Chỉ thị 07/2008/CT-UBND

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tăng cường quản lý các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Trong những năm qua, hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là mạng thông tin di động phát triển rất nhanh với sự có mặt của nhiều nhà cung cấp dịch vụ, đã góp phần rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý, quy hoạch, phát triển mạng lưới thông tin di động trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều bất cập. Một số tổ chức, cá nhân xây dựng, lắp đặt các Trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) chưa tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Công tác quản lý, cấp phép xây dựng các Trạm BTS chưa phối hợp chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triển mạng lưới thông tin di động và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng, lắp đặt Trạm BTS trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, lắp đặt các Trạm BTS trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc phát triển hạ tầng thông tin di động.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng Quy định về các Khu vực khi lắp đặt các Trạm BTS phải xin giấy phép xây dựng (theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT, ngày 11/12/2007 của Liên Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông), trình UBND tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của Liên Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình Trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

d) Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm định và chất lượng kỹ thuật của các Trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

đ) Khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.

2. Giám đốc Sở Xây dựng:

a) Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của Liên Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông, các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại tỉnh để hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, lắp đặt các Trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt và thực hiện cấp phép xây dựng đối với các Trạm BTS theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố đảm bảo an ninh thông tin, an toàn các Trạm BTS, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi phá hoại mạng lưới thông tin di động hoặc gây cản trở việc xây dựng, lắp đặt các Trạm BTS.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng, lắp đặt các Trạm BTS để nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan quản lý việc đầu tư xây dựng, lắp đặt và hoạt động của các Trạm BTS trên địa bàn.

c) Kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng, lắp đặt Trạm BTS vi phạm các quy định theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

d) Thực hiện cấp phép xây dựng đối với các Trạm BTS theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và hướng dẫn của Sở Xây dựng.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động:

a) Thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục liên quan đến việc xây dựng các Trạm BTS theo quy định hiện hành của Nhà nước; bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khoẻ cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

b) Bổ sung, hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và quy định của pháp luật đối với các Trạm BTS đã đưa vào hoạt động trước ngày Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT có hiệu lực.

c) Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình xây dựng, lắp đặt và sử dụng các Trạm BTS.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, lắp đặt, sử dụng các Trạm BTS trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; đồng thời đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị.

 

 

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an, BCH QS tỉnh;
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các doanh nghiệp BCVT & CNTT trên địa bàn (07 bản);
- Lưu: NC, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Chánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrương Minh Chánh
        Ngày ban hành13/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-UBND quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động Sóc Trăng