Nghị quyết 192/NQ-HĐND

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 192/NQ-HĐND 2016 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Đắk Lắk 2015


HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 192/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ XỬ L� KẾT QUẢ SAU R� SO�T, HỆ THỐNG H�A NĂM 2015 ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO HĐND TỈNH BAN H�NH

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH ĐẮK LẮK
KH�A VIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t Tờ tr�nh số 159/TTr-UBND ng�y 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với văn bản quy phạm ph�p luật do Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh; B�o c�o thẩm tra số 95/BC-HĐND ng�y 31/12/2015 của Ban Ph�p chế v� � kiến đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. T�n th�nh xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với c�c văn bản quy phạm ph�p luật do HĐND tỉnh ban h�nh, gồm:

- C�ng bố hết hiệu lực đối với 35 nghị quyết đ� hết thời hạn hiệu lực trong văn bản hoặc đ� thực hiện xong (như Phụ lục 1 k�m theo).

- B�i bỏ to�n bộ đối với 04 nghị quyết v� b�i bỏ một phần đối với 02 nghị quyết (như Phụ lục 2 k�m theo).

- Thực hiện quy tr�nh sửa đổi, bổ sung đối với 05 nghị quyết, thay thế đối với 01 nghị quyết (như Phụ lục 3 k�m theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nh�n d�n tỉnh chỉ đạo c�c cơ quan chuy�n m�n tổng kết, đ�nh gi�, xem x�t sự cần thiết ban h�nh nghị quyết mới để thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung cho ph� hợp với c�c quy định của ph�p luật v� t�nh h�nh ph�t triển kinh tế - x� hội của tỉnh, sớm tr�nh Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh nghị quyết mới đối với c�c nghị quyết đ� c�ng bố hết hiệu lực v� c�c nghị quyết sẽ hết hiệu lực trong năm 2016.

Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực hiện Nghị quyết n�y.

Điều 3. Nghị quyết n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y Hội đồng nh�n d�n tỉnh th�ng qua.

Nghị quyết n�y được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Đắk Lắk kh�a VIII, Kỳ họp bất thường th�ng qua ng�y 07 th�ng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Ch�nh phủ;
- Bộ Tư ph�p;
- Cục KTVB - Bộ Tư ph�p;
- Ban C�ng t�c đại biểu;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đo�n ĐBQH tỉnh;
- C�c Ban của Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng UBND tỉnh;
- Sở Tư ph�p;
- TT. HĐND c�c huyện, TX, TP;
- B�o Đắk Lắk, Đ�i PTTH tỉnh,
C�ng b�o tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Bi�r Ni�

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 192/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2016
Ngày hiệu lực 07/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 192/NQ-HĐND 2016 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Đắk Lắk 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 192/NQ-HĐND 2016 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Đắk Lắk 2015
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 192/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Y Biêr Niê
Ngày ban hành 07/01/2016
Ngày hiệu lực 07/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 192/NQ-HĐND 2016 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Đắk Lắk 2015

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 192/NQ-HĐND 2016 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Đắk Lắk 2015

  • 07/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực