Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2011 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 19

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH1, ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 6236/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 431/BCTT-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2011 là 15.223 tỷ đồng. Trong năm, tùy theo khả năng huy động thêm các nguồn vốn vào ngân sách để bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân thành phố được phép huy động đến đâu bố trí cân đối vốn cho các dự án để chi đầu tư xây dựng cơ bản đến đó và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2011.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp gồm 323 dự án (đính kèm danh mục dự án). Những dự án khởi công mới, chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, quy hoạch,... mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tại các kỳ họp trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 


TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2011

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Năng lực thiết kế

Thời gian nghiên cứu lập dự án

Tổng vốn đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

TỔNG CỘNG:

 

 

 

 

47.689.224

23.832.872

 

 

Vốn đối ứng ODA

 

 

 

 

8.500

 

 

1

Lập Báo cáo đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Tuyến số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh

Ban quản lý đường sắt đô thị

Quận 1 , 2, Tân Bình, Tân Phú, 12

 

Tổng chiều dài khoảng 10 km

2011

8.500

 

Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo đầu tư

 

Đầu tư xây dựng CVPM Quang Trung và Khu công nghệ cao

 

 

 

 

65.410

 

 

1

Lập dự án đầu tư cây xanh, mặt nước khu công nghệ cao - giai đoạn 1 (các phân khu còn lại)

Công ty phát triển khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Quận 9

51,13 ha

2011

60.000

 

Thông báo số 711/TB-VP ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng UBND thành phố

2

Công tác lập thiết kế cơ sở hào và tuynen kỹ thuật giai đoạn 2 - Khu Công nghệ cao

Công ty phát triển khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Quận 9

587,07 ha

2011

500

 

Công văn số 5255/VP-ĐTMT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố

3

Lập dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và máy móc kỹ thuật phục vụ đào tạo cho Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao thành phố

Trung tâm đào tạo Khu công nghệ cao thành phố

Quận 9

Mua sắm trang thiết bị và máy móc kỹ thuật

2011

4.910

 

Công văn số 5877/UBND- CNN ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố

 

Đầu tư cho giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

5.120.776

879.683

 

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường THPT Thới An, quận 12

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12

Quận 12

Đền bù giải phóng mặt bằng 2,3ha

2011

50.000

50.000

 

2

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Đống Đa

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

Diện tích 4500m2

2011

200.000

200.000

Ngân sách thành phố và nguồn thanh lý cơ sở mặt bằng, bán nhà đất của quận

3

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường THCS Âu Lạc (cơ sở 2)

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình

Quận Tân Bình

3840 m2

2011

25.000

25.000

 

4

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Tây Thạnh 2

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Quận Tân Phú

9.653,2 m2

2011

45.000

45.000

Nguồn vốn từ bán đấu giá quyền sử dụng đất phần tiếp giáp mặt tiền đường Chế Lan Viên (30 tỷ đồng)

5

Lập dự án xây dựng trường mẫu giáo, xã Tân Kiên

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

10 phòng học, các phòng chức năng và công trình phụ

2011

20.000

 

 

6

Lập dự án xây dựng trường mẫu giáo, xã Tân Nhựt

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

10 phòng học, các phòng chức năng và công trình phụ

2011

23.000

 

 

7

Lập dự án xây dựng mới trường tiểu học tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

30 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2011

50.000

 

 

8

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non An Thới Đông

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

Huyện Cần Giờ

Xây mới 17 nhóm trẻ + khối phụ

2011

68.000

 

 

9

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Long Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

Xây mới 20 nhóm trẻ + khối phụ

2011

80.000

 

 

10

Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm non Bình An

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

Xây mới 8 nhóm trẻ + khối phụ

2011

32.000

 

 

11

Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm non Doi Lầu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

15 nhóm trẻ + khối phụ

2011

60.000

 

 

12

Lập dự án xây dựng Trường Mầm Non Phước Thạnh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

8 phòng và khối phụ

2011

20.000

 

 

13

Lập dự án xây dựng Trường Mầm Non Tân An Hội 2

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

12 phòng và khối phụ

2011

30.000

 

 

14

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Tiến

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

18 phòng và khối phụ

2011

40.000

 

 

15

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Trung

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

30 phòng và khối phụ

2011

42.000

 

 

16

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

45 phòng và các khối phụ

2011

55.000

 

 

17

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

30 phòng và các khối phụ

2011

35.000

 

 

18

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đông Thạnh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

45 phòng và các khối phụ

2011

55.000

 

 

19

Lập dự án xây dựng Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

25 phòng và khối phụ

2011

30.000

 

 

20

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non19/8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

25 nhóm trẻ và các khối phụ

2011

40.000

 

 

21

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Bông Sen

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

20 nhóm trẻ và các khối phụ

2011

35.000

 

 

22

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

25 nhóm trẻ và các khối phụ

2011

40.000

 

 

23

Lập dự án xây dựng Trường THCS Đặng Công Bỉnh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trìnhhuyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

45 phòng và các khối phụ

2011

50.000

 

 

24

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Võ Văn Thặng

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

Huyện Hóc Môn

30 phòng và các khối phụ

2011

45.000

 

 

25

Lập dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lâm Văn Bền

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 1 dãy phòng học, nhà đa năng, nhà bếp, bếp ăn, trang thiết bị đạt chuẩn

2011

30.000

 

Công văn số 4966/VP-ĐT ngày 12/7/2010 của Văn

phòng UBND thành phố

26

Lập dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trang Tấn Khương

xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Đền bù 5.000 m2, xây dựng khu chức năng, nhà đa năng, nhà bếp, bếp ăn, trang thiết bị đạt chuẩn

2011

40.000

 

Công văn số 4966/VP-ĐT ngày 12/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

27

Lập dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tạ Uyên

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 1 dãy phòng chức năng, nhà đa năng, hồ bơi, nhà bếp, bếp ăn, trang thiết bị đạt chuẩn

2011

60.000

 

Công văn số 4966/VP-ĐT ngày 12/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

28

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Phú Xuân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Diện tích 2.000 m2

2011

25.000

 

 

29

Lập dự án xây dựng mới Trường Măng non 1 quận 10

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 10

Quận 10

18 nhóm trẻ, công trình phụ

2011

40.000

 

Công văn số 3385/UBND- ĐTMT ngày 15/7/2010 của UBND TP

30

Lập dự án cải tạo Trường THCS Lữ Gia

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 11

Quận 11

30 phòng học + khối phụ

2011

50.000

 

 

31

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Thi

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 11

Quận 11

20 phòng học khối phụ,

2011

30.000

 

 

32

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học phường 3, quận 11

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 11

Quận 11

25 phòng học, khối phụ

2011

40.000

 

 

33

Lập dự án xây dựng Trường THCS Hiệp Thành

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

Quận 12

Xây mới 40 phòng, khối phụ

2011

81.000

 

Thông báo số 400/TB-VP ngày 9/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

34

Lập dự án xây dựng Trường THPT Thạnh Xuân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

Quận 12

Xây mới 20 phòng, khối phụ

2011

30.000

 

Thông báo số 400/TB-VP ngày 09/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

35

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

Quận 12

Xây mới 12 phòng, khối phụ

2011

25.000

 

 

36

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học An Phú Đông

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

Quận 12

Xây mới 20 phòng, khối phụ

2011

30.000

 

 

37

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường THPT chất

lượng cao Cát Lái

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

Diện tich đất: 3,41ha; quy mô 45 phòng học và các phòng chức năng

2011

300.000

300.000

Thông báo số 644/TB-VP ngày 23/10/2010 của Văn phòng UBND thành phố

38

Lập dự án xây dựng mới Trường THPT chất lượng cao Cát Lái

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

Diện tich đất: 3,41ha; quy mô 45 phòng học và các phòng chức năng

2011

170.000

 

Thông báo số 644/TB-VP ngày 23/10/2010 của Văn phòng UBND thành phố

39

Lập dự án xây dựng mới Trường THCS Trần Quốc Toản (khu 131ha)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

diện tich đất: 14.622m2; quy mô 32 phòng học và các phòng chức nănng

2011

61.000

 

 

40

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học An Phú - An Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

Diện tích 8.731m2, quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng

2011

62.000

 

 

41

Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm non 3, quận 4

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 4

Quận 4

18 phòng học và các phòng chức năng

2011

83.400

50.875

Thông báo số 644/TB-VP ngày 23/10/2010 của Văn phòng UBND thành phố

42

Lập dự án xây dựng mới Trường THCS phường 16 quận 4

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 4

Quận 4

45 phòng học và các phòng chức năng

2011

70.000

 

 

43

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hùng Vương

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 5

Quận 5

Xây dựng 29 phòng học. Số tầng: 01 hầm, 01 trệt, 04 lầu.

2011

33.563

 

 

44

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non10, quận 5

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 5

Quận 5

1 trệt + 3 lầu

2011

20.560

5.065

 

45

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Lam Sơn

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

20 phòng học

2011

25.000

 

 

46

Lập dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (khối chức năng)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

02 phòng học và 06 phòng chức năng

2011

12.000

 

 

47

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận 7

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 7

Quận 7

30 phòng học, khối thực hành và các phòng chức năng, trang thiết bị

2011

75.000

 

 

48

Lập dự án xây dựng nâng cấp Trường THCS Trần Quốc Tuấn

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

40 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

50.000

 

 

49

Lập dự án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 9

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

Hội trường 500 chỗ, khối lớp học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

50.000

 

 

50

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Long Bửu - Long Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

20 phòng học và công trình phục vụ

2011

35.000

 

Phục vụ khu tái định cư khu công nghệ cao

51

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Long Sơn - Long Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

20 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

32.000

 

Phục vụ khu tái định cư khu công nghệ cao

52

Lập dự án xây dựng Trường THCS Phước Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

40 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

50.000

 

 

53

Lập dự án xây dựng Trường THPT Long Bửu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

45 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

65.000

 

 

54

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Phước Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

30 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

45.000

 

 

55

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Phước Long B

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

30 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2011

45.000

 

Phục vụ khu tái định cư khu công nghệ cao

56

Lập dự án Mở rộng Trường Tiểu học An Lạc 3

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

13 phòng học + khối phụ. Diện tích 8000m2

2011

30.000

 

 

57

Lập dự án Mở rộng Trường Tiểu học Bình Tân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

12 phòng học + khối phụ. Diện tích 10000m2

2011

55.000

 

 

58

Lập dự án nâng cấp Trường Tiểu học Tân Tạo

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học + khối phụ. Diện tích 8500m2

2011

45.000

 

 

59

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Tân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tâm

20 phòng học khối phụ. Diện tích 7542m2

2011

78.037

25.944

 

60

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Hồ Văn Long, quận Bình Tân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Nâng cấp, mở rộng

2011

30.000

 

 

61

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học phường Bình Hưng Hòa A (Khu phố 12)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học + khối phụ. Diện tích 12424m2

2011

106.197

42.739

 

62

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học An Lạc

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học + khối phụ. Diện tích 9371m2

2011

91.782

32.236

 

63

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Trị Đông (Khu phố 6)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học + khối phụ. Diện tích 9542m2

2011

91.240

32.824

 

64

Lập dự án xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học + khối phụ Diện tích 14587m2

2011

62.500

 

 

65

Xây dựng mới Trường Tiểu học phường Bình Hưng Hòa B (Khu Đồng Mã Voi)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

20 phòng học + khối phụ. Diện tích 9184m2

2011

43.400

 

 

66

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tầm Vu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận BìnhThạnh

5.000m2

2011

70.000

70.000

 

67

Lập dự án xây dựng thay thế Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

20 phòng + khối phụ

2011

29.000

 

 

68

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non phường 26 quận Bình Thạnh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

20 phòng + khối phụ

2011

20.000

 

 

69

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Đống Đa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

24 phòng + khối phụ

2011

46.000

 

 

70

Lập dự án xây dựng phân hiệu 2 Trường Mầm non Sơn Ca 1

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

10 phòng học + khối chức năng

2011

21.000

 

Công văn số 6559/VP-VX ngày 09/9/2010 của Văn phòng UBND thành phố

71

Lập dự án xây dựng phân hiệu 2 Trường THCS Ngô Tất Tố

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

20 phòng học + khối chức năng

2011

53.000

 

Công văn số 6559/VP-VX ngày 09/9/2010 của Văn phòng UBND thành phố

72

Lập dự án xây dựng Trường THCS Cầu Kiệu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

30 phòng học + khối chức năng 7.500m2

2011

60.000

 

 

73

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Sông Lô

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

20 phòng học + khối chức năng; DT sàn 3.255m2

2011

21.000

 

 

74

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Huy Liệu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

30 phòng học + khối chức năng; DT 7,446m2; DT sàn 9.500m2

2011

63.000

 

 

75

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

28 phòng + phòng chức năng. Cải tạo khối nhà cũ

2011

48.600

 

 

76

Lập dự án xây dựng Trường THCS Âu Lạc (cơ sở 2)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

15 phòng + phòng chức năng

2011

30.000

 

 

77

Lập dự án xây dựng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

45 phòng + phòng chức năng

2011

70.000

 

 

78

Mở rộng Trường THCS Võ Thành Trang

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

Xây dựng mới khu thể dục thể thao và 18 phòng học

2011

37.000

 

 

79

Xây dựng mới Trường Tiểu học Tây Thạnh 2

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

Xây mới 25 phòng học và khối phụ

2011

40.000

 

 

80

Lập dự án xây dựng thay thế Trường Tiểu học Linh Đông

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

15 phòng học + khối phụ

2011

30.000

 

 

81

Lập dự án xây dựng Trường THCS Tam Bình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

45 phòng học + khối phụ

2011

70.000

 

 

82

Lập dự án xây dựng Trường THPT Linh Xuân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

45 phòng học + khối phụ

2011

70.000

 

 

83

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Bình Chiểu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

35 phòng học + khối phụ

2011

40.000

 

 

84

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

35 phòng học + khối phụ

2011

40.000

 

 

85

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Linh Xuân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

35 phòng học + khối phụ

2011

40.000

 

 

86

Lập dự án xây dựng, mở rộng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

08 phòng học + khối phụ

2011

12.000

 

 

87

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Bình Chiểu

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

Quận Thủ Đức

20 phòng học và các phòng chức

2011

30.000

 

 

88

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

20 phòng học và các phòng chức năng

2011

30.000

 

 

89

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học thuộc khu tái bố trí dân cư Khu Công nghệ cao tại phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9

Công ty Phát triển khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Quận 9

3.933m2

2011

30.000

 

 

90

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè

Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Xây mới dãy phòng học

2011

29.497

 

Công văn số 4966/VP-ĐT ngày 12/7/2010 của UBND thành phố

91

Lập dự án xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm (cơ sở

2)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú lâm

Huyện Nhà bè

14ha

2011

200.000

 

Thông báo số 644/TB-VP ngày 28/10/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

92

Lập dự án cải tạo, xây dựng khối nhà C Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

Quận 6

2.500m2 sàn xây dựng

2011

30.000

 

 

93

Lập dự án đầu tư xây dựng nâng tầng khu nhà xưởng, lớp học khoa điện-điện tử-công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (giai đoạn 2)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

Quận Tân bình

2.500m2

2011

25.000

 

 

94

Lập dự án sửa chữa, nâng cấp khối B và C tại cơ sở chính của Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn

Quận 5

Sửa chữa khối B và C quy mô 34 phòng học, các phòng chức năng và hội trường; diện tích sửa chữa 5.380m2

2011

18.000

 

 

95

Lập dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm chuyên sâu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Quận 10

9771,8m2

2011

86.000

 

Công văn số 1623/UBND- ĐT ngày 14/4/2010 của UBND thành phố

96

Xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông 11, quận 6

Trường Mầm non Rạng Đông 11, quận 6

Quận 6

12 phòng học và khối phụ

2011

17.200

 

 

97

Lập dự án sửa chữa và xây dựng mở rộng một số phòng học Trường THPT Nguyễn Hiền

Trường THPT Nguyễn Hiền

Quận 11

1 hầm và 3 lầu

2011

33.800

 

 

98

Lập dự án mở rộng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Quận Thủ Đức

Xây dựng mới 18 phòng

2011

15.000

 

 

99

Lập dự án cải tạo, mở rộng Trường THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú

Quận Tân phú

Xây dựng thay thế 18 phòng và khối phụ

2011

42.000

 

 

100

Lập dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề của Trường Trung học Công nghiệp thành phố

Trường Trung học Công nghiệp thành phố

Quận 1

Thiết bị dạy nghề

2011

15.000

 

Công văn số 5567/UBND- CNN ngày 02/11/2010 của UBND thành phố, sử dụng nguồn vốn bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

101

Lập dự án xây dựng trường Mẫu giáo Bình Chánh

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

10 phòng học, các phòng chức năng và công trình phụ

2011

20.000

 

 

102

Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm non tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, xã

Vĩnh Lộc B

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

10 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2011

20.000

 

 

 

Đầu tư cho y tế

 

 

 

 

1.802.605

145.000

 

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bệnh viện Ung Bướu tại quận 9

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9

Quận 9

55594m2

2011

115.000

115.000

Quyết định số 3249/QĐ- UBND ngày 23/7/2010 của UBND thành phố

2

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

2 ha

2011

30.000

30.000

Thông báo số 676/TB-VP ngày 03/11/2010 của Văn phòng UBND thành phố

3

Lập dự án nâng cấp Bệnh viện quận 7

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 7

Quận 7

Sửa chữa nâng cấp

2011

60.000

 

 

4

Lập dự án cải tạo mở rộng Bệnh viện quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

2.000m2

2011

45.000

 

 

5

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

5.000m2

2011

15.000

 

 

6

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện quận Bình Tân

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

44.042

 

 

7

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện An Bình

Bệnh viện An Bình

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

22.830

 

 

8

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

18.450

 

 

9

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân

Bệnh viện Bình Dân

Quận 3

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

39.980

 

 

10

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương

Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương

Quận 10

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

34.600

 

 

11

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

40.200

 

 

12

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi

Huyện Củ Chi

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

30.775

 

 

13

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

29.150

 

 

14

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức

Quận Thủ Đức

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

28.800

 

 

15

Lập dự án đầu tư sửa chữa cải tạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Quận 1

Toàn bệnh viện

2011

9.500

 

Công văn số 3755/UBND- ĐT ngày 05/8/2010 của UBND thành phố

16

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Quận 1

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

31.000

 

 

17

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Da liễu

Bệnh viện Da Liễu

Quận 3

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

8.300

 

 

18

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp

Quận 8

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

6.050

 

 

19

Lập dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2

Bệnh viện Hùng Vương

Quận 5

Xây dựng mới

2011

182.000

 

Công văn số 4530/UBND- ĐT ngày14/9/2010 của UBND thành phố. Ngân sách thành phố 182 tỷ đồng, vay kích cầu 78 tỷ đồng

20

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

10.390

 

 

21

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

23.200

 

 

22

Lập dự án xây dựng mới khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

Xây dựng mới 21,485m2

2011

205.000

 

Công văn số 4069/UBND- ĐT ngày 19/8/2010 của UBND thành phố

23

Lập dự án cải tạo nâng cấp khu G Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quận 5

Cải tạo, nâng cấp

2011

15.000

 

Công văn số 5915/UBND- ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

24

Lập dự án mua sắm trang thiết bị phòng mổ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quận 5

Trang thiết bị y tế chuyên môn

2011

6.500

 

 

25

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

54.060

 

 

26

Lập dự án đầu tư hệ thống xử lý nước sạch phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Nhân Ái

Bệnh viện Nhân Ái

Tỉnh Bình Phước

150m3/ngày đêm

2011

5.500

 

 

27

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái

Bệnh viện Nhân Ái

Tỉnh Bình Phước

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

7.800

 

 

28

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115

Quận 10

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

97.668

 

 

29

Lập dự án xây dựng khu chẩn đoán kỹ thuật cao của Bệnh viện 115

Bệnh viện Nhân dân 115

Quận 10

16320m2

2011

150.000

 

 

30

Lập dự án cải tạo nâng cấp lát gạch toàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quận Bình Thạnh

Toàn bệnh viện

2011

26.000

 

Công văn số 1604/UBND- THKH ngày 13/4/2010 của UBND thành phố

31

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quận Bình Thạnh

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

32.700

 

 

32

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Quận 10

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

46.400

 

 

33

Lập dự án mua sắm trang thiết bị khoa ngoại thần kinh nhi của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

59.300

 

Công văn số 4428/UBND- VX ngày 09/9/2010 của UBND thành phố

34

Lập dự án xây dựng khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

Xây dựng

2011

51.000

 

Công văn số 4428/UBND- VX ngày 09/9/2010 của UBND thành phố

35

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

38.980

 

 

36

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

24.760

 

 

37

Lập dự án sửa chữa khoa ngoại lồng ngực, kho lưu trữ hồ sơ và nhà để xe Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Quận 5

1 trệt 2 lầu

2011

6.500

 

 

38

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Quận 1

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

3.710

 

 

39

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Quận 3

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

29.600

 

 

40

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Tâm Thần

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

12.980

 

 

41

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

24.480

 

 

42

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu

Bệnh viện Ung Bướu

Quận Bình Thạnh

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

51.100

 

 

43

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Khu điều trị Phong Bến Sắn

Khu Điều Trị Phong Bến Sắn

Tỉnh Bình Dương

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

2.500

 

 

44

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Trung tâm Giám định Y khoa

Trung tâm Giám định Y khoa

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

3.519

 

 

45

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Trung tâm Pháp Y

Trung tâm Pháp Y

Quận 5

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

18.541

 

 

46

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Viện Y Dược học Dân Tộc

Viện Y Dược học Dân Tộc

Quận Phú Nhuận

Thiết bị y tế chuyên môn

2011

4.740

 

 

 

Chương trình chống ngập nước

 

 

 

 

2.129.703

1.180.295

 

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo kênh Hàng Bàng trên địa bàn quận 5

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5

Quận 5

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

100.295

100.295

Công văn số 4115/UBND- ĐTMT ngày 23/08/2010 của UBND thành phố

2

Lập dự án xây dựng kè bảo vệ khu dân cư An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ  

730 mét dài, kè bê tông kiên cố

2011

49.000

 

 

3

Lập dự án xây dựng kè bảo vệ bờ sông Sài Gòn tại địa bàn khu phố 4 phường Thảo Điền

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

Xây dựng kè trên chiều dài 200m

2011

15.000

 

Công văn số 1848/UBND ĐTMT ngày 27/04/2010 của -

4

Lập dự án chống ngập phường 7, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

8,1 Km

2011

40.000

 

Công văn số 29-TB/TU ngày

16 tháng 11 năm 2010 của

Thành ủy

5

Lập dự án chống ngập phường 16, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

4,3 Km

2011

25.000

 

Công văn số 29-TB/TU ngày

16 tháng 11 năm 2010 của

6

Lập dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông rạch Tôm tại khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ của Tổng cục V - Bộ Công an

Khu Đường sông

Huyện Nhà Bè

250m

2011

17.000

 

Công văn số 6152/UBND- ĐT ngày 25/8/2006 của UBND thành phố

7

Lập dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực ngã 3 sông Chợ Đệm- rạch Cái Tâm, ấp 4, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

Khu Đường sông

Huyện Bình Chánh

120m

2011

9.358

 

Công văn số 3842/UBND- CNN ngày 31/7/2009 của UBND thành phố

8

Lập Nghiên cứu xác lập giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Sài Gòn - sông Vĩnh Bình

Khu Đường sông

Quận Thủ Đức

21km

2011

1.050

 

Công văn số 4912/UBND- CNN ngày 24/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

9

Lập dự án Cải tạo kênh Tân Trụ (từ đường Phạm Văn Bạch đến kênh Hy Vọng)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Tân Bình

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 600m

2011

162.000

60.000

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

10

Lập dự án Nạo vét mở rộng rạch Nước Trong (từ cầu Ngô Chí Quốc đến ngã ba rạch Cầu Đất - rạch Bến Thủy)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Thủ Đức

Nạo vét mở rộng lòng rạch lên 15-20m

2011

20.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

11

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Bình Phú (từ đường Lý Tế đến đường Tam Bình)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Thủ Đức

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 1200m

2011

34.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

12

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Cây Keo (từ đường Tam Bình đến đường Tô Ngọc Vân)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Thủ Đức

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 1400m

2011

40.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

13

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Hậu Giang, Tháp Mười (từ đường Ngô Nhân Tịnh đến đường Minh Phụng)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận 6

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 800m

2011

21.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

14

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Nghi (từ đường Nguyễn Kiệm đến cầu Hang)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Gò Vấp

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 1500m

2011

57.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

15

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (từ đường Lê Thị Riêng đến đường Nguyễn Văn Quá)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận 12

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 1600m

2011

108.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

16

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ cống Nước Nhĩ đến Đình Bàu Tre)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Huyện Củ Chi

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 1200m

2011

28.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

17

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Tam Bình (từ đường Hiệp Bình đến đường Tô Ngọc Vân)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Thủ Đức

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 3000m

2011

112.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

18

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Quốc Tuấn (từ đường Lê Quang Định đến đường Phan Văn Trị)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Gò Vấp

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 600m

2011

20.000

 

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

19

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (từ đường Quốc lộ 1A đến cầu Cái Trung)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận Bình Tân

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 2000m

2011

1.200.000

1.000.000

Thông báo số 708/VP-TB ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

20

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận 6

Lắp đặt cống thoát nước

2011

71.000

20.000

 

 

Chương trình đầu tư cho giao thông

 

 

 

 

35.113.836

20.372.216

 

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

100.000

100.000

Công văn số 1413/UBND- ĐTMT ngày 01/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

2

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để nâng cấp mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ đường Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu), huyện Hóc Môn

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

239.704

239.704

 

3

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến xe điện mặt đất số 1 (Sài Gòn - Chợ Lớn - Bến xe Miền Tây), quận 6

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

Quận 6

Giải phóng mặt bằng

2011

100.000

100.000

 

4

Lập dự án bồi thường cầu Sông Xáng giai đoạn II phường 3

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8

Quận 8

Di dời toàn bộ khoảng 20 hộ dân

2011

20.000

20.000

 

5

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

100.000

100.000

Công văn số 1413/UBND- ĐTMT ngày 01/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

6

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với đường Tỉnh lộ 10B, quận Bình Tân

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

100.000

100.000

Công văn số 1413/UBND- ĐTMT ngày 01/4/2010 của

Ủy ban nhân dân thành phố

7

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến xe điện mặt đất số 1 (Sài Gòn - Chợ Lớn -Bến xe Miền Tây), quận Bình Tân

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Giải phóng mặt bằng

2011

100.000

100.000

 

8

Lập dự án nâng cấp đường Thích Thiện Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

6.000m

2011

30.000

15.000

Vận động nhân dân đóng góp trên 20% giá trị quyền sử dụng đất

9

Lập dự án nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

2030m dài, 4 làn xe, láng nhựa, thoát nước

2011

75.000

12.000

 

10

Lập dự án nâng cấp đường Giồng Ao

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

2000m dài, láng nhựa 8m, nền 16m, thoát nước

2011

65.000

15.000

 

11

Lập dự án xây dựng đường Thạnh Thới Đồng Đình

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

4km x 9m, láng nhựa

2011

60.000

 

 

12

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 15 vào Hợp tác xã Một Thoáng Việt Nam

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

1.200m x 18m

2011

35.000

 

Công văn số 2005/UBND- THKH ngày 07/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

13

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường vào cụm công nghiệp cơ khí ô tô

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2.150m x 9m

2011

7.883

 

Thông báo số 116/TB-VP ngày 11/3/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

14

Lập dự án sửa chữa đường Nguyễn Văn On

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

900m x 15,5m

2011

48.000

30.000

 

15

Lập dự án sửa chữa mở rộng đường Hương lộ 10 (từ Tỉnh lộ 7 đến chợ cũ Trảng Bàng Tây Ninh)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

4.800m x 12,5m

2011

60.000

15.000

 

16

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường nối cầu Tân Thái đến ngã ba Tân Mỹ

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

4.500m x 12,5m

2011

55.000

14.000

 

17

Lập dự án xây dựng cầu Bàu Le - Xã Hiệp Phước

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Cầu BTCT dài 56,8m, rộng 8m, tải trọng H93

2011

45.000

 

Thay thế cầu cũ đang xuống cấp

18

Lập dự án xây dựng cầu Giáp Qụa - Xã Phước Lộc

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Cầu BTCT dài 40m, rộng 8m, tải trọng H93

2011

16.733

 

Thay thế cầu cũ đang xuống cấp

19

Lập dự án xây dựng cầu mương Bằng - Xã Hiệp Phước

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Cầu BTCT dài 56,8m, rộng 8m, tải trọng H93

2011

35.000

 

Thay thế cầu cũ đang xuống cấp

20

Lập dự án xây dựng cầu số 3 - hẻm 18- xã Phước Kiển

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Cầu BTCT dài 56,8m, rộng 8m, tải trọng H93

2011

18.197

 

Thay thế cầu cũ đang xuống cấp

21

Lập dự án xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Cầu H30

2011

100.000

 

 

22

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường Phan Văn Bảy

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

1.500m x 40m

2011

65.000

 

 

23

Lập dự án xây dựng cầu nối TA16 và TX25 (cầu sắt sập)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 12

Quận 12

Cầu BTCT

2011

8.000

 

 

24

Lập dự án nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

1.200 m

2011

12.000

 

 

25

Lập dự án xây dựng đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Phạm Phú Thứ)

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

250m x 30m

2011

130.000

100.000

Công văn số 5353/UBND- ĐTMT ngày 22 tháng 10 năm 2010

26

Lập dự án xây dựng cầu rạch Nhảy từ phường 16, quận 8 sang phường 10, quận 6

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

Cầu bê tông cốt thép dài 40m, rộng 9m gồm phần xe chạy rộng 6m, lề bộ hành 1,5m mỗi bên

2011

10.600

 

Công văn số 5437/UBND- ĐTMT ngày 27/10/2010 của UBND thành phố

27

Lập dự án xây dựng vỉa hè gói thầu B thuộc dự án cải thiện môi trường nước phường 15, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

7.800m x 3m

2011

13.500

 

Công văn số 6083/UBND- ĐTMT ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

28

Lập dự án đường vào Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển phường 6, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

400m x 20m

2011

62.134

25.000

 

29

Lập dự án đường vào trường trung học cơ sở phường 7, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

28m x 12m

2011

10.000

9.145

 

30

Lập dự án xây dựng hoàn chỉnh đường Tạ Quang Bửu (từ Bến xe quận 8 đến đường Bông Sao) phường 5, quận 8

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

800m x 32m

2011

28.085

5.605

 

31

Lập dự án nâng cấp đường Long Phước

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

4700m, (7m+2,5m)x2m,BTNN

2011

86.000

4.700

 

32

Lập dự án nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

2000m, 7m+(2,5mx2)

2011

57.000

7.000

 

33

Lập dự án nâng cấp đường số 18B phường Bình Hưng Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

1.016m x 10m

2011

20.939

1.236

Vận động nhân dân hiến đất làm đường, chỉ nhận bồi thường vật kiến trúc

34

Lập dự án nâng cấp đường số 4 phường Bình Hưng Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

700m x 12m

2011

18.000

500

Vận động nhân dân hiến đất làm đường, chỉ nhận bồi thường vật kiến trúc

35

Lập dự án nâng cấp đường số 47 phường Bình Hưng Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

810m x 12m

2011

46.687

23.526

Vận động nhân dân hiến đất làm đường, chỉ nhận bồi thường vật kiến trúc

36

Lập dự án nâng cấp đường số 7 phường Bình Hưng Hòa

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

600m x 12m

2011

15.000

600

Vận động nhân dân hiến đất làm đường, chỉ nhận bồi thường vật kiến trúc

37

Lập dự án nâng cấp mặt đường Mã Lò

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

3.700m x 12m

2011

25.000

 

 

38

Lập dự án xây dựng cầu Ông Búp trên đường Lê Đình Cẩn

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Cầu bê tông dự ứng lực

2011

17.384

200

 

39

Lập dự án xây dựng cầu vượt bộ hành vượt qua khu đất của Đoàn bay 919 trên tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi - Vành đai ngoài

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

30m x 4m

2011

4.995

 

Thông báo số 304/TB-VP ngày 26/5/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

40

Lập dự án nâng cấp đường và cầu Bà Cả

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

1.170m x 12m

2011

85.000

35.000

 

41

Lập dự án nâng cấp đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 cũ

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2.200m x 16,5m

2011

50.000

 

 

42

Lập dự án xây dựng mới đường và cầu Hương Việt

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

203m x 11m

2011

15.000

 

 

43

Lập dự án nâng cấp đường sỏi đỏ từ Tỉnh lộ 15 đến Đền Bến Dược Củ Chi, đoạn từ phía sau Đền đến trạm bơm hồ

mô phỏng Biển Đông

Khu di tích lịch sử địa

Huyện Củ Chi

2km

2011

3.900

 

Công văn số 4555/UBND- ĐT ngày 15/9/2010 của

UBND thành phố

44

Lập dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 3

Mở rộng 4m về phía hàng rào khu T78

2011

38.757

 

Thông báo số 165/VP ngày 26/3/2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

45

Lập dự án mở rộng đường Ngô Tất Tố kết nối từ cầu Thủ Thiêm (nhánh N4) đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Bình Thạnh

1500m x 30m

2011

732.000

544.000

Công văn số 5438/UBND- ĐTMT ngày 27/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

46

Lập dự án lắp đặt lan can an toàn dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (từ cầu Khánh Hội đến cầu Kênh Ngang số 1)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 4, quận 8

Lắp đặt lan can an toàn dài 7.300m

2011

13.000

 

Công văn số 5261/UBND- ĐTMT ngày 19/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

47

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường An Dương Vương (từ bến Phú Định - Kinh Dương Vương)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 6, quận 8

Tăng cường năng lực giao thông

2011

420.000

300.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

48

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường An Dương Vương (từ Bà Hom - Kinh Dương Vương)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 6, quận Bình Tân

Tăng cường năng lực giao thông

2011

430.000

300.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

49

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Anh

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 6, quận Bình Tân, quận Tân Phú

Tăng cường năng lực giao thông

2011

713.000

500.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

50

Lập dự án xây dựng đường trên cao số 1 (dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh

xây dựng đường trên cao

2011

14.000.000

8.000.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

51

Lập dự án cải tạo nút giao thông Hàng

Xanh

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Bình Thạnh

Tăng cường năng lực giao thông

2011

450.000

400.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

52

Lập dự án cải tạo nút giao vòng xoay Cây Gõ

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 6

Tăng cường năng lực giao thông

2011

250.000

200.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

53

Lập dự án xây dựng đường trên cao số 3 (dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 10, 5, 8, 7, huyện Bình Chánh

Xây dựng đường trên cao

2011

10.000.000

6.000.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

54

Lập dự án xây dựng cảnh quan nút giao thông Cát Lái, quận 2

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 2

12ha

2011

30.000

 

Công văn số 2302/UBND- ĐTMT ngày 21/05/2010 của UBND thành phố

55

Lập dự án cửa chữa, đảm bảo giao thông cầu Sài Gòn hiện hữu

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 2, quận Bình Thạnh

Sửa chữa cầu983m x 24m

2011

56.000

-

Công văn số 1663/UBND ĐTMT ngày 16/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

56

Lập dự án xây dựng hệ thống đường xung quanh Depot Long Bình

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 9

2,02km x 16m

2011

16.240

 

Công văn số 2065/UBND- KHTH ngày 10/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

57

Lập dự án nâng cấp mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước đường HT11, phường Hiệp Thành, quận 12

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Quận 12

Lắp đặt hệ thống thoát nước kết hợp nâng mặt đường

2011

17.000

 

Công văn số 1926/UBND- ĐT ngày 04/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

58

Lập dự án nâng cấp, sửa chữa cầu Bình Phước 1

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Quận 12

Nâng cấp tải trọng cầu (10,5m x 483m) lên 30T

2011

70.000

 

 

59

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ đường Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu), huyện Hóc Môn

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Hóc Môn

2.710m x 20m

2011

130.680

 

 

60

Lập dự án xây dựng cầu Tỉnh lộ 9 trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Hóc Môn

38,1m x 12m

2011

31.060

 

Công văn số 3457/UBND- ĐTMT ngày 19/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

61

Lập dự án xây dựng cầu Cây Da

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

Cầu BTCT rộng12,5m

2011

14.175

 

 

62

Lập dự án xây dựng cầu Chuối Nước

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

45m x 12,5m

2011

19.000

 

 

63

Lập dự án xây dựng cầu kênh N25-SN trên đường Trung Lập

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

15m x 10m

2011

7.085

 

 

64

Lập dự án xây dựng cầu N31A trên Tỉnh lộ 8

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

cầu BTCT rộng15m

2011

13.000

 

 

65

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Gia

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

cầu BTCT rộng 15m

2011

3.493

 

 

66

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Kè

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

123,8m x 10m

2011

41.930

 

 

67

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Kinh

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3

Huyện Củ Chi

cầu BTCT rộng 12,5m

2011

14.175

 

 

68

Lập dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Sư Tích (đoạn từ đường Lê Văn Lương đến kênh Cây Khô)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Nhà Bè

Nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 4,8Km

2011

110.000

 

Công văn số 5316/UBND- ĐT ngày 21/10/2010 của UBND thành phố

69

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đoạn đường nối từ cao tốc bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Cần Giờ

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2011

500

 

Công văn số 4985/UBND- ĐTMT ngày 06/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

70

Lập dự án xây dựng đường hướng tâm phía Tây Bắc

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Bình Chánh, huyện Bình Tân

Tăng cường năng lực giao thông

2011

5.000.000

3.000.000

Công văn số 2622/UBND- THKT ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi để kêu gọi đầu tư

71

Lập dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Quận 7

6.500m x 14m

2011

150.000

 

 

72

Vốn thực hiện công tác ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố (đồng bộ với điện lực và bưu chính viễn thông)

Sở Giao thông vận tải

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngầm hóa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trục trung tâm thành phố

2011

20.000

 

Công văn số 4247/UBND- ĐTMT ngày 17/6/2010 của UBND thành phố

73

Lập dự án xây dựng điểm đấu nối trung chuyển hành khách xe buýt tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố

Huyện Nhà Bè

1,6ha

2011

40.000

40.000

Công văn số 1021/UBND- ĐTMT ngày 11/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

74

Lập dự án xây dựng Bến xe Củ Chi

Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố

Huyện Củ Chi

12ha

2011

30.000

 

 

75

Lập dự án xây dựng Bến xe quận 8

Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố

Quận 8

12ha

2011

8.000

 

 

76

Lập dự án nâng cấp đường Lê Đình Chi

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

3.200m

2011

30.000

10.000

 

77

Lập dự án nâng cấp đường Võ Hữu Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

5.000m

2011

20.000

5.000

 

 

Công trình và dự án khác

 

 

 

 

3.448.394

1.255.678

 

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm huấn luyện phòng cháy và chữa cháy

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

13 ha

2011

40.000

40.000

Công văn số 4870/UBND-

ĐTMT ngày 29 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố

2

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng gói thầu K thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, trên địa bàn quận 6

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

Quận 6

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2011

285.278

285.278

Công văn số 4115/UBND- ĐTMT ngày 23/08/2010 của UBND thành phố

3

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

60ha

2011

462.000

462.000

Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố chi để lập dự án đầu tư

4

Lập dự án xây dựng kho lưu trữ chiến lược Công an thành phố

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2,2ha

2011

58.000

 

Công văn số 2623/UBND- THKH ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

5

Lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính huyện Bình Chánh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

24,65ha

2011

140.000

 

Công văn số 2623/UBND- THKH ngày 04/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

6

Lập dự án San lấp mặt bằng xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

12ha

2011

32.000

 

Thông báo số 225/TB-VP ngày 20/4/2010 của Văn phòng UBND thành phố

7

Lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình khu tưởng niệm liệt sĩ tết Mậu Thân 1968

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

12ha

2011

90.000

 

Thông báo số 225/TB-VP ngày 20/4/2010 của Văn phòng UBND thành phố

8

Lập dự án nâng cấp tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

94000m2, 7968 mộ

2011

50.404

 

Công văn số 4259/UBND- VX ngày 27/08/2010 của UBND TP

9

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm thể dục thể thao huyện Nhà Bè

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Diện tích 11ha

2011

111.000

111.000

Thông báo số 676/TB-VP ngày 03/11/2010 của Văn phòng UBND thành phố

10

Lập dự án xây dựng mới Nhà thiếu nhi quận 10 và trụ sở quận đoàn 10

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 10

Quận 10

300 ngàn lượt cháu/ năm

2011

30.000

 

Công văn số 3385/UBND- ĐTMT ngày 15/7/2010 của UBND TP

11

Lập dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại khu tái định cư 17,3ha phường An Phú, quận 2

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 2

Quận 2

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2011

50.000

 

Công văn số 5633/UBND- ĐTMT ngày 4/11/2010 của UBND thành phố

12

Lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an quận 6

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

1 hầm 1 trệt 5 lầu

2011

62.000

 

 

13

Lập dự án xây dựng trụ sở làm việc - chốt kiểm soát giao thông đường thủy

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 6

Quận 6

1 trệt 2 lầu

2011

3.000

 

 

14

Lập dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa quận 9

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 9

Quận 9

Khối hành chính, khối biểu diễn (còn lại kêu gọi đầu tư)

2011

30.000

 

 

15

Lập dự án nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

Trụ sở chỉ huy và phòng vệ binh

2011

22.000

 

 

16

Lập dự án xây dựng mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

1 trệt, 1 lầu

2011

10.000

 

 

17

Lập dự án xây dựng mở rộng trụ sở Công an quận Thủ Đức

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

1 trệt 2 lầu

2011

20.000

 

 

18

Lập dự án đầu tư hệ thống an ninh cho các bảo tàng

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh

Trang bị cho 07 bảo tàng

2011

23.000

 

Thông báo số 26/TB-VP-M ngày 21/1/2010 của Văn phòng UBND thành phố

19

Lập dự án đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho các bảo tàng

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh

Trang bị cho 07 bảo tàng

2011

40.000

 

Thông báo số 26/TB-VP-M ngày 21/1/2010 của Văn phòng UBND thành phố

20

Lập dự án bồi thường, di dời vật kiến trúc và trạm điện Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quận 4

Đền bù

2011

1.400

1.400

Chủ trương tách riêng dự án đền bù tại công văn số 5362/UBND-ĐTMT ngày 23/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

21

Lập dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quận Thủ Đức

500 trẻ em

2011

75.000

 

Công văn số 8083/VP-VX ngày 24/3/2008 của Văn phòng UBND thành phố

22

Lập dự án xây dựng mới Nhà tang lễ thành phố - cơ sở 2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quận Bình Tân

12.000m2

2011

40.000

 

Thông báo số 5188/TB-VP ngày 24/3/2008 của Văn phòng UBND thành phố

23

Lập dự án sửa chữa mở rộng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quận Thủ Đức

120 trẻ em nhiễm HIV

2011

15.000

 

Công văn số 4020/VP-VX ngày 08/6/2010 của Văn phòng UBND thành phố

24

Lập dự án đầu tư sửa chữa trục đường và khu trung tâm tượng đài Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh - Thủ Đức)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quận Thủ Đức

Sửa chữa trục đường vào khu trung tâm Nghĩa trang, sửa chữa khu trung tâm Nghĩa trang, thay thế một số cây cảnh trục đường

2011

5.250

 

Công văn số 4005/UBND- VX ngày 17/8/2010 của UBND thành phố

25

Lập dự án mở rộng Khu dạy nghề Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phước Bình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tỉnh Đồng Nai

Mở rộng khu dạy nghề

2011

3.090

 

Thông báo số 49/TB-VP ngày 22/01/2009 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố

26

Lập dự án sửa chữa Nhà tang lễ thành phố

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quận 3

Sửa chữa, cải tạo 290m2

2011

3.000

 

Công văn số 1198/UBND- ĐT ngày 20/3/2010 của UBND thành phố

27

Lập dự án xây dựng lò đốt rác đặt tại Trung tâm Giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tỉnh Bình Phước

Lò đốt rác cụm Phú Văn

2011

1.600

 

Công văn 2052/UBND-VX ngày 10/5/2010 của UBND thành phố

28

Lập dự án xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tỉnh Bình Phước

Xây dựng nhà trực CB CNV

2011

10.000

 

Thông báo số 242/TB-VP ngày 24/3/2008 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố

29

Lập dự án xây dựng tường bảo vệ, nhà bảo vệ của depot tuyến đường sắt đô thị số 5 tại huyện Bình Chánh

Ban Quản lý đường sắt đô thị

Huyện Bình Chánh

25ha

2011

13.000

 

 

30

Lập dự án ốp gỗ các cột Đền – Tháp Đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi

Ban Quản trị Quỹ xây dựng Đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi

Huyện Củ Chi

Tu bổ và tôn tạo 1.500m2

2011

5.000

 

Công văn số 4616/UBND- ĐT ngày 18/9/2010 của UBND thành phố

31

Lập dự án tu bổ, sửa chữa tranh hoành tráng ghép gốm màu - Đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi

Ban Quản trị Quỹ xâydựng Đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi

Huyện Củ Chi

Tu bổ, sửa chữa

2011

3.900

 

Công văn số 4572-CV/VPTU ngày 24/5/2010 của Thành ủy;Công văn số 2672/UBND-THKH ngày 07/6/2010 của UBND thành phố

32

Lập dự án sửa chữa tàu tuần tra kiểm soát

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

TPHCM

Sửa chữa 12 chiếc tàu

2011

1.000

 

 

33

Lập dự án lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

TPHCM

1 hệ thống

2011

1.500

 

 

34

Lập dự án mua sắm hỏa lực, áo súng, thiết bị bảo dưỡng đạn rời đồng bộ

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

TPHCM

5 tiểu đoàn

2011

1.200

 

 

35

Lập dự án mua sắm phần mềm mã hóa phục vụ công tác tham mưu tác chiến

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

TPHCM

1 bộ

2011

2.100

 

 

36

Lập dự án xây dựng nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình

Công an thành phố

Quận Tân Bình

5000m2

2011

20.000

 

Công văn số 1854/UBND-  THKH ngày 27/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

37

Lập dự án xây dựng mới Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh

Công an thành phố

Quận Bình Thạnh

3000m2

2011

15.000

 

Công văn số 1854/UBND- THKH ngày 27/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

38

Lập dự án xây dựng mới Đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn

Công an thành phố

Huyện Bình Chánh

3000m2

2011

15.000

 

Công văn số 1854/UBND- THKH ngày 27/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

39

Mua sắm vũ khí quân dụng, đạn của Công an thành phố

Công an thành phố

TPHCM

Mua sắm trang thiết bị

2011

13.435

 

Công văn số 560/UBND- ĐT-M ngày 25 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố

40

Lập dự án xây dựng trụ sở Công an quận 11

Công an thành phố

Quận 11

7000m2

2011

50.000

 

 

41

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2

Quận 2

Đền bù giải phóng mặt bằng

2011

300.000

300.000

Thông báo số 655/TB-VP ngày 27/10/2010 của Văn phòng UBND thành phố

42

Lập dự án mua sắm camera chuyên dụng phục vụ kênh giao thông đô thị

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị chuyên dùng

2011

41.500

 

Công văn số 4679/VP-VX ngày 2/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

43

Lập dự án đường truyền tín hiệu cáp quang của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Quận 1, quận 9

Thiết bị chuyên dùng

2011

3.100

 

Công văn số 4679/VP-VX ngày 2/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

44

Lập dự án truyền dẫn tín hiệu phát thanh qua hệ thống vệ tinh Vinasat của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Quận 1, quận 9

Thiết bị chuyên dùng

2011

9.000

 

Công văn số 4679/VP-VX ngày 2/7/2010 của Văn phòng UBND thành phố

45

Lập dự án di dời Rạp Xiếc về công viên Gia Định

Đoàn Xiếc thành phố

Quận Gò Vấp

Di dời Rạp Xiếc

2011

16.000

 

Công văn 3564/VP-ĐTMT ngày 25/5/2010 của UBND thành phố

46

Lập dự án xây dựng trụ sở Hội Cựu Chiến binh thành phố

Hội Cựu Chiến binh thành phố

Quận 11

4300m2

2011

29.000

 

Công văn số 5097/UBND- VX ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

47

Lập dự án đầu tư hệ thống chống sét lan truyền toàn khu Địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

Hệ thống chống sét cho Bến Đình - Bến Dược

2011

900

 

Công văn số 3534/UBND- ĐT ngày 21/7/2010 của UBND thành phố

48

Lập dự án mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại địa phận xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Tỉnh Bình Dương

125 ha

2011

170.000

 

Công văn số 7278/VP- ĐTMT ngày 05/10/2010 của Văn phòng UBND thành phố

49

Lập dự án xây dựng nhà thờ tạm và nhà vệ sinh khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

Xây dựng nhà tạm và nhà vệ sinh

2011

2.000

 

Công văn số 4113- CV/VPTU ngày 21/1/2010 của Thành ủy

50

Lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy quận 6

Quận ủy quận 6

Quận 6

1 hầm 1 trệt 5 lầu

2011

51.697

 

 

51

Lập dự án trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy

Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

TPHCM

Mua sắm trang thiết bị

2011

130.000

 

Công văn số 5916/VP- PCNC ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

52

Lập dự án xây dựng văn phòng làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quận 3

2 hầm 15 tầng làm việc

2011

150.000

 

Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố

53

Lập dự án xây dựng Bảo tàng tổng hợp thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quận 2

30ha

2011

2.000

 

Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án

54

Lập dự án xây dựng Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quận 2

178ha

2011

2.000

 

Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án

55

Lập dự án đầu tư xây dựng 10 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn và các đơn vị có liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh

10 điểm vui chơi trẻ em

2011

100.000

 

Thông báo số 683/TB-VP ngày 08/11/2010 của Văn phòng UBND thành phố

56

Lập dự án sửa chữa, nâng cấp khối nhà A và tháo dỡ xây mới khối nhà B trụ sở Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Quận 3

1 hầm, 1 trệt, 4 lầu

2011

10.000

 

Công văn số 4938/UBND- ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố

57

Lập dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Sở Y tế

Sở Y tế

Quận 3

1 tầng hầm, 8 lầu

2011

99.000

 

Công văn số 3038/UBND- TM ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố

58

Lập dự án xây dựng Nhà văn hóa sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh

Tỉnh Bình Dương

3,44 ha. Diện tích sàn 15.080m2

2011

200.000

 

Công văn số 2004/UBND- ĐTMT ngày 07/05/2010 của UBND thành phố

59

Lập dự án đầu tư mua sắm máy scan cho Thư viện Khoa học tổng hợp

Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố

Quận 1

09 máy scan màu và linh kiện phụ trợ

2011

16.270

 

 

60

Lập dự án trùng tu tôn tạo Địa đạo Phú Thọ Hòa

Trung tâm bảo tồn di tích

Quận Tân Phú

Trùng tu

2011

4.500

 

Công văn số 4809/UBND- THKH ngày 27/9/2010 của UBND thành phố

61

Lập dự án trùng tu tôn tạo Chùa Giác Viên

Trung tâm bảo tồn di tích

Quận 11

Trùng tu

2011

21.000

 

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3550/BVHTTDL-KHTC ngày 19/10/2009

62

Lập dự án trùng tu tôn tạo Đình Thông Tây Hội

Trung tâm bảo tồn di tích

Quận Gò Vấp

Trùng tu

2011

4.500

 

 

63

Lập dự án xây dựng Khu đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Trung tâm công nghệ sinh học

Quận 12

3200m2

2011

19.300

 

 

64

Lập dự án xây dựng Vườn sinh vật cảnh

Trung tâm công nghệ sinh học

Quận 12

9.562m2

2011

9.950

 

 

65

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng mới Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.03S

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.03S

Quận Thủ Đức

7.000m2

2011

56.000

56.000

Công văn số 1021/UBND- ĐTMT ngày 11/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

66

Lập dự án xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Quận 1

1 hầm, 1 lửng, 7 lầu

2011

19.500

 

Công văn số 4534/UBND- CNN ngày 14/9/2010 của UBND thành phố

67

Lập dự án sửa chữa trụ sở Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật

Quận Phú Nhuận

19960 m2

2011

3.500

 

Công văn số 3038/UBND- TM ngày 24/6/2009 của UBND thành phố

68

Lập dự án mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thể thao cho Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Quận 1

Thiết bị chuyên môn

2011

10.000

 

 

69

Lập dự án đầu tư tháo dỡ, xây dựng mới khối nhà sau tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Quận 3

1 hầm 1 trệt 3 lầu

2011

7.000

 

Công văn số 7560/VP-ĐT ngày 15/10/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

70

Lập dự án đầu tư trang thiết bị tại tòa nhà số 12 đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quận Bình Thạnh

Đầu tư trang thiết bị

2011

10.000

 

Công văn số 3988/UBND- ĐT ngày 17/08/2010 của UBND thành phố

71

Sửa chữa, bảo trì khối nhà A trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Quận 1

Sơn tường và cửa, thay mái tôn, chống thấm và các sửa chữa nhỏ khác

2010

5.000

 

Công văn số 5710/UBND- ĐT ngày 02/11/2010 và Công văn số 01/UBND- ĐTMT ngày 04/01/2010 của UBND thành phố

72

Lập dự án sửa chữa, bảo trì khối nhà A trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố - giai đoạn 2

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Quận 1

Cải tạo sửa chữa 9.500 m2

2011

23.700

 

Công văn số 5710/UBND- ĐT ngày 02/11/2010 và Công văn số 01/UBND- ĐTMT ngày 04/01/2010 của UBND thành phố

73

Lập dự án xây dựng trụ sở Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Viện Nghiên cứu phát triển

Quận 3

6.820 m2

2011

61.500

 

Công văn số 7231/VP ĐTMT ngày 30/9/2009 của UBND thành phố

74

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Viện nghiên cứu phát triển thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo nguồn nhân lực

2011

6.320

 

Công văn số 8063/VP-VX ngày 03/11/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực18/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành08/12/2010
        Ngày hiệu lực18/12/2010
        Ngày công báo01/01/2011
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố

            • 08/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực