Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu quản lý sử dụng một số loại phí lệ phí Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể theo danh mục phí, lệ phí và 31 phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

4. Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

5. Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

6. Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

7. Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

8. Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

9. Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe và phí chợ, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

10. Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

11. Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

12. Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

13. Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

14. Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

15. Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí qua đò, phà (thuộc địa phương quản lý) đối với đò, phà ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

16. Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

17. Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

18. Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

19. Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

20. Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

21. Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

22. Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

PHỤ LỤC 1

PHÍ CHỢ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối tượng nộp phí

Là người sử dụng diện tích mặt bằng để mua bán hàng hóa thường xuyên hoặc không thường xuyên trong phạm vi khu vực chợ hay những khu vực khác được Nhà nước cho phép tập trung mua bán hàng hóa phải nộp phí.

4. Mức thu phí

Căn cứ tiêu chuẩn phân hạng chợ được quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.

a) Chợ hạng 1

a.1) Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

- Vị trí 1: Tối đa 90.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 2: Tối đa 80.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 3: Tối đa 50.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 4: Tối đa 40.000 đồng/m2/tháng.

a.2) Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức thu tối đa 2.000 đồng/người/ngày.

b) Chợ hạng 2

b.1) Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

- Vị trí 1: Tối đa 60.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 2: Tối đa 50.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 3: Tối đa 30.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 4: Tối đa 20.000 đồng/m2/tháng.

b.2) Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức thu tối đa 1.500 đồng/người/ngày.

c) Chợ hạng 3

c.1) Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

- Vị trí 1: Tối đa 30.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 2: Tối đa 25.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 3: Tối đa 15.000 đồng/m2/tháng.

- Vị trí 4: Tối đa 10.000 đồng/m2/tháng.

c.2) Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức thu tối đa 1.000 đồng/người/ngày.

d) Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc các nguồn viện trợ không hoàn lại: Mức thu không quá 02 lần mức thu quy định tại Điểm a, b, c nêu trên.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Đối với chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng, trực tiếp quản lý: Phí chợ là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước, toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào Ngân sách nhà nước và phân chia cho Ngân sách các cấp như sau:

a.1) Đối với chợ hạng I và II: Ngân sách huyện, thành phố hưởng 100%

a.2) Đối với chợ hạng III: Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%

b) Đối với chợ không do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng chuyển giao cho Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp để kinh doanh, khai thác và quản lý chợ: Phí chợ là khoản thu không thuộc Ngân sách nhà nước, Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

c) Chứng từ thu phí:

c.1) Đối với phí thuộc ngân sách nhà nước: Tổ chức, cá nhân khi thu phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

c.2) Đối với phí không thuộc ngân sách nhà nước: Tổ chức, cá nhân khi thu phí phải lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng. Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in, chứng từ thu phí khác với mẫu chứng từ quy định chung hoặc chứng từ đặt thù như tem, vé in sẵn mức thu phí thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC 2

PHÍ QUA ĐÒ, PHÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu phí qua đò, phà (thuộc địa phương quản lý) đối với đò, phà ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân vận chuyển người, hàng hóa, xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe gắn máy và xe ô tô các loại bằng đò, phà trên sông được thực hiện thu phí qua đò, phà.

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, quản lý và sử dụng phí qua đò, phà đối với đò, phà ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối tượng nộp phí

Tất cả các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ qua đò, phà. Trừ những đối tượng quy định tại Khoản 4 phụ lục này.

4. Không thu phí đối với: Thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp).

5. Miễn, giảm phí

Việc miễn, giảm phí qua đò, phà được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí.

6. Mức thu phí: (theo biểu đính kèm phụ lục này).

7. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Đối với bến đò, phà do Nhà nước đầu tư thì phí qua đò, qua phà là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

a.1) Đối với đơn vị, tổ chức thu phí được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán ngân sách hàng năm phải nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước.

a.2) Đối với đơn vị, tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí: Được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các hoạt động thu phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Đối với bến đò, phà không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng chuyển giao cho tổ chức, cá nhân để kinh doanh, khai thác và quản lý thu (theo hình thức đấu thầu khai thác thu phí qua đò, qua phà): Phí qua đò, qua phà là khoản thu không thuộc Ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác và quản lý thu có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

c) Biên lai, chứng từ thu phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

d) Đơn vị tổ chức thu phí phải lập, giao biên lai thu phí hoặc hóa đơn thu phí cho đối tượng nộp phí; có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí theo quy định; treo bảng ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận thấy; thu đúng mức thu phí qua đò, qua phà đã được niêm yết./.

 

PHỤ LỤC 3

PHÍ VỆ SINH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

b) Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có rác thải nguy hại (rác thải công nghiệp, y tế nguy hại...) cần phải đảm bảo thực hiện quy định nghiêm ngặt từ khâu thu gom đến việc vận chuyển và xử lý loại chất thải này theo các quy định hiện hành.

3. Mức thu phí

 

Đối tượng

Mức thu

a)

Hộ mua bán tại các chợ

1.000 đồng/hộ/ngày

b)

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, mua bán trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn

15.000 đồng/hộ/tháng

c)

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, mua bán khu vực đông dân cư tập trung và chợ nông thôn

12.000 đồng/hộ/tháng

d)

Hộ gia đình có sản xuất kinh doanh - mua bán nhỏ (Lượng rác thải ít hơn 0,5m3/tháng)

30.000 đồng/hộ/tháng

đ)

Hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh - mua bán lớn:

- Lượng rác thải từ 0,5m3/tháng đến dưới 1m3/tháng:

- Lượng rác thải từ 1m3/tháng đến dưới 2m3/tháng:

- Lượng rác thải từ 2m3/tháng đến dưới 3m3/tháng:

- Các đối tượng có khối lượng rác trên 3m3/tháng, hợp đồng tính theo khối lượng rác thải:

 

55.000 đồng/hộ/tháng

110.000đồng/hộ/tháng.

180.000 đồng/hộ/tháng

75.000đồng/m3 rác

e)

Cơ quan, đơn vị nhà nước, hành chánh sự nghiệp (kể cả đơn vị TW đóng tại tỉnh), Quân sự, Công an, các đoàn thể, tổ chức xã hội…:

- Khu vực văn phòng:

+ Có tổ chức bộ máy dưới 20 người:

+ Có tổ chức bộ máy từ 21 đến 50 người:

+ Có tổ chức bộ máy trên 50 người:

- Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có văn phòng làm việc và bộ phận sản xuất kinh doanh dịch vụ chung một địa điểm thì ký hợp đồng thu gom rác theo khối lượng:

 

 

 

30.000đồng/đơn vị/tháng

60.000đồng/đơn vị/tháng

100.000đồng/đơn vị/tháng

 

75.000đồng/m3 rác

g)

Trường học:

- Đối với khu vực đô thị:

+ Có số phòng và lớp học dưới 10 phòng, lớp học:

+ Có số phòng và lớp học từ 11 đến 30 phòng, lớp học:

+ Có số phòng, lớp học từ 31 phòng, lớp học trở lên:

- Đối với khu vực nông thôn:

+ Có số phòng và lớp học dưới 10 phòng, lớp học:

+ Có số phòng và lớp học từ 11 đến 30 phòng, lớp học:

+ Có số phòng, lớp học từ 31 phòng, lớp học trở lên:

 

 

40.000đồng/trường/tháng

80.000đồng/trường/tháng

100.000đồng/trường/tháng

 

30.000đồng/trường/tháng

60.000đồng/trường/tháng

80.000đồng/trường/tháng

h)

Trạm xá, bệnh xá, phòng khám của của tư nhân, nhà bảo sanh (chỉ tính rác thải sinh hoạt):

50.000 đồng/đơn vị/tháng

i)

Trung tâm y tế (chỉ tính rác sinh hoạt):

80.000 đồng/đơn vị/tháng

j)

Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ:

5.000 đồng/phòng/tháng

k)

Nhà nghỉ:

- Quy mô đến 10 phòng:

- Quy mô từ 11 phòng đến 20 phòng:

- Quy mô từ 21 phòng trở lên, hợp đồng tính theo khối lượng rác thải:

 

80.000 đồng/đơn vị/tháng

120.000 đồng/đơn vị/tháng

75.000đồng/m3 rác

l)

Khách sạn:

- Quy mô đến 10 phòng:

- Quy mô từ 11 phòng đến 20 phòng:

- Quy mô từ 21 phòng trở lên, hợp đồng tính theo khối lượng rác thải:

 

150.000 đồng/đơn vị/tháng

200.000 đồng/đơn vị/tháng

75.000đồng/m3 rác

m

Nhà hàng, Quán ăn:

- Nhà hàng, Quán ăn uống có quy mô nhỏ:

- Nhà hàng, Quán ăn uống có quy mô vừa:

- Nhà hàng, Quán ăn uống có quy mô lớn, hợp đồng tính theo khối lượng rác thải:

 

150.000đ/đơn vị/tháng

200.000đồng/đơn vị/tháng

75.000đồng/m3 rác

n)

Hộ nghèo:

Không thu

o)

Xúc dọn phế thải rác xây dựng, các loại hình khác không áp dụng quy mô,... tính theo khối lượng rác thải:

158.000đồng/m3

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Biên lai thu phí do Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng tự in.

b) Phí vệ sinh là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước, số tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị thu phí, đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

c) Việc quản lý, sử dụng tiền thu phí vệ sinh thu được thực hiện theo quy định tại Phần D Mục III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC./.

 

PHỤ LỤC 4

PHÍ TRÔNG GIỮ XE
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối tượng nộp phí

Các chủ phương tiện có nhu cầu gửi xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô (gọi tắt là xe các loại) tại các điểm, bãi trông giữ xe do các tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ trông giữ xe theo quy định, phù hợp với quy hoạch và quy định về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị của địa phương; phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật đều phải nộp phí trông giữ xe, trừ các trường hợp sau:

a) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trông giữ xe không thu tiền như: Cơ quan nhà nước tổ chức giữ xe cho khách đến giao dịch hoặc liên hệ công tác; khách sạn, nhà hàng giữ xe cho khách hàng; các trường học có bố trí địa điểm để xe cho học sinh, sinh viên, ...

b) Phương tiện giao thông bị tạm giữ nhưng sau đó xác định người sử dụng phương tiện giao thông là không có lỗi trong việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì người sử dụng phương tiện giao thông không phải nộp phí trông giữ phương tiện. Nếu người sử dụng phương tiện đã nộp phí thì đơn vị thu phải hoàn trả lại tiền phí cho người sử dụng phương tiện. Trường hợp đơn vị thu là đơn vị chuyên doanh trông giữ phương tiện thì đơn vị ra quyết định tạm giữ phải chi trả cho đơn vị chuyên doanh trông giữ phương tiện khoản phí này từ khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ mà đơn vị được sử dụng, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 03 năm 2003 hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

4. Mức thu phí

a) Phí trông giữ xe tại các bãi giữ xe:

a.1) Mức thu phí trông giữ xe ban ngày (từ 06 giờ đến trước 18 giờ):

- Xe đạp: 1.000 đồng/lượt;

- Xe mô tô, gắn máy: 2.000 đồng/lượt;

- Xe ô tô dưới 12 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn: 8.000 đồng/lượt;

- Xe ô tô từ 12 chỗ trở lên và xe tải từ 2,5 tấn trở lên: 10.000 đồng/lượt.

a.2) Mức thu phí trông giữ xe ban đêm (từ 18 giờ đến trước 06 giờ sáng hôm sau): Tối đa gấp đôi mức thu phí trông giữ xe cùng loại ban ngày.

a.3) Mức thu phí trông giữ xe cả ngày đêm: Tối đa bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.

a.4) Mức thu phí trông giữ xe tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh, chợ: Tối đa bằng 50% mức thu phí trông giữ xe cùng loại được quy định tại Điểm a.1, a.2, a.3 nêu trên.

a.5) Mức thu phí trông giữ xe tháng: Tối đa 50 lần mức thu phí trông giữ xe ban ngày.

b) Phí trông giữ xe bị tạm giữ do vi phạm trật tự giao thông:

b.1) Xe gắn máy, xe mô tô: 5.000 đồng/ngày, đêm.

b.2) Xe ô tô, xe tải: 30.000 đồng/ngày, đêm.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Đối với đơn vị tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí: Được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các hoạt động thu phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành.

c) Biên lai, chứng từ thu phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

d) Đơn vị tổ chức thu phí phải lập, giao biên lai thu phí hoặc hóa đơn thu phí cho đối tượng nộp phí; có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí của từng loại xe tại địa điểm thu phí theo quy định; treo bảng ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận thấy; thu đúng mức thu phí trông giữ xe đã được niêm yết./.

 

PHỤ LỤC 5

PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức thu, đối tượng nộp phí

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

b) Mức thu:

 

Đối tượng nộp phí

Mức thu

b.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

(đồng/m2)

b.1.1)

Khu vực thị trấn, các phường:

- Đất làm nhà ở:

+ Diện tích trong hạn mức 200m2

+ Diện tích trên 200m2

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000 m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Các loại đất nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Các loại đất phi nông nghiệp còn lại:

 

 

400

350

 

700

600

500

 

350

300

200

350

b.1.2)

Khu vực khác:

- Đất làm nhà ở:

+ Diện tích trong hạn mức 200m2

+ Diện tích trên 200m2

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Các loại đất nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Các loại đất phi nông nghiệp còn lại:

 

 

350

300

 

500

400

300

 

250

200

150

250

b.2)

Đối với tổ chức

(đồng/m2)

b.2.1)

Khu vực thị trấn, các phường:

- Đất phi nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Đất nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

 

 

1.500

1.400

1.300

 

1.000

900

800

b.2.2)

Khu vực khác:

- Đất phi nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

- Đất nông nghiệp:

+ Diện tích dưới 1.000 m2

+ Diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2

+ Diện tích trên 5.000m2

 

 

1.300

1.200

1.100

 

800

700

600

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Đối với phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, đơn vị thu phí được trích lại 100%./.

 

PHỤ LỤC 6

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức thu, đối tượng nộp phí

a) Đối tượng nộp phí: Các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh,...). Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

b) Mức thu:

 

Đối tượng nộp phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

b.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

b.1.1)

Khu vực thị trấn, các phường

 

-

Đất làm nhà ở

400.000

-

Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh

600.000

-

Các loại đất khác

300.000

b.1.2)

Khu vực khác

 

-

Đất làm nhà ở

200.000

-

Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh

300.000

-

Các loại đất khác

150.000

b.2)

Đối với tổ chức

 

b.2.1)

Khu vực thị trấn, các phường

5.000.000

b.2.2)

Khu vực khác

2.500.000

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Đối với thẩm định cấp quyền sử dụng đất, đơn vị thu phí được trích lại 80% (tám mươi phần trăm); còn lại 20% (hai mươi phần trăm) đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 7

PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức thu, đối tượng nộp phí

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai.

b) Mức thu:

 

Đối tượng nộp phí

Mức thu

(Đồng/hồ sơ, tài liệu)

b.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

200.000

b.2)

Đối với tổ chức

300.000

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Đối với phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, đơn vị thu phí được trích lại 100%./.

 

PHỤ LỤC 8

PHÍ THƯ VIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi áp dụng

Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên.

3. Mức thu phí

a) Đối với Thư viện tỉnh:

a.1) Đối với người từ 15 tuổi trở lên: 20.000 đồng/thẻ/năm.

a.2) Đối với người dưới 15 tuổi: 10.000 đồng/thẻ/năm.

b) Đối với Thư viện các huyện, thị xã, thành phố:

b.1) Đối với người từ 15 tuổi trở lên: 10.000 đồng/thẻ/năm.

b.2) Đối với người dưới 15 tuổi: 5.000 đồng/thẻ/năm.

c) Đối với Thư viện các trường Trung học phổ thông, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng công lập cấp tỉnh thì mức thu phí thẻ thư viện là 5.000 đồng/thẻ/năm.

4. Chế độ thu, quản lý và sử dụng

a) Phí thu từ việc cấp thẻ thư viện được trích lại cho cơ quan thu phí 75%; số còn lại (25%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

b) Việc quản lý và sử dụng phí trích lại đơn vị thu phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định, nếu sử dụng không hết trong năm tài chính thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

c) Chứng từ thu phí: Khi thu phí cơ quan thu phải cấp thẻ thư viện và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

5. Chế độ miễn giảm

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định cụ thể chính sách miễn, giảm cho các đối tượng được ưu đãi hưởng thụ văn hóa./.

 

PHỤ LỤC 9

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng vốn đầu tư
(tỷ VNĐ)

≤50

>50 và ≤100

>100 và ≤200

>200 và ≤500

>500

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

05

6,5

12,0

14

17

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6,9

8,5

15

16

25

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7,5

9,5

17

18

25

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,8

9,5

17

18

24

Nhóm 5. Dự án Giao thông

8,1

10

18

20

25

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp

8,4

10,5

19

20

26

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc 06 nhóm Dự án nêu trên)

05

06

10,8

12

15,6

* Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: Mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; đơn vị thu phí được trích để lại 70% (bảy mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thẩm định và thu phí; 30% (ba mươi phần trăm) còn lại nộp ngân sách nhà nước.

b) Đơn vị thu phí có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 10

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (áp dụng đối với hoạt động thẩm định và việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Mức thu

 

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/đề án, báo cáo)

a)

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

200.000

b)

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

550.000

c)

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

1.300.000

d)

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

2.500.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 11

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (áp dụng đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Mức thu

 

Nội dung thu

Mức thu (đồng/đề án, báo cáo)

a)

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

300.000

b)

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

900.000

c)

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3 /ngày đêm

2.200.000

d)

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3 /ngày đêm

4.200.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 12

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (áp dụng đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Mức thu

 

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/đề án, báo cáo)

a)

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm

300.000

b)

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

900.000

c)

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

2.200.000

d)

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3 /ngày đêm

4.200.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 13

PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (áp dụng đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Mức thu

 

Nội dung thu

Mức thu (đồng/báo cáo)

a)

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm

200.000

b)

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

700.000

c)

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

1.700.000

d)

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

3.000.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 14

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề nước dưới đất (áp dụng đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Mức thu

 

Nội dung thu

Mức thu (đồng/hồ sơ)

 

Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất có phạm vi hoạt động trong một tỉnh

700.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 15

PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức thu phí

Căn cứ vào dung tích xy lanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, có các mức thu như sau:

 

Loại xe mô tô

Mức thu phí

a)

Loại có dung tích xy lanh từ 100 cm3 trở xuống

50.000 đồng/năm

b)

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

105.000 đồng/năm

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được, đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định; số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sóc Trăng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

5. Các nội dung khác liên quan đến công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ: Thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 16

PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức thu phí

a) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

Từ 01 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Từ trên 01 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

4.000.000

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10.000.000

Từ trên 100 tỷ đồng

12.000.000

b) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

Diện tích khu vực đấu giá

Mức thu (đồng/hồ sơ)

Từ 0,5 ha trở xuống

2.000.000

Từ trên 0,5 ha đến 02 ha

4.000.000

Từ trên 02 ha đến 05 ha

6.000.000

Tù trên 05 ha đến 10 ha

8.000.000

Từ trên 10 ha đến 50 ha

10.000.000

Từ trên 50 ha

12.000.000

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

a) Cơ quan thu phí được trích lại 100% (một trăm phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để phục vụ cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

b) Việc quản lý, sử dụng số tiền lệ phí thu được thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

PHỤ LỤC 17

PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tỷ lệ phần trăm trích để lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản thu được cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (trừ trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp bán đấu giá do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện).

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

3. Mức thu phí

a) Mức thu phí đấu giá tài sản:

a.1) Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, theo quy định như sau:

STT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

3

Từ trên 01 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu đồng + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 01 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu đồng + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá

a.2) Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

b) Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản:

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định như sau:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

c) Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

c.1) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

TT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

c.2) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

4. Tỷ lệ phần trăm trích để lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản thu được: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được để lại 80% số tiền phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản thu được để trang trải chi phí cho việc bán đấu giá và thu phí; số còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước./.

 

PHỤ LỤC 18

HỌC PHÍ VÀ PHÍ DỰ THI
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. Học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1. Phạm vi áp dụng

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thực hiện theo chương trình đại trà từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu học phí nêu trên.

3. Mức thu học phí

a) Mức thu đối với các trường tại thành phố Sóc Trăng và các thị trấn: 40.000 đồng/tháng/học sinh.

b) Mức thu đối với các trường tại các xã: 20.000 đồng/tháng/học sinh.

4. Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tổ chức thu và sử dụng học phí

a) Đối tượng không phải đóng học phí, miễn học phí, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và tổ chức thu và sử dụng học phí được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 1015, Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.

b) Khi xảy ra thiên tai, tùy theo mức độ phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai.

II. Học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1. Phạm vi áp dụng

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu học phí nêu trên.

3. Mức thu học phí

a) Mức thu học phí đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp của các trường công lập từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

Đơn vị: đồng/tháng/học sinh

Nhóm ngành

Năm học 2012 -2013

Năm học 2013 -2014

Năm học 2014 -2015

a.1) Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

294.000

339.000

385.000

a.2) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

336.000

395.000

455.000

a.3) Y, dược

399.000

479.000

560.000

b) Mức thu học phí đối với các lớp Cao đẳng của các trường công lập từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên

Nhóm ngành

Năm học 2012 -2013

Năm học 2013 -2014

Năm học 2014 -2015

b.1) Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

336.000

388.000

440.000

b.2) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

384.000

452.000

520.000

b.3) Y, dược

456.000

548.000

640.000

c) Mức thu học phí đối với các lớp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường công lập từ năm 2012 đến năm 2014 quy định như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Tên mã nghề

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

c.1) Báo chí và thông tin; pháp luật

115.000

125.000

132.000

143.000

150.000

168.000

c.2) Toán và thống kê

120.000

130.000

137.000

148.000

162.000

174.000

c.3) Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội

150.000

180.900

169.000

208.000

196.000

231.000

c.4) Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

140.000

165.000

165.000

192.000

186.000

216.000

c.5) Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

155.000

170.000

181.000

198.000

210.000

228.000

c.6) Nghệ thuật

175.000

195.000

203.000

225.000

240.000

258.000

c.7) Sức khoẻ

180.000

195.000

209.000

231.000

240.000

264.000

c.8) Thú y

195.000

210.000

225.000

242.000

258.000

282.000

c.9) Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến

195.000

215.000

231.000

253.000

264.000

288.000

c.10) An ninh, quốc phòng

215.000

230.000

247.000

269.000

288.000

312.000

c.11) Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật

225.000

250.000

264.000

291.000

306.000

336.000

c.12) Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường

230.000

255.000

269.000

297.000

312.000

342.000

c.13) Khoa học tự nhiên

240.000

260.000

275.000

302.000

318.000

348.000

c.14) Khác

245.000

270.000

286.000

313.000

330.000

360.000

c.15) Dịch vụ vận tải

270.000

300.000

313.000

346.000

360.000

402.000

d) Học phí đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: Thu theo thỏa thuận với người học nghề.

4. Thời gian thu

a) Mức thu học phí trên đây được áp dụng từ năm học 2012 - 2013 đến hết năm học 2014 - 2015.

b) Thời gian thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (không được bắt buộc). Học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục quy đổi để thu học phí theo tín chỉ song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho cả khóa học nếu thu theo năm học.

5. Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tổ chức thu và sử dụng học phí

Các quy định về đối tượng không phải đóng học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí thực hiện theo đúng Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

III. Học phí đối với các đối tượng còn lại và phí dự thi

1. Đối tượng, phạm vi

a) Người học tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc địa phương quản lý. Riêng phí dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và quỹ xây dựng: đề nghị không thu kể từ năm học 2007-2008 (theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005).

b) Các trường, lớp bán công: Thực hiện mức thu của trường tư thục nếu chuyển đổi thành trường tư thục; nếu chưa chuyển đổi thì thực hiện mức thu của trường công lập theo địa bàn.

c) Các trường tư thục hoặc dân lập: Được quyền xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh theo thỏa thuận giữa nhà trường với gia đình học sinh.

2. Mức thu học phí

 

Mức thu

a) Các trường ngoài công lập:

Theo thoả thuận

b) Các lớp dạy nghề cho học sinh phổ thông:

45.000 đồng/HS/năm học

 

 

3. Mức thu phí dự thi

a) Phí dự thi nghề phổ thông:

 

Phí dự thi nghề phổ thông

15.000 đồng/HS/lần thi

b) Phí kiểm tra, xác định trình độ văn hóa cho các đối tượng có yêu cầu để tiếp tục học bổ túc văn hóa:

 

b.1) Trung học phổ thông

50.000 đồng/HV/lần KT

b.2) Trung học cơ sở

40.000 đồng/HV/lần KT

c) Phí dự thi vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học do tỉnh quản lý:

 

c.1) Đăng ký dự thi

Thực hiện theo quy định của Liên Bộ

c.2) Dự thi văn hóa

c.3) Dự thi năng khiếu

d) Phí dự thi vào các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề công lập do tỉnh quản lý:

 

d.1) Thí sinh thuộc diện xét tuyển, tuyển thẳng

20.000 đồng/hồ sơ

d.2) Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi:

 

- Đăng ký dự thi

40.000 đồng/hồ sơ

- Sơ tuyển (nếu có tổ chức sơ tuyển)

20.000 đồng/lần dự thi

- Dự thi văn hóa

20.000 đồng/lần dự thi

4. Quỹ xây dựng trường: Không thu theo Luật Giáo dục năm 2005.

5. Quản lý, sử dụng học phí và phí dự thi: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 19

PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan.

b) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên, cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bô Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

3. Mức thu: 30.000 đồng/trường hợp.

4. Chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng

Đơn vị thu phí, lệ phí được trích 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí; Phần còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 20

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức; cơ sở kinh doanh, dịch vụ; hộ gia đình, cá nhân có nước thải sinh hoạt thải ra môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Trường hợp các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống thoát nước, đã nộp phí thoát nước thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

c) Cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có sử dụng nguồn nước từ đơn vị cung cấp nước sạch phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, không nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

3. Đối tượng chịu phí và mức thu phí

a) Đối với nước thải sinh hoạt do đơn vị cấp nước sạch cung cấp:

 

Đối tượng chịu phí

Mức thu phí

a.1)

Hộ gia đình

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 7% (bảy phần trăm) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng nước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

a.2)

Cơ quan nhà nước

a.3)

Đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân)

a.4)

Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến

a.5)

Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy

a.6)

Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác

a.7)

Các tổ chức, cá nhân và đối tượng khác có nước thải không được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

b) Đối với nước thải sinh hoạt do các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng:


 

Đối tượng chịu phí

Mức thu phí
(Đồng/tháng/cơ sở)

b.1)

Cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ:

 

-

Dưới 10 phòng

15.000

-

Từ 10 phòng đến dưới 20 phòng

30.000

-

Từ 20 phòng đến dưới 30 phòng

50.000

-

Từ 30 phòng đến dưới 40 phòng

70.000

-

Từ 40 phòng đến dưới 50 phòng

90.000

-

Từ 50 phòng trở lên

110.000

b.2)

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác:

 

-

Khu vực thành phố Sóc Trăng

50.000

-

Khu vực còn lại

40.000

c) Đối với nước thải sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng:


 

Đối tượng chịu phí

Mức thu phí
(Đồng/tháng/hộ)

c.1)

Hộ gia đình thuộc khu vực thành phố Sóc Trăng

7.000

c.2)

Hộ gia đình thuộc các khu vực còn lại

5.000

4. Đối tượng không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

a) Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội.

b) Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch.

c) Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn, bao gồm:

c.1) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa (theo quy định của Chính phủ về xã vùng sâu, vùng xa).

c.2) Các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV và V theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Quản lý và sử dụng phí:

a.1) Đối với nước thải sinh hoạt từ sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch: Đơn vị cung cấp nước sạch được trích 10% (mười phần trăm) trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

a.2) Đối với nước thải sinh hoạt từ sử dụng nước tự khai thác: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được trích 15% (mười lăm phần trăm) trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

a.3) Phần còn lại (sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) được nộp vào ngân sách địa phương.

b) Quản lý, sử dụng phần phí bảo vệ môi trường nộp vào ngân sách nhà nước:

Phần phí thu được còn lại sau khi trừ đi phần để lại quy định tại Tiết a.3 Điểm a Khoản này, đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp toàn bộ vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải; tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải./.

 

PHỤ LỤC 21

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến Điểm a, Khoản này.

2. Đối tượng chịu phí

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là sỏi; cát vàng (cát xây tô); các loại cát khác (cát san lấp); đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; đất sét, đất làm gạch, ngói.

3. Người nộp phí

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản quy định tại Khoản 2 Phụ lục này.

4. Mức thu phí

a) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

 

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

ồng)

a.1)

Sỏi

m3

6.000

a.2)

Cát vàng (cát xây tô)

m3

5.000

a.3)

Các loại cát khác (cát san lấp)

m3

4.000

a.4)

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

2.000

a.5)

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

2.000

b) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Điểm a, Khoản này.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại nơi có các hoạt động khai thác khoáng sản.

b) Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi tường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản./.

 

PHỤ LỤC 22

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí theo quy định tại Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

b) Cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thu, nộp quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

3. Mức thu

a) Đối với chất thải rắn thông thường: 35.000 đồng/tấn (áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh).

b) Đối với chất thải rắn nguy hại:

b.1) Khu vực thành phố Sóc Trăng: 5.000.000 đồng/tấn;

b.2) Khu vực còn lại: 3.500.000 đồng/tấn.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Đơn vị thu (đơn vị thu phí vệ sinh đảm nhiệm việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn) được trích lại 10% số tiền phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu phí theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Mục II Thông tư số 174/2007/NĐ-CP">39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

b) Phần còn lại (90%) nộp vào ngân sách nhà nước và phân bổ vào ngân sách các cấp như sau: Trường hợp do Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng thu thì điều tiết cho ngân sách thành phố Sóc Trăng, nếu do đơn vị thu phí của các xã, thị trấn thu (tổ, đội thu phí...) thì điều tiết cho ngân sách xã, thị trấn và được sử dụng chi các nội dung sau:

b.1) Chi phí cho việc xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường như: Đốt, khử khuẩn, trung hóa, trơ hóa, chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, đảm bảo có sự kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình xử lý chất thải;

b.2) Chi hỗ trợ cho việc phân loại chất thải rắn, bao gồm cả hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn;

b.3) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp, công trình xử lý chất thải rắn, sử dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn./.

 

PHỤ LỤC 23

LỆ PHÍ HỘ TỊCH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tổ chức thu lệ phí hộ tịch đối với đối tượng nêu trên gồm: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức thu lệ phí hộ tịch

a) Mức thu áp dụng đối với đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

a.1) Khai sinh: 4.000 đồng.

a.2) Kết hôn: 15.000 đồng.

a.3) Nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng.

a.4) Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 2.000 đồng/1 bản sao.

a.5) Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 3.000 đồng.

a.6) Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000 đồng.

b) Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

b.1) Cấp lại bản chính giấy khai sinh: 10.000 đồng.

b.2) Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000 đồng/1 bản sao.

b.3) Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch: 25.000 đồng.

c) Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài:

c.1) Khai sinh: 75.000 đồng.

c.2) Kết hôn: 1.500.000 đồng.

c.3) Khai tử: 75.000 đồng.

c.4) Nhận con ngoài giá thú (nhận cha, mẹ, con): 1.500.000 đồng.

c.5) Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: 8.000 đồng/1 bản sao.

c.6) Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 15.000 đồng.

c.7) Các việc đăng ký hộ tịch khác: 75.000 đồng.

3. Các trường hợp được miễn

a) Miễn lệ phí đăng ký khai tử (trừ trường hợp khai tử có yếu tố nước ngoài).

b) Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn (trừ trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài); thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.

c) Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

4. Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký nuôi con nuôi

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Lệ phí hộ tịch là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức thu được trích lại 80% trên tổng số tiền lệ phí thu được hàng năm để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định; số còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu lệ phí hộ tịch có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 24

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người đăng ký cư trú khi được cơ quan công an đăng ký cư trú phải nộp lệ phí đăng ký cư trú.

b) Công dân Việt Nam khi được cơ quan công an cấp chứng minh nhân dân phải nộp lệ phí chứng minh nhân dân.

3. Đối tượng không thu và các trường hợp được miễn

a) Đối tượng không thu:

a.1) Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp sau:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ;

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.

a.2) Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp sau:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ;

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

b) Các trường hợp được miễn:

b.1) Miễn thu lệ phí đăng ký cư trú khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

b.2) Miễn thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Mức thu lệ phí

a) Mức thu lệ phí đăng ký cư trú:

a.1) Đối với thu lệ phí tại các phường thuộc thành phố Sóc Trăng:

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 15.000 đồng/lần đăng ký;

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 20.000 đồng/lần cấp;

- Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 10.000 đồng/lần cấp;

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 8.000 đồng/lần đính chính.

a.2) Đối với thu lệ phí tại các khu vực khác: Mức thu áp dụng bằng 50% mức thu quy định tại Tiết a.1 Điểm a Khoản này.

b) Mức thu lệ phí chứng minh nhân dân:

b.1) Đối với thu lệ phí tại các phường thuộc thành phố Sóc Trăng:

- Cấp lại, đổi: 9.000 đồng/lần cấp (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân).

b.2) Đối với thu lệ phí tại các khu vực khác: Mức thu áp dụng bằng 50% mức thu quy định tại Tiết b.1 Điểm b Khoản này (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân).

b.3) Trường hợp thực hiện cấp giấy chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới: Thực hiện theo Thông tư 155/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh thư nhân dân mới.

5. Cơ quan thu lệ phí

a) Cơ quan công an trực tiếp thu lệ phí đăng ký cư trú căn cứ mức thu lệ phí đăng ký cư trú nêu trên để tổ chức thu theo đúng quy định.

b) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) trực tiếp thu lệ phí chứng minh nhân dân căn cứ mức thu lệ phí chứng minh nhân dân để tổ chức thu theo đúng quy định.

6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Lệ phí đăng ký cư trú và chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan công an được trích lại theo tỷ lệ % trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

a.1) Đối với thu lệ phí tại các phường thuộc thành phố Sóc Trăng: được trích để lại 50%; số còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

a.2) Đối với thu lệ phí tại các địa bàn còn lại được trích để lại toàn bộ 100%.

b) Cơ quan công an thu lệ phí đăng ký cư trú và chứng minh nhân dân có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 25

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Đối tượng: Các doanh nghiệp, tổ chức, có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ và tại Mục I Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

b) Phạm vi: Áp dụng đối với việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức thu lệ phí

a) Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;

b) Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;

c) Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép.

3. Cơ quan thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

PHỤ LỤC 26

LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức thu, đối tượng nộp lệ phí

a) Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giải quyết các công việc về địa chính theo quy định.

b) Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp sau:

b.1) Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

b.2) Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

c) Mức thu:

 

Đối tượng nộp phí

Mức thu

c.1)

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

(Đồng/giấy)

c.1.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

- Khu vực thị trấn, các phường

- Khu vực khác

 

25.000

12.000

c.1.2)

Đối với tổ chức

100.000

c.2)

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(Đồng/giấy)

c.2.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

- Khu vực thị trấn, các phường

- Khu vực khác

 

100.000

50.000

c.2.2)

Đối với tổ chức

500.000

c.3)

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

(Đồng/giấy)

c.3.1)

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

 

 

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân

+ Khu vực thị trấn, các phường

+ Khu vực khác

- Đối với tổ chức

 

20.000

10.000

50.000

c.3.2)

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận có chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân

+ Khu vực thị trấn, các phường

+ Khu vực khác

- Đối với tổ chức

 

50.000

25.000

50.000

c.4)

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai sau khi cấp giấy chứng nhận

(Đồng/1 lần)

c.4.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

- Khu vực thị trấn, các phường

- Khu vực khác

 

28.000

14.000

c.4.2)

Đối với tổ chức

30.000

c.5)

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

(Đồng/1 lần)

c.5.1)

Đối với hộ gia đình, cá nhân

- Khu vực thị trấn, các phường

- Khu vực khác

 

15.000

7.500

c.5.2)

Đối với tổ chức

30.000

3. Tỷ lệ trích để lại đơn vị sử dụng

Đối với lệ phí địa chính, đơn vị thu phí được trích lại 80% (tám mươi phần trăm); còn lại 20% (hai mươi phần trăm) đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 27

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức thu lệ phí

a) Đối với nhà ở riêng lẻ:

a.1) Trường hợp nhà có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250m2 trở lên hoặc có từ 03 tầng trở lên: 50.000 đồng/giấy phép;

a.2) Các trường hợp còn lại: 30.000 đồng/giấy phép.

b) Đối với công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

c) Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/lần.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Lệ phí thu từ việc cấp giấy phép xây dựng được trích lại cho cơ quan thu lệ phí 75%; số còn lại (25%) nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Lệ phí thu từ việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị thu lệ phí có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

PHỤ LỤC 28

LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

3. Mức thu lệ phí cấp biển số nhà

a) Cấp mới: 30.000 đồng/01 biển số nhà.

b) Cấp lại: 20.000 đồng/01 biển số nhà.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thu và cấp biển số nhà.

b) Chứng từ thu lệ phí: Cơ quan cấp biển số nhà lập và cấp biên lai thu tiền lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

c) Lệ phí thu từ việc cấp biển số nhà là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu lệ phí được giữ lại 100% để sử dụng vào các việc sau đây:

c.1) Văn phòng phẩm;

c.2) Mua biển số và bản đồ nền;

c.3) Khảo sát thực tế;

c.4) Biên tập và hiệu chỉnh;

c.5) Chi phí quản lý./.

