Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (đính kèm Danh mục), do hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Trường hợp xét thấy nội dung các Chỉ thị còn phù hợp cần tiếp tục triển khai thực hiện thì các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện bằng hình thức văn bản khác phù hợp.

Văn bản đề xuất các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp làm đầu mối tổng hợp trước ngày 31 tháng 8 năm 2016 để trình UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Tư pháp (Vụ CVĐC về XDPL);
- Công báo tỉnh;
- Htđt: phongkiemtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

BÃI BỎ CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1.

Chỉ thị

10/CT.UBT.93

Ngày 27/4/1993

V/v Quy định gửi công văn tài liệu cho UBND tỉnh

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

2.

Chỉ thị

05/CT.UBT.94

Ngày 26/5/1994

V/v tăng cường công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

3.

Chỉ thị

06/CT.UBT.94

Ngày 02/7/1994

Về bảo đảm nguồn nước và vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 200/TTg, ngày 29/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

4.

Chỉ thị

10/CT.UBT.94

Ngày 21/9/1994

V/v cấm nuôi ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

5.

Chỉ thị

18/CT.UBT.94

Ngày 10/12/1994

V/v cấm sản xuất, buôn bán đốt pháo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

6.

Chỉ thị

10/CT.UBT.95

Ngày 03/7/1995

V/v chấn chỉnh lại hoạt động du lịch tại khu chùa Mã tộc (chùa Dơi), Phường 3, thị xã Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

7.

Chỉ thị

11/CT.UBT.95

Ngày 12/7/1995

V/v khắc phục tình trạng chuyển diện tích trồng lúa và đất trồng cây nông nghiệp có giá trị cao sang sử dụng vào mục đích khác

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

8.

Chỉ thị

04/CT.UBT.97

Ngày 21/3/1997

V/v tăng cường công tác quản lý cây trồng, con giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

9.

Chỉ thị

04/1998/CT.UBNDT

Ngày 08/4/1998

V/v tăng cường các biện pháp diệt chuột bảo vệ mùa màng trong tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

10.

Chỉ thị

05/1998/CT.UBNDT

Ngày 10/4/1998

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trong tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

11.

Chỉ thị

06/1998/CT.UBNDT

Ngày 28/4/1998

V/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, lưới cước (lưới mùng) để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

12.

Chỉ thị

14/1998/CT.UBNDT

Ngày 29/12/1998

V/v tổ chức và vận động nhân dân dùng muối iốt thay cho muối thường

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

13.

Chỉ thị

12/1999/CT.UBNDT

Ngày 18/9/1999

V/v thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ (5 ngày)

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

14.

Chỉ thị

15/1999/CT.UBNDT

Ngày 16/12/1999

Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

15.

Chỉ thị

03/2000/CT.UBNDT

Ngày 10/5/2000

Về tổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

16.

Chỉ thị

09/2000/CT.UBNDT

Ngày 05/12/2000

V/v nâng cao năng lực, quy mô đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

17.

Chỉ thị

10/2000/CT.UBNDT

Ngày 14/12/2000

V/v tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

18.

Chỉ thị

02/2001/CT.UBNDT

Ngày 16/03/2001

Về kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

19.

Chỉ thị

09/2002/CT.UBNDT

Ngày 8/8/2002

V/v chỉ đạo công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

20.

Chỉ thị

07/2003/CT.UBNDT

Ngày 28/11/2003

V/v thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung Ương Đảng khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

21.

Chỉ thị

04/2004/CT.UBNDT

Ngày 9/3/2004

V/v thực hiện công tác xuất khẩu lao động

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

22.

Chỉ thị

08/2004/CT.UBNDT

Ngày 23/8/2004

V/v cấm xe lôi đạp và cấm xe lôi máy lưu thông trên 15 tuyến đường thuộc tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

23.

Chỉ thị

08/2005/CT-UBT

Ngày 30/6/2005

V/v cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

24.

Chỉ thị

10/2005/CT-UBT

Ngày 19/10/2005

V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

25.

Chỉ thị

04/2006/CT-UBT

Ngày 09/3/2006

Về kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

26.

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

Ngày 21/7/2006

Về chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng theo nghị định số 119/2004/NĐ-CP của chính phủ

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

27.

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

Ngày 07/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

28.

Chỉ thị

01/2007/CT.UBND

Ngày 15/01/2007

V/v thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

29.

Chỉ thị

11/2007/CT-UNBD

Ngày 20/7/2007

V/v chấn chỉnh công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

30.

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

Ngày 07/3/2008

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

31.

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

13/5/2008

V/v tăng cường công tác quản lý các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

32.

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

Ngày 29/5/2008

Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

33.

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

Ngày 03/7/2008

V/v nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển và kinh doanh một số loài Dơi quý hiếm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

34.

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

Ngày 25/9/2008

V/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

35.

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

Ngày 26/9/2008

V/v tăng cường công tác bảo vệ mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

36.

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

Ngày 26/9/2008

V/v tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

37.

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

Ngày 29/7/2009

V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

38.

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

Ngày 07/8/2009

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

39.

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

Ngày 16/12/2009

Về chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

40.

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

Ngày 28/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

41.

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Ngày 31/3/2011

V/v tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

42.

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

Ngày 22/6/2011

Về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

43.

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

Ngày 14/02/2012

Về tăng cường công tác quản lý nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

44.

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Ngày 06/6/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

45.

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

Ngày 11/9/2013

Về việc tổ chức triển khai và thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

46.

Chỉ thị

08 /2015/CT-UBND

Ngày 15/4/2015

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hình thức ban hành văn bản không còn phù hợp quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành29/07/2016
       Ngày hiệu lực15/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

           • 29/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực