Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát: Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

3. Hội đồng nhân dân giao các Ban của Hội đồng nhân dân giám sát:

- Ban kinh tế và ngân sách: Kết quả triển khai thực hiện định mức phân bổ chi các sự nghiệp theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015.

- Ban văn hóa - xã hội: Tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2020.

- Ban pháp chế: Tình hình hoạt động Tư pháp và tiến hành tố tụng.

- Ban dân tộc: Tình hình thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn.

Điều 2.

1. Trên cơ sở nội dung hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể và tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi một số nội dung giám sát cho phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; xem xét, giải quyết kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực20/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Sóc Trăng 2016