Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND về chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND 02/2011/NQ-HĐND An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN SỰ CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, KHÓM, ẤP THUỘC TỈNH AN GIANG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐND NGÀY 04/3/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 09 đến ngày 10/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang (gọi tắt là Nghị Quyết số 08/2010/NQ-HĐND); Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Nghị Quyết số 02/2011/NQ-HĐND); Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

I. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sửa đổi cụm từ "quân sự" thành cụm từ "dân quân tự vệ" và sử dụng cụm từ "dân quân tự vệ" trong toàn bộ Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi đoạn 1, Điểm b, Khoản 3, Điều 1:

Xã, phường, thị trấn biên giới bố trí từ 22 người giảm còn 17 người (gồm: 01 trung đội trưởng, 02 tiểu đội trưởng và 14 chiến sỹ). Xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh bố trí từ 17 người giảm còn 12 người (gồm: 01 trung đội trưởng, 01 tiểu đội trưởng và 10 chiến sỹ). Các xã, phường, thị trấn còn lại bố trí từ 11 người giảm còn 09 người (01 tiểu đội trưởng và 08 chiến sỹ).

b) Bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 1:

Trợ cấp thêm 50% mức lương cơ sở hàng tháng cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã.

II. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 5, Mục II, Điều 1 như sau:

a) Trung đội trưởng dân quân thường trực:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND và trợ cấp thêm mỗi tháng 50% mức lương cơ sở.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 5, Mục II, Điều 1 như sau:

c) Tiểu đội trưởng dân quân thường trực:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND và trợ cấp thêm mỗi tháng 50% mức lương cơ sở.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

3. Bổ sung Khoản 10, Mục II, Điều 1 như sau:

Chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ hưởng theo quy định.

4. Sửa đổi Điểm a, Khoản 8, Mục II, Điều 1 như sau:

a) Lực lượng dân quân thường trực:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND và trợ cấp thêm mỗi tháng 50% mức lương cơ sở.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

III. Nguồn kinh phí thực hiện:

Do ngân sách bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Quốc phòng;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Website tỉnh AG, Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG;
- Lưu: VT, Ρ.CTHĐND-LD.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND 02/2011/NQ-HĐND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND 02/2011/NQ-HĐND An Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýPhan Văn Sáu
       Ngày ban hành10/12/2013
       Ngày hiệu lực20/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND 02/2011/NQ-HĐND An Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND 02/2011/NQ-HĐND An Giang

           • 10/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực