Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 07//2008/NQ-HĐND về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND chế độ điều kiện bảo đảm hoạt động đại biểu nhân dân Sóc Trăng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2010/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 07//2008/NQ-HĐND NGÀY 28/3/2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 773/NQ-UBTVQH12 ngày 31/3/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 07//2008/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân các cấp tỉnh Sóc Trăng;

(Chi tiết đính kèm)

Điêu 2:

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tái chính;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

CHI TIẾT

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung sửa đổi,bổ sung

Đơn vị tính

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1. Chi cho hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát:

 

 

 

 

1.1. Chi cho cá nhân tham gia thẩm tra:

 

 

 

 

- Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp

Người/ngày

150.000

100.000

70.000

- Bồi dưỡng thành viên dự họp

Người/ngày

100.000

70.000

50.000

- Bồi dưỡng cho việc soạn thảo báo cáo thẩm tra

Báo cáo

400.000

300.000

200.000

1.2. Chi bồi dưỡng cho giám sát, khảo sát (ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành):

 

 

 

 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân và các cá nhân,tổ chức tham gia đoàn giám sát, khảo sát

Người/ngày

70.000

50.000

30.000

- Chi cho tổng hợp (từ xây dựng kế hoạch đến báo cáo kết quả)

Báo cáo

400.000

300.000

200.000

2. Chi các cuộc họp:

 

 

 

 

- Thành viên dự cuộc họp của TT. Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân

Người/ngày

100.000

70.000

50.000

- Các cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

Người/ngày

70.000

50.000

30.000

3. Chi tiền ăn, nghỉ cho đại biểu dự kỳ họp Hội đồng nhân dân:

 

 

 

 

3.1. Chi tiền ăn:

 

 

 

 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời

Người/ngày

100.000

70.000

50.000

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ

Người/ngày

70.000

50.000

30.000

3.2. Chi tiền nghỉ: Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời ở huyện, xã dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được bố trí nơi nghỉ và thanh toán tiền nghỉ theo quy định hiện hành (họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân chi; họp Hội đồng nhân dân cấp huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chi):

 

 

 

 

4. Chi hỗ trợ tiếp xúc cử tri:

 

 

 

 

4.1. Chi bồi dưỡng cho tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (trang trí, nước uống và các khoản chi khác):

Xã/năm

 

 

6.000.000

4.2. Chi bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc cử tri:

Người/ngày

 

 

30.000

4.3. Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri:

 

 

 

 

- Tổ đại biểu

Báo cáo

100.000

70.000

50.000

- Thường trực Hội đồng nhân dân

Báo cáo

300.000

200.000

100.000

5. Chi công tác phí: Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đi công tác cho hoạt động Hội đồng nhân dân; đại biểu khách mời (kể cả tổ chức, cá nhân) được trưng tập để thực hiện các hoạt động của Hội đồng nhân dân đều được thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước từ nguồn tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng… (cấp tỉnh tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; cấp huyện tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

 

6. Chi thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp mai táng cho đại biểu Hội đồng nhân dân:

 

 

 

 

- Ốm đau

Lần

500.000 (tối đa không quá 1.500.000đ/đại biểu/năm)

300.000 (tối đa không quá 900.000/đại biểu /năm)

200.000 (tối đa không quá 600.000/đại biểu/năm)

- Nằm viện

Lần

700.000

500.000

300.000

- Bị bệnh hiểm nghèo

Đại biểu

3.000.000

2.000.000

1.000.000

- Đại biểu Hội đồng nhân dân có cha, mẹ ruột (kể cả vợ hoặc chồng), con chết, được trợ cấp

Người

1.000. 000

700.000

500.000

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi qua đời được trợ cấp mai táng phí 7.000.000đ/đại biểu

7. Cung cấp thông tin, báo chí cho đại biểu Hội đồng nhân dân: Ngân sách địa phương bảo đảm cung cấp thông tin, báo chí cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tối thiểu một tờ báo Sóc Trăng theo kỳ phát hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu29/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýMai Khương
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND sửa đổi mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân Sóc Trăng