Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND về thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông

Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông đã được thay thế bởi Quyết định 1590/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản hết hiệu lực cần sửa đổi thay thế Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 1758/TTr UBND ngày 29 tháng 8 năm 2006, về việc thông qua đề án “Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007”, đề án “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đăk Nông”, “Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2007”;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 34/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông như sau:

1. Khoản thu phí xăng dầu ngân sách tỉnh hưởng 100%.

2. Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%: thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hoá sản xuất trong nước (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết).

3. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 70%: Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế nhà, đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các hộ cá thể và nông trường viên; lệ phí trước bạ, nhà đất.

4. Các khoản thu: thuế môn bài; thuế nhà, đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; lệ phí trước bạ (sau khi trừ đi phần điều tiết cho ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo quy định tại điểm 3, Điều 1 của Nghị quyết này) ngân sách huyện hưởng 100%.

Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia quy định tại Điều 1 có hiệu lực thi hành trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương từ năm ngân sách 2007 đến hết năm 2010.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp bất thường thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2006/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2006
Ngày hiệu lực 07/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/10/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký K’ Beo
Ngày ban hành 06/10/2006
Ngày hiệu lực 07/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/10/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm thu ngân sách chính quyền địa phương Đăk Nông