Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 132/2009/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điu của Nghị định s57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện các quy định pháp luật vphí và lệ phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dn về phí và lệ phí thuộc thm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế đ thu, nộp và quản lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đng, giao dịch.

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Nam Định quy định về thu lệ phí cp bản sao, lệ phí chứng thực;

Sau khi nghe báo cáo thm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến tho luận của các đại biu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết và thực hiện thu, nộp, quản lý lệ phí cấp bản sao, chứng thực trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/7/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ch
ính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện;
- Th
ành ủy, HĐND, UBND TP. Nam Định;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Wesite t
nh;
- Lưu: VT VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực31/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýTrần Văn Chung
       Ngày ban hành21/07/2016
       Ngày hiệu lực31/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định

           • 21/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực