Quyết định 174/QĐ-UBND

Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 07/BC-STP ngày 24/01/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016, chi tiết theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH, KT, VX, XD, CNTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 28/3/2008

Về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

26/7/2016

2

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

26/7/2016

3

Nghị quyết

10/1999/NQ-HĐNDT5 ngày 10/9/1999

Về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

26/7/2016

4

Nghị quyết

28/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

26/7/2016

5

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực và tỷ lệ phần trăm trích lại trong trường hợp ủy quyền thu

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/12/2016

6

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/12/2016

7

Nghị quyết

64/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/12/2016

8

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2016

9

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về Kế hoạch đào tạo nghề năm 2016 tỉnh Sóc Trăng

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2016

10

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2016

11

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND Ngày 06/7/2016

Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2016

12

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2016

13

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND Ngày 12/4/2010

Về việc ban hành Quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất hoặc làm hạn chế quyền sử dụng đất để xây dựng đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/01/2016

14

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND Ngày 29/02/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

13/02/2016

15

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND Ngày 18/10/2010

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

13/3/2016

16

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND Ngày 30/9/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/4/2016

17

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND Ngày 18/9/2013

Về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Sóc Trăng cung cấp

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/4/2016

18

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND Ngày 01/02/2008

Về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

16/4/2016

19

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND Ngày 05/4/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/5/2016

20

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND Ngày 02/3/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND thay thế

27/5/2016

21

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND Ngày 22/5/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/5/2016

22

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND Ngày 05/12/2008

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/6/2016

23

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND Ngày 08/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/6/2016

24

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND Ngày 20/4/2015

Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND thay thế

26/6/2016

25

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND Ngày 20/4/2015

Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

26/6/2016

26

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND Ngày 07/12/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

27

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND Ngày 20/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

28

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc Quy định mức trợ cấp tiền ăn đối với người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/8/2016

29

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND Ngày 31/12/2008

Về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/8/2016

30

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND Ngày 20/01/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011 - 2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/8/2016

31

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND Ngày 10/6/2013

Về việc ban hành Quy định về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/8/2016

32

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND Ngày 12/10/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/8/2016

33

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND Ngày 29/01/2011

Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2016

34

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 11/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi, Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2016

35

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND Ngày 17/3/2009

Về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/10/2016

36

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND Ngày 22/5/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/10/2016

37

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND Ngày 25/4/2011

Về việc Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2016

38

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND Ngày 28/9/2012

Về việc Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2016

39

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND Ngày 05/11/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/10/2016

40

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND Ngày 27/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/10/2016

41

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND Ngày 18/9/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

28/10/2016

42

Quyết định

137/1999/QĐ-UBNDT ngày 29/9/1999

Về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/11/2016

43

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND Ngày 12/12/2011

Về việc Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2017

44

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND Ngày 13/3/2014

Về việc ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/11/2016

45

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND Ngày 05/7/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/11/2016

46

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND Ngày 10/4/2015

Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2017

47

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND Ngày 11/6/2015

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2017

48

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017

49

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017

50

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017

51

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017

52

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND Ngày 04/3/2013

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10/01/2017

53

Quyết định

18/2006/QĐ-UBT Ngày 10/02/2006

Về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/01/2017

54

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND Ngày 05/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/01/2017

55

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND Ngày 05/3/2007

Về việc mức thu bến bãi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/01/2017

56

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND Ngày 29/8/2008

Về việc Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng khoản thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Công an xã xử phạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/01/2017

57

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND Ngày 03/12/2013

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/02/2017

58

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND Ngày 11/6/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

16/01/2017

59

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

60

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nuôi trồng thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

61

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

62

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

63

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

64

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND Ngày 08/7/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

65

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 07/01/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

66

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND Ngày 24/5/2011

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06/6/2016

67

Chỉ thị

10/CT.UBT.93 Ngày 27/4/1993

Về việc Quy định gửi công văn tài liệu cho Ủy ban nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

68

Chỉ thị

05/CT.UBT.94 Ngày 26/5/1994

Về việc tăng cường công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

69

Chỉ thị

06/CT.UBT.94 Ngày 02/7/1994

Về bảo đảm nguồn nước và vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 200/TTg, ngày 29/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

70

Chỉ thị

10/CT.UBT.94 Ngày 21/9/1994

Về việc cấm nuôi ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

71

Chỉ thị

18/CT.UBT.94 Ngày 10/12/1994

Về việc cấm sản xuất, buôn bán đốt pháo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

72

Chỉ thị

10/CT.UBT.95 Ngày 03/7/1995

Về việc chấn chỉnh lại hoạt động du lịch tại khu chùa Mã tộc (chùa Dơi), Phường 3, thị xã Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

73

Chỉ thị

11/CT.UBT.95 Ngày 12/7/1995

Về việc khắc phục tình trạng chuyển diện tích trồng lúa và đất trồng cây nông nghiệp có giá trị cao sang sử dụng vào mục đích khác

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

74

Chỉ thị

04/CT.UBT.97 Ngày 21/3/1997

Về việc tăng cường công tác quản lý cây trồng, con giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

75

Chỉ thị

04/1998/CT.UBNDT Ngày 08/4/1998

Về việc tăng cường các biện pháp diệt chuột bảo vệ mùa màng trong tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

76

Chỉ thị

05/1998/CT.UBNDT Ngày 10/4/1998

Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trong tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

77

Chỉ thị

06/1998/CT.UBNDT Ngày 28/4/1998

Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, lưới cước (lưới mùng) để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

78

Chỉ thị

14/1998/CT.UBNDT Ngày 29/12/1998

Về việc tổ chức và vận động nhân dân dùng muối iốt thay cho muối thường

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

79

Chỉ thị

12/1999/CT.UBNDT Ngày 18/9/1999

Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ (5 ngày)

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

80

Chỉ thị

15/1999/CT.UBNDT Ngày 16/12/1999

Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

81

Chỉ thị

03/2000/CT.UBNDT Ngày 10/5/2000

Về tổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

82

Chỉ thị

09/2000/CT.UBNDT Ngày 05/12/2000

Về việc nâng cao năng lực, quy mô đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

83

Chỉ thị

10/2000/CT.UBNDT Ngày 14/12/2000

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

84

Chỉ thị

02/2001/CT.UBNDT Ngày 16/03/2001

Về kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

85

Chỉ thị

09/2002/CT.UBNDT Ngày 8/8/2002

Về việc chỉ đạo công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

86

Chỉ thị

07/2003/CT.UBNDT Ngày 28/11/2003

Về việc thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung Ương Đảng khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

87

Chỉ thị

04/2004/CT.UBNDT Ngày 9/3/2004

Về việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

88

Chỉ thị

08/2004/CT.UBNDT Ngày 23/8/2004

Về việc cấm xe lôi đạp và cấm xe lôi máy lưu thông trên 15 tuyến đường thuộc tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

89

Chỉ thị

08/2005/CT-UBT Ngày 30/6/2005

Về việc cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

90

Chỉ thị

10/2005/CT-UBT Ngày 19/10/2005

Về việc đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

91

Chỉ thị

04/2006/CT-UBT Ngày 09/3/2006

Về kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

92

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND Ngày 21/7/2006

Về chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng theo nghị định số 119/2004/NĐ-CP của chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

93

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND Ngày 07/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

94

Chỉ thị

01/2007/CT.UBND Ngày 15/01/2007

Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

95

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND Ngày 20/7/2007

Về việc chấn chỉnh công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

96

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND Ngày 07/3/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

97

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND 3/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

98

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND Ngày 29/5/2008

Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

99

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND Ngày 03/7/2008

Về việc nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển và kinh doanh một số loài Dơi quý hiếm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

100

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND Ngày 25/9/2008

Về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

101

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND Ngày 26/9/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

102

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND Ngày 26/9/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

103

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND Ngày 29/7/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

104

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND Ngày 07/8/2009

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

105

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND Ngày 16/12/2009

Về chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

106

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND Ngày 28/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngay 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

107

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND Ngày 31/3/2011

Về việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

108

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND Ngày 22/6/2011

Về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

109

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND Ngày 14/02/2012

Về tăng cường công tác quản lý nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

110

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND Ngày 06/6/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

111

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND Ngày 11/9/2013

Về việc tổ chức triển khai và thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

112

Chỉ thị

08/2015/CT-UBND Ngày 15/4/2015

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2016

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực/ ngưng hiệu Iực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2015

02

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Sóc Trăng

Hết thời hạn có hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2015

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Tiết 1, Phần V, Điều 1.

- Tiết 3, Phần V, Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

26/7/2016

2

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020

Khoản 5, Điều 1

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/12/2016

3

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Điểm a, Khoản 3, Điều 10 và Điều 11

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/11/2016

4

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 về việc quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Điểm c, Khoản 2, Điều 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10/12/2016

5

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1, Điều 5; Khoản 1 Điều 8; Điểm a Khoản 2 Điều 14; Điểm a Khoản 2 Điều 19; Khoản 5 Điều 26; Khoản 4, Khoản 5, Điều 30; Khoản 2 Điều 40

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/12/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu174/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành25/01/2017
       Ngày hiệu lực25/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 174/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng 2017

           • 25/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực