Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 21/2012/NQ-HĐND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/Nđ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 66a/TTr-UBND ngày 26/11/2012 về việc lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1. Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở xã, phường, thị trấn để hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ và công an cơ sở trong công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Quỹ quốc phòng - an ninh thu được ở xã, phường, thị trấn nào thì sử dụng ở xã, phường, thị trấn đó.

2. Đối tượng vận động tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

b) Hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có hảo tâm, tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

3. Đối tượng không vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

- Hộ gia đình chính sách;

- Hộ gia đình nghèo (tại thời điểm vận động góp Quỹ).

4. Mức vận động tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở trên địa bàn xã, phường, thị trấn: 200.000 đồng/năm;

b) Tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn xã, phường, thị trấn: 500.000 đồng/năm;

c) Hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn xã: 20.000 đồng/năm;

d) Hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn phường, thị trấn: 50.000 đồng/năm;

đ) Hộ gia đình sản xuất kinh doanh thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn xã, phường, thị trấn: 100.000 đồng/năm;

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có hảo tâm, tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh đều được khuyến khích và tiếp nhận.

5. Thời gian vận động đóng góp Quỹ: Quỹ quốc phòng - an ninh được vận động đóng góp mỗi năm một lần, vào tháng 01 hàng năm.

6. Nội dung chi Quỹ quốc phòng - an ninh, gồm:

a) Hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ và công an cơ sở trong công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

b) Hỗ trợ thăm hỏi dân quân tự vệ và công an cơ sở khi bị ốm, bị thương hoặc bị chết trong khi làm nhiệm vụ;

c) Hỗ trợ đơn vị dân quân tự vệ và công an cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt theo quy định của pháp luật;

d) Khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ, công an cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và các thảm hoạ, sự cố môi trường khác ở địa phương.

7. Tạm dừng việc vận động tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định tạm dừng việc vận động tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trong trường hợp hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh bị hoả hoạn, thiên tai, có đời sống quá khó khăn, ốm đau, bệnh tật kéo dài.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 3. Giao UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Khoa
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường tại Bắc Giang