Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 công tác quản lý quy hoạch đô thị giải quyết dự án Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Cải tạo chỉnh trang đô thị giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố";

Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 196/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 và Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị; Báo cáo số 736/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành và thông qua báo cáo giám sát thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả của y ban nhân dân thành phố đối với Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, thứ X về chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; tập trung hoàn thiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải quyết quyền lợi người dân có đất bị nhà nước thu hồi; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các đồ án quy hoạch làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng phát triển đô thị; rà soát giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị và triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng thiếu tính phối hợp. Tiến độ giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố vẫn còn khó khăn, hạn chế, còn nhiều dự án Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản thuận địa điểm, có quyết định thu hồi và giao đất nhưng chậm triển khai, kéo dài gây bức xúc, khó khăn cho người dân sinh sống trong khu vực dự án, lãng phí nguồn lực đất đai. Việc đền bù, hỗ trợ giải quyết việc làm, giải phóng mặt bằng còn chậm, gặp nhiều vướng mắc. Công tác quy hoạch chưa đảm bảo tính dự báo, định hướng, thiểu tính khả thi, chưa đồng bộ, chưa bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, chưa tích hợp đầy đủ các thông tin cần thiết và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị nên đã ảnh hưởng phần lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực chưa tổ chức thực hiện quy hoạch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các quy định, chính sách vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà đầu tư, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố:

a. Xây dựng chính sách đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân về đất đai, về xây dựng, về điều kiện sống trong khu vực quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoặc có dự án nhưng chưa tổ chức thực hiện.

b. Hoàn thiện các phương thức, quy trình thủ tục thẩm định giá bồi thường đảm bảo nhanh chóng, chính xác và sát với giá thị trường.

d. Đảm bảo 100% người dân trong khu vực tổ chức thực hiện quy hoạch được tiếp cận đầy đủ và thường xuyên các thông tin về chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm.

đ. Tổ chức điều tra khảo sát, xác định phương thức bồi thường, hỗ trợ, phương án tái định cư phù hợp cho từng dự án, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân và quy định về tiến độ xây dựng các dự án tái định cư, không để tình trạng tạm cư kéo dài.

e. Giải quyết các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất “hỗn hợp” và “dân cư xây dựng mới” trước quý II năm 2018.

2. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành ph:

a. Tổ chức thực hiện việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, đảm bảo tính khoa học, cập nhật những nội dung như: dân số, các vùng đô thị hóa, lưu vực thoát nước, hiện trạng cao độ nền thành phố, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành, định hướng phát triển đô thị thông minh v.v..., phân tích đầy đủ tình hình hiện trạng, dự báo các chỉ tiêu, số liệu phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thẩm định, phê duyệt trước quý I năm 2020.

b. Đảm bảo sự đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất.

c. Rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, xác định ranh quy hoạch các đồ án một cách hợp lý. Đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết cho công tác tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý phát triển đô thị gắn với thực tiễn của thành phố, xác định và duy trì ổn định, lâu dài quỹ đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thành phố (giáo dục, văn hóa, thể thao, giao thông, xử lý chất thải v.v.).

d. Phê duyệt chương trình phát triển đô thị và bố trí hợp lý nguồn lực tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch.

đ. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên của thành phố. Có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từ nay đến hết năm 2020. Hoàn thành kế hoạch thực hiện báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp giữa năm 2018.

e. Phê duyệt, ban hành các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp phép xây dựng (đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, đồ án thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc) trên toàn địa bàn 24 quận, huyện trước năm 2021.

f. Công khai thông tin quy hoạch theo quy định một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác, ứng dụng công nghệ thông tin để công khai quy hoạch trực tuyến, hoàn thành trong năm 2018.

g. Rà soát, cập nhật kịp thời hiện trạng cao độ nền thành phố để làm cơ sở cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị. Nhất là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

3. Giải quyết các dự án chậm triển khai:

a. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả, tính khả thi, năng lực của nhà đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch của từng dự án, phân nhóm và có kế hoạch giải quyết cụ thể nhằm cơ bản chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

b. Tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình công cộng trọng điểm, phát triển các trục động lực theo quy hoạch để thúc đy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c. Nghiên cứu thay đổi phương thức xã hội hóa việc đầu tư xây dựng các khu đô thị mới theo hướng phát huy nguồn lực và sự tham gia của người dân đang sinh sống trong các khu vực này. Đề xuất các chính sách liên quan trước năm 2021.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX phối hợp với Hội đồng nhân dân các quận, huyện tổ chức giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên phối hợp giám sát, tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ban Thường trực UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND th
ành ph: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo15/02/2018
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 công tác quản lý quy hoạch đô thị giải quyết dự án Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 công tác quản lý quy hoạch đô thị giải quyết dự án Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo15/02/2018
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 công tác quản lý quy hoạch đô thị giải quyết dự án Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 công tác quản lý quy hoạch đô thị giải quyết dự án Hồ Chí Minh

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực