Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 157/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Long An 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 157/2014/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều ca Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 03/6/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2366/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra ca Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tnh vmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh tchức trin khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2016./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu , UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp l
uật - Bộ Tư pháp;
- TT.TU (b/c);
-
UBND tnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại bi
u HĐND tỉnh khóa IX;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND,
UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV VP HĐND t
nh;
- VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực03/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 157/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 157/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Long An 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýPhạm Văn Rạnh
       Ngày ban hành21/07/2016
       Ngày hiệu lực03/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 157/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Long An 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 157/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Long An 2016

           • 21/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực