Quyết định 86/QĐ-UBND

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 86/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2017 (có Danh mục kèm theo).

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử và Công báo tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86 /QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (06 văn bản)

1.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/10/2017

2.

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2017

4.

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2017

5.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2017

6.

Nghị quyết

31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh (21 văn bản)

7.

Quyết định

261/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 747/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

8.

Quyết định

767/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 261/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

9.

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007

Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

23/11/2017

10.

Quyết định

222/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014

Về việc sửa đổi một số điều Quy định quản lý và điều hành ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007

11.

Quyết định

68/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25/5/2017

12.

Quyết định

250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/7/2017

13.

Quyết định

166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

14.

Quyết định

471/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/5/2017

15.

Quyết định

96/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16.

Quyết định

192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/12/2017

17.

Quyết định

253/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012

Ban hành quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/5/2017

18.

Quyết định

300/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Ban hành quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/4/2017

19.

Quyết định

450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/8/2017

20.

Quyết định

509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/9/2017

21.

Quyết định

584/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/11/2017

22.

Quyết định

227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014

Về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

10/4/2017

23.

Quyết định

755/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/7/2017

24.

Quyết định

805/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 805/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

07/9/2017

25.

Quyết định

183/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

15/12/2017

26

Quyết định

387/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

15/5/2017

27

Quyết định

802/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quy định về tiền thuê cơ sở hạ tầng và giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía bắc, Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng

01/7/2017

Tổng số: 27 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (01 văn bản)

1.

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Mức thu học phí bậc học mầm non công lập được quy định tại khoản 1 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2017

Quyết định của UBND tỉnh (17 văn bản)

2.

Quyết định

112/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quy định và Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/8/2017

3.

Quyết định

130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang

Khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 9.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang

01/7/2017

4.

Quyết định

318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 2 Điều 7; điểm g khoản 2, khoản 4 Điều 14; khoản 1, khoản 2 Điều 17; khoản 1 Điều 20; khoản 1, khoản 2 Điều 21; Điều 22; Mục 3 Chương II

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang

01/7/2017

5.

Quyết định

739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 4 Điều 4; khoản 13 Điều 5; khoản 14, khoản 15 Điều 7

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang

15/8/2017

6.

Quyết định

128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Khoản 1 Điều 1; khoản 8; khoản 19, 21 Điều 2; điểm đ khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 3.

Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh

15/12/2017

7.

Quyết định

531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 11; khoản 3 Điều 27.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

01/3/2017

8.

Quyết định

593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Khoản 3 Điều 3; khoản 10 Điều 2; khoản 4 Điều 3.

 

 

9.

Quyết định

91/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2; điểm b khoản 2 Điều 3.

10.

Quyết định

386/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Điểm e khoản 12 Điều 2.

11.

Quyết định

128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Điểm b khoản 3 Điều 3.

Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

15/5/2017

12.

Quyết định

267/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Điểm m khoản 4 Điều 3.

13.

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND ngày 01/02 /2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Điểm đ khoản 3 Điều 3.

14.

Quyết định

90/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Điểm đ, e, k khoản 3 Điều 3.

15.

Quyết định

800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Khoản 1, khoản 2 Điều 3.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

01/02/2017

16.

Quyết định

535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm đ, e, khoản 2 Điều 3; điểm đ, e, khoản 2, điểm b, c, khoản 4, điểm a khoản 6, điểm b, đ, khoản 10 Điều 7; điểm b khoản 2 Điều 17; điểm b khoản 3 Điều 24; điểm b khoản 3 Điều 25; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 40; khoản 4 Điều 42; khoản 4 Điều 43.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang

01/7/2017

17.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Điều 4.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

15/12/2017

18.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 7.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/11/2017

Tổng số: 18 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 86/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 86/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu86/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành18/01/2018
       Ngày hiệu lực18/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 86/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bắc Giang

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực