Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Sau khi xem xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 43/BCTT-KT&NS ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (Có Quy định kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đã quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định tại Điều 1 Quy định kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6.

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất quy định tại điểm 3 Quy định kèm theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 3.

3. Phí sử dụng cảng cá Quy Nhơn quy định tại Mục III Quy định kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 và Điều 3 Quy định kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6.

4. Phí sử dụng cảng cá Đề Gi quy định tại Mục IV Quy định kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 9 và Mục V Quy định kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11.

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước; Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy định tại khoản 1 Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 13;

6. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại khoản 2, Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 15.

7. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 4.

8. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước quy định tại khoản 2 Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 13.

9. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực quy định tại khoản 3 Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 15.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực triển khai hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12)

I. Ban hành mới quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi

1. Đối tượng nộp

Các tổ chức, cá nhân sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi.

2. Đối tượng miễn nộp

- Các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền neo đậu để tránh bão;

- Các đơn vị làm nhiệm vụ công vụ như: Biên phòng, Quân đội, Công an, Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu.

3. Mức thu

STT

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi

Đơn vị tính

Mức thu

I

Mặt bằng nhà phân loại

 

 

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

2.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

 

 

- Vị trí kinh doanh thuận lợi

 

25.000

 

- Vị trí kinh doanh bình thường

 

20.000

 

- Vị trí kinh doanh không thuận lợi

 

15.000

II

Mặt bằng lề đường, bến, bãi

 

 

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

1.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

15.000

4. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn.

5. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu: cơ quan thu phí được để lại 100% số phí thu được để chi theo quy định.

II. Sửa đổi, bổ sung quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí

1. Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định tại Điều 1 Quy định ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 bắt đầu từ ngày 01/01/2016 trở đi cho đến khi có quyết định mới của Chính phủ.

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 3 nội dung như sau:

a. Đối tượng không thu:

- Không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định).

- Các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng được giao đất tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

b. Cơ quan thu:

- Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

3. Phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn

Sửa đổi, bổ sung mức thu phí quy định tại Mục III Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 và Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 như sau:

TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tàu, thuyền các loại

Đồng/lần vào - ra cảng (không quá 12 giờ)

 

1

Tàu, thuyền đánh cá

 

 

 

Có công suất dưới 20 CV

nt

5.000

 

Có công suất từ 20 CV đến 50 CV

nt

10.000

 

Có công suất trên 50 CV đến 90 CV

nt

20.000

 

Có công suất trên 90 CV đến 200 CV

nt

30.000

 

Có công suất trên 200 CV

nt

70.000

2

Tàu, thuyền vận tải

 

 

 

Có trọng tải dưới 5 tấn

nt

10.000

 

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

nt

20.000

 

Có trọng tải trên 10 đến 100 tấn

nt

70.000

 

Có trọng tải trên 100 tấn

nt

120.000

II

Phương tiện vận tải

đồng/lần vào-ra cảng

 

 

Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng

nt

2.000

 

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

nt

5.000

 

Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

nt

10.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn

nt

15.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

nt

20.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn

nt

35.000

III

Hàng hóa qua cảng

 

 

 

Hàng thủy sản, động vật tươi sống

đồng/tấn

10.000

 

Hàng hóa là Container

đồng/container

60.000

 

Các loại hàng hóa khác

đồng/tấn

8.000

- Trường hợp cần quy định đơn vị tính khác thì tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại hàng hóa, phương tiện mà quy đổi cho phù hợp.

- Trường hợp tàu thuyền các loại neo đậu quá 12 giờ theo quy định nêu trên thì cứ 01 giờ tăng thêm mức thu phí bổ sung được quy định: Mức thu tương ứng/giờ + 10% mức thu tương ứng/giờ.

4. Phí sử dụng Cảng cá Đề Gi

 

Sửa đổi, bổ sung quy định tại Mục IV Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 9 và Mục V Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 nội dung như sau:

a. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa, phương tiện sử dụng tại Cảng cá Đề Gi.

b. Đối tượng miễn nộp:

- Các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền neo đậu để tránh bão tại Cảng cá Đề Gi.

- Các đơn vị làm nhiệm vụ công vụ như: Biên phòng, Quân đội, Công an, Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu.

c. Mức thu:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tàu, thuyền các loại

Đồng/lần vào-ra cảng (không quá 12 giờ)

 

1

Tàu, thuyền đánh cá

 

 

 

Có công suất dưới 20 CV

như trên (nt)

5.000

 

Có công suất từ 20 CV đến 50 CV

nt

10.000

 

Có công suất trên 50 CV đến 90 CV

nt

15.000

 

Có công suất trên 90 CV đến 200 CV

nt

25.000

 

Có công suất trên 200 CV

nt

40.000

2

Tàu, thuyền vận tải

 

 

 

Có trọng tải dưới 5 tấn

nt

10.000

 

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

nt

20.000

 

Có trọng tải trên 10 đến 100 tấn

nt

50.000

 

Có trọng tải trên 100 tấn

nt

70.000

II

Phương tiện vận tải

đồng/lần vào-ra cảng

 

 

Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng

nt

2.000

 

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

nt

5.000

 

Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

nt

10.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn

nt

15.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

nt

20.000

 

Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn

nt

25.000

III

Hàng hóa qua cảng

 

 

 

Hàng thủy sản, động vật tươi sống

đồng/tấn

9.000

 

Hàng hóa là Container

đồng/container

40.000

 

Các loại hàng hóa khác

đồng/tấn

5.000

- Trường hợp cần quy định đơn vị tính khác thì tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại hàng hóa, phương tiện mà quy đổi cho phù hợp.

- Trường hợp tàu thuyền các loại neo đậu quá 12 giờ theo quy định nêu trên thì cứ 01 giờ tăng thêm mức thu phí bổ sung được quy định: Mức thu tương ứng/giờ + 10% mức thu tương ứng/giờ.

d. Cơ quan thu: Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn.

đ. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

Cơ quan thu phí được trích để lại 100% số phí thu được để chi theo quy định.

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước; Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Mục I Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 13 nội dung như sau:

a. Mức thu phí:

STT

Loại phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

 

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án

400.000

 

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1.100.000

 

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

2.600.000

 

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

5.000.000

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

600.000

 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1.800.000

 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

4.400.000

 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

8.400.000

3

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

 

 

 

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

600.000

 

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1.800.000

 

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

4.400.000

 

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

8.400.000

4

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

 

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm

đồng/1 báo cáo

400.000

 

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 báo cáo

1.400.000

 

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đồng/1 báo cáo

3.400.000

 

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 báo cáo

6.000.000

5

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

đồng/hồ sơ

1.400.000

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

b. Cơ quan thu phí:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

c. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

Cơ quan thu phí được trích để lại 100% số phí thu được để chi theo quy định.

6. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Mục I Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 15 nội dung như sau:

Cơ quan thu lệ phí:

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

7. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Sửa đổi, bổ sung quy định tại Mục I Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 4 nội dung như sau:

a. Đối tượng không thu:

Các hộ gia đình, cá nhân xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do ảnh hưởng của quy hoạch hoặc bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

b. Mức thu:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

đồng/giấy phép

 

a

Nhà ở riêng lẻ trong đô thị

đồng/giấy phép

70.000

b

Nhà ở riêng lẻ ngoài đô thị (nông thôn)

đồng/giấy phép

50.000

2

Cấp phép xây dựng các công trình khác

đồng/giấy phép

120.000

3

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

đồng/giấy phép

15.000

c. Cơ quan thu:

- Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Ủy ban nhân dân xã;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

d. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu: Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% số lệ phí thu được để chi theo quy định, số còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước.

8. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước:

Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Mục I Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 13 nội dung như sau:

a. Mức thu:

STT

Lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

đồng/giấy phép

150.000

2

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

đồng/giấy phép

150.000

3

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

đồng/giấy phép

150.000

* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu

b. Cơ quan thu:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

c. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 100% số lệ phí thu được để chi theo quy định.

C. Bãi bỏ quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Bãi bỏ các nội dung quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực quy định tại khoản 3 Mục I Quy định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 15 để thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan (nếu có) từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu22/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thanh Tùng
     Ngày ban hành25/12/2015
     Ngày hiệu lực01/01/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ban hành mới sửa đổi bổ sung một số loại phí lệ phí Bình Định