Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí của Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi 08/2007/NQ-HĐND thu học phí cơ sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ MỨC THU HỌC PHÍ CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2007/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu, sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư Liên tịch số 69/2005/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 tháng 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đối chiếu với Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi một số mức thu học phí của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi tiết 3, mục b, khoản 1, phần II của Phụ lục kèm theo, cụ thể:

Mẫu giáo bán trú (trường trên địa bàn huyện):

Mức thu: 20.000 đồng/trẻ/tháng.

2. Sửa đổi tiết 8, tiết 10, tiết 12 trong khoản 6, phần II của Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Lớp trung cấp về y tế:

Mức thu: 100.000 đồng/học viên/tháng.

- Lớp trung cấp tại chức về văn hóa nghệ thuật:

Mức thu: 100.000 đồng/học viên/tháng.

- Lớp dạy nghề ngắn hạn (dưới 01 năm):

Mức thu: 120.000 đồng/học viên/tháng.

Điều 2:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định sửa đổi mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật và nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ GD&ĐT;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2012
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi 08/2007/NQ-HĐND thu học phí cơ sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi 08/2007/NQ-HĐND thu học phí cơ sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýPhan Lệ Hồng
       Ngày ban hành07/12/2007
       Ngày hiệu lực17/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2012
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi 08/2007/NQ-HĐND thu học phí cơ sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND sửa đổi 08/2007/NQ-HĐND thu học phí cơ sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng

           • 07/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực