Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND chế độ điều kiện bảo đảm hoạt động đại biểu nhân dân Sóc Trăng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;

Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng;

Sau khi nghe Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Nghị quyết này quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp và phải có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối tượng áp dụng là Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Một số chế độ, định mức chi:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo luật định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

PHỤ LỤC

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Nội dung chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện (1)

Cấp xã (2)

1. Chi cho hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát:

 

 

 

1.1. Chi cho cá nhân tham gia thẩm tra:

 

 

 

- Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp

100.000đ/người/ngày

70.000đ/người/ngày

50.000đ/người/ngày

- Bồi dưỡng thành viên dự họp

50.000đ/người/ngày

35.000đ/người/ngày

25.000đ/người/ngày

- Bồi dưỡng cho việc soạn thảo báo cáo thẩm tra

200.000đ/báo cáo

150.000đ/báo cáo

100.000đ/báo cáo

1.2. Chi bồi dưỡng cho giám sát, khảo sát (ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành):

 

 

 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên và cán bộ tham gia đoàn giám sát, khảo sát

40.000đ/người/ngày

30.000đ/người/ngày

20.000đ/người/ngày

- Chi cho tổng hợp (từ xây dựng kế hoạch đến báo cáo kết quả)

200.000đ/báo cáo

100.000đ/báo cáo

50.000đ/báo cáo

2. Chi các cuộc họp:

 

 

 

- Các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND

50.000đ/người/ngày

35.000đ/người/ngày

25.000đ/người/ngày

- Các cuộc họp Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân

30.000đ/người/ngày

20.000đ/người/ngày

15.000đ/người/ngày

3. Chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự kỳ họp Hội đồng nhân dân:

 

 

 

3.1. Chi tiền ăn:

 

 

 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời

60.000đ/người/ngày

40.000đ/người/ngày

30.000đ/người/ngày

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ

40.000đ/người/ngày

30.000đ/người/ngày

20.000đ/người/ngày

3.2. Chi tiền nghỉ: Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời ở huyện, xã dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được bố trí nơi nghỉ và thanh toán tiền nghỉ theo quy định hiện hành (họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân chi; họp Hội đồng nhân dân cấp huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân chi).

4. Chi hỗ trợ tiếp xúc cử tri:

 

 

 

- Chi hỗ trợ cho tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (trang trí, nước uống và các khoản chi khác)

 

 

 

5.000.000đ/xã/năm

- Chi bồi dưỡng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc cử tri

 

 

20.000đ/người/ngày

- Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri:

 

 

 

+ Tổ Đại biểu

50.000đ/báo cáo

30.000đ/báo cáo

20.000đ/báo cáo

+ Thường trực Hội đồng nhân dân

200.000đ/báo cáo

100.000đ/báo cáo

50.000đ/báo cáo

5. Chi công tác phí cho Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đi công tác cho hoạt động Hội đồng nhân dân thì được thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành (cấp tỉnh tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; cấp huyện tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

6. Chi thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp mai táng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân:

 

 

 

- Ốm đau

200.000đ/lần

(tối đa không quá 800.000đ/đại biểu/năm)

150.000đ/lần

(tối đa không quá 600.000đ/đại biểu/năm)

100.000đ/lần

(tối đa không quá 400.000đ/đại biểu/năm)

- Nằm viện

400.000đ/lần

300.000đ/lần

200.000đ/lần

- Bị bệnh hiểm nghèo

không quá 2.000.000đ/đại biểu

không quá 1.000.000đ/đại biểu

không quá 500.000đ/đại biểu

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi qua đời được trợ cấp mai táng phí 5.000.000 đồng/đại biểu.

- Đại biểu HĐND có cha, mẹ ruột (kể cả của vợ hoặc chồng), con chết được hỗ trợ

500.000đ/người

300.000đ/người

200.000đ/người

7. Cung cấp thông tin, báo chí cho Đại biểu Hội đồng nhân dân: ngân sách địa phương bảo đảm cung cấp thông tin, báo chí cho Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tối thiểu một tờ báo Sóc Trăng theo kỳ phát hành.

 

Ghi chú: (1) Huyện, thành phố (cấp huyện);

 (2) Xã, phường, thị trấn (cấp xã).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýPhan Lệ Hồng
       Ngày ban hành28/03/2008
       Ngày hiệu lực01/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Sóc Trăng