 

PHỤ LỤC 29

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi áp dụng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin.

c) Cơ quan thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

3. Mức thu lệ phí

a) Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

a.1) Hợp tác xã do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 150.000 đồng/ 1 lần cấp.

a.2) Quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 300.000 đồng/ 1 lần cấp.

a.3) Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 30.000 đồng/ 1 lần (chứng nhận hoặc thay đổi).

a.4) Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng / 1 bản.

b) Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/ 1 lần cung cấp.

c) Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

4. Phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí

a) Cơ quan thu lệ phí được để lại 80% số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thu lệ phí theo quy định; số còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh là khoản thu ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị thu lệ phí có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

PHỤ LỤC 30

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan.

b) Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; trừ những trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bô Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

3. Mức thu

 

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

a.1)

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

a.2)

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

a.3)

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

a.4)

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

4. Chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng

Đơn vị thu phí, lệ phí được trích 80% số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu lệ phí; phần còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 31

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; LỆ PHÍ CẤP GIẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÃ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÃ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước (áp dụng đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện), bao gồm:

a) Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

b) Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

c) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

d) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

2. Mức thu lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép là 100.000 đồng/giấy phép; quy định đối với các loại giấy phép sau:

a) Giấy phép thăm dò nước dưới đất;

b) Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất;

c) Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

d) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

Cơ quan thu lệ phí được trích lại 40% (bốn mươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thu được hàng năm để thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, dịch vụ thu lệ phí; 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 32

QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỚI MỨC THU LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE ÔTÔ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ KHI CHUYỂN NHƯỢNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC TẠI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phạm quy điều chỉnh

Quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ), trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ chuyển nhượng xe ô tô cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

b) Các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ) nhận chuyển nhượng xe ô tô từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

c) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ: 10% trên giá trị xe./.

 

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ, PHÀ

(Kèm theo Phụ lục số 2 –Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Số TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu theo khoảng cách 02 bến

Dưới 300 m

Từ 300 m đến dưới 1000 m

Từ 1000 m đến dưới 3000 m

Từ 3000 m trở lên

1

Hành khách

đồng/lượt

2.000

3.000

4.000

5.000

2

Hành khách mua vé tháng

đồng/tháng

40.000

60.000

80.000

100.000

3

Hành khách đi xe đạp

đồng/lượt

3.000

4.000

5.000

6.000

4

Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

đồng/tháng

60.000

80.000

100.000

120.000

5

Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

đồng/lượt

4.000

6.000

8.000

10.000

6

Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

đồng/tháng

80.000

100.000

120.000

200.000

7

Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

đồng/lượt

15.000

30.000

40.000

50.000

8

Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

đồng/lượt

20.000

40.000

50.000

60.000

9

Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

đồng/lượt

25.000

50.000

60.000

70.000

10

Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

đồng/lượt

30.000

60.000

70.000

80.000

11

Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

đồng/lượt

20.000

35.000

45.000

55.000

12

Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

25.000

50.000

60.000

70.000

13

Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

đồng/lượt

30.000

60.000

70.000

80.000

14

Trường hợp cần thuê bao chuyến

đồng/lượt

60.000

120.000

160.000

200.000

15

Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

đồng/lượt

2.000

3.000

4.000

5.000

16

Hàng hóa cồng kềnh

 

Tùy theo trọng lượng, mức thu không quá 02 lần mức thu hàng hóa thông thường

* Ghi chú:

- Giá cước xe ô tô, xe tải được miễn mua vé 01 người, những người còn lại theo xe phải mua thêm vé theo giá hành khách

- Mức thu phí cho hành khách mua vé tháng được tính bằng 66,66 % mức thu phí theo lượt (01 tháng tính trung bình 30 ngày, mỗi ngày đi một lượt)

- Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và bảo hiểm hành khách./.

 

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Phụ lục

Tên phí/lệ phí

Phí

1

Phí chợ

2

Phí qua đò, phà

3

Phí vệ sinh

4

Phí trông giữ xe

5

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

6

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

7

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

8

Phí thư viện

9

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

10

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

11

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

12

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

13

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

14

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề nước dưới đất

15

Phí sử dụng đường bộ

16

Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

17

Phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

18

Học phí và phí dự thi

19

Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

20

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

21

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

22

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Lệ phí

23

Lệ phí hộ tịch

24

Lệ phí đăng ký cư trú và chứng minh nhân dân

25

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

26

Lệ phí địa chính

27

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

28

Lệ phí cấp biển số nhà

29

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

30

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Lệ phí cấp giấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; Lệ phí cấp giấy phép xã nước thải vào nguồn nước; Lệ phí cấp giấy phép xã nước thải vào công trình thủy lợi

31

Quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 31/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/12/2016
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 31/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Mai Khương
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/12/2016
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí lệ phí Sóc Trăng