Quyết định 15/2012/QĐ-UBND

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Kế hoạch Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012 /QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2009/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 17 Điều 2 như sau:

“17. Xây dựng và kiện toàn tổ chức pháp chế cơ quan; tổ chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế: tham mưu công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.”

2. Bổ sung Khoản 18 Điều 2 như sau:

“18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“ Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Đăng ký kinh doanh;

4. Phòng Tổng hợp;

5. Phòng Giám sát và thẩm định đầu tư;

6. Phòng Đầu tư;

7. Phòng Kinh tế đối ngoại;

8. Phòng Pháp chế;

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

Các đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 8 Điều này là đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; đơn vị tại Khoản 9 Điều này là đơn vị sự nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND, TT TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: HC, TH, KT, VX,
XD, NC, KS, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2015
Ngày hiệu lực30/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýQuách Việt Tùng
       Ngày ban hành20/03/2015
       Ngày hiệu lực30/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng