Quyết định 3064/QĐ-UBND

Quyết định 3064/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành từ năm 2014 đến năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 18/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2014 đến năm 2016, cụ thể như sau:

1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 82 văn bản (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 06 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG – THUẾ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – THUẾ)

 

 

 

NĂM 2014

 

1

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2015

2

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 30/7/2014

Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các loại phí trên địa bàn tỉnh.

19/12/2016

3

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

4

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

Về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

01/02/2015

5

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết Định số 43/2011/QĐ UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

6

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đẹp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

7

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc ban hành quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm, Đống Đa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

8

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc quy định mức thu phí vệ sinh của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành dịch vụ giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2017

 

NĂM 2015

 

9

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các loại phí trên địa bàn tỉnh.

01/01/2017

10

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

11

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

12

Nghị quyết

22/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các loại phí trên địa bàn tỉnh.

01/01/2017

13

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

Về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

01/7/2016

14

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

08/5/2016

15

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

16

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc quy định về lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

17

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

18

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

19

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

20

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

21

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện đồng bằng, miền núi

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2017

22

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Về việc quy định về phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

23

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Về việc ban hành quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

24

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016

Hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2017

25

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

29/7/2016

 

NĂM 2016

 

26

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các loại phí trên địa bàn tỉnh.

01/01/2017

27

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

28

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 17)

01/01/2017

29

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 15)

01/01/2017

30

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại Phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

31

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc quy định về Phí sử dụng Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát

Bị bãi bỏ, thay thế bằng Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi

01/01/2017

32

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/9/2016

33

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 2)

01/01/2017

34

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 5)

01/01/2017

35

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn

Bị bãi bỏ, thay thế bằng Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi

01/01/2017

36

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ áp dụng đối với chợ Đập Đá mới, thị xã An Nhơn

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí

01/01/2017

 

 

 

 

trên địa bàn tỉnh (Điều 2)

 

37

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

Về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 2)

01/01/2017

38

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

Bổ sung mặt hàng cát xây, cát tô vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định (Khoản 3 Điều 3)

 

39

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

Ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

40

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 14)

01/01/2017

41

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Điều 10)

01/01/2017

42

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ SỞ DU LỊCH)

 

NĂM 2016

 

43

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND

Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

 

ngày 09/12/2016

thành phố Quy Nhơn năm 2016

 

 

44

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

45

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

 

46

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

47

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

48

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

 

NĂM 2014

 

49

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2015

50

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

51

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

 

NĂM 2015

 

52

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

53

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

54

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

55

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

NĂM 2016

 

56

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư pháp triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

57

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

58

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

 

NĂM 2014

 

59

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này quy định chi tiết theo Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg đã hết hiệu lực theo Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP)

 

 

NĂM 2015

 

60

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về bổ sung Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ phát sinh năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

61

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

NĂM 2016

 

62

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

 

 

NĂM 2014

 

63

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

 

NĂM 2016

 

64

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

VI. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

 

NĂM 2016

 

65

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2016 của tỉnh Bình Định để thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

 

VII. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

 

 

NĂM 2014

 

66

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

01/12/2014

 

NĂM 2015

 

67

Nghị quyết

36/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2017

68

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015

Về việc ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định

15/10/2016

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

 

 

NĂM 2014

 

69

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

V/v ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

 

70

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công

07/8/2016

 

 

 

 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

71

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/12/2016

72

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

 

 

NĂM 2015

 

73

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/7/2016

 

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

 

 

NĂM 2014

 

74

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ)

 

 

X. LĨNH VỰC KHÁC

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

NĂM 2014

 

75

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

76

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

77

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2016

78

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

 

NĂM 2015

 

79

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

80

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

 

NĂM 2016

 

81

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

82

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Không còn đối tượng điều chỉnh giữa hai kỳ họp

 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có.

 

Phụ lục 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦNCỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

01

Quyết định

- 08/2014/QĐ-UBND

- Ngày 14/5/2014

- Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại

- Phần phụ lục Bảng giá thuế tài nguyên (1.Quặng sa khoáng titan)

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan

15/6/2015

02

Quyết định

- Số 25/2014/QĐ-UBND

- Ngày 22/9/2014

- Về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản và dự án kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

22/10/2016

03

Quyết định

- Số 33/2014/QĐ-UBND

- Ngày 22/12/2014

- Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình định, giai đoạn 2015 - 2020

- Khoản 1 Điều 6;

- Khoản 3 Điều 6;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình định, giai đoạn 2015 - 2020

29/12/2016

04

Quyết định

- Số 40/2014/QĐ-UBND

- Ngày 25/12/2014

- Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Khoản 4 Điều 4.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

31/7/2015

05

Quyết định

- Số 41/2014/QĐ-UBND

- Ngày 25/12/2014

- Về việc ban hành Quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Phụ lục số 01 tại Khoản 1 Điều 4;

- Điều 8;

- Điều 9;

- Điều 11;

- Phụ lục số 02 tại Khoản 1 Điều 16;

- Điều 17;

- Tiết c Khoản 2 Điều 20;

- Khoản 3 Điều 20

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/01/2017

06

Quyết định

-Số: 01/2016/QĐ-UBND

- Ngày 11/01/2016

- Về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

- Điều 6;

- Điều 8;

- Điều 12;

- Điểm b, Khoản 1, Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

05/05/2016

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3064/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3064/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực23/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3064/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3064/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành23/08/2017
       Ngày hiệu lực23/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016

           • 23/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực