Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 7 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 177/2010/NQ-HĐND NGÀY 02/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Xét Tờ trình số 5691/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

“2. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng 1:

- Sinh hoạt phí:

+ Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên: Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 05 ngày đến dưới 01 tháng: Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

- Các khoản hỗ trợ khác:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học, đã tốt nghiệp, đạt trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, còn được hỗ trợ thêm chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, theo các mức sau:

. Trình độ tiến sĩ: 40.000.000 đồng/người;

. Trình độ thạc sĩ: 30.000.000 đồng/người;

. Trình độ chuyên khoa cấp II: 25.000.000 đồng/người;

. Trình độ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng/người.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên tại các địa phương từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc, được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên, được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ đang nuôi con nhỏ từ 05 tuổi trở xuống, được hỗ trợ thêm như sau:

. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng;

. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt từ 05 ngày đến dưới 01 tháng: 50.000 đồng/người/ngày”.

Điều 2.

1. Bãi bỏ quy định hỗ trợ một lần 5.000.000 đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo trình độ đại học tại Khoản 4Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND.

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo trình độ đại học đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì vẫn được áp dụng theo Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc xét duyệt cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo phải phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề đang công tác và lựa chọn các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2019
Cập nhật12 tháng trước
(16/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu70/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Phú Cường
       Ngày ban hành07/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2019
       Cập nhật12 tháng trước
       (16/11/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi 177/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đồng Nai