33.33%

 

III

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức

1

Thông tư 139/2010/TT-BTC

Không quy định

2

Thông tư 36/2018/TT-BTC

Căn c nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức quy định tại Điều 4 Thông tư này và mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại khon 1, khoản 2, khon 3 Điều 5 Thông tư này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định ca pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình.

3

Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND

Áp dụng mức chi hỗ trợ như cán bộ, công chức

4

Dự tho Nghị quyết

Đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nưc đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Các nội dung đào tạo, bồi dưng lý luận chính trị- bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trước khi b nhiệm chức vụ lãnh đạo, qun lý: Được áp dụng mức chi hỗ trợ như đối với công chức quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và điểm a, khoản 1 Điều 5 ca Thông tư số 36/2018/TT-BTC

IV

Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức

1

Thông tư 139/2010/TT-BTC

Không quy định

2

Thông tư 36/2018/TT-BTC.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3

Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND

S dụng nguồn ngân sách chi hỗ trợ hỗ trợ như cán bộ, công chức

4

Dự thảo Nghị quyết

Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đm bo một phần chi thường xuyên: Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho các quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành đi vi các nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng qun lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu180/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực09/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu180/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Phú Cường
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực09/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai

        • 29/10/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/11/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực