Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG DƯỚI 10 HA ĐẤT TRỒNG LÚA; DƯỚI 20 HA ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 46/BCTT-KT&NS ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./. 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 10 HÉC TA ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12)

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 héc ta đất trồng lúa: tổng số có 1.048 dự án, với diện tích là 612,13 héc ta, trong đó:

1. Phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố:

- Huyện An Lão: Có 17 dự án, diện tích 11,75 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 2,56 héc ta;

- Huyện Hoài Ân: Có 98 dự án, diện tích 21,0 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 6,08 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 189 dự án, diện tích 71,85 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 21,29 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 70 dự án, diện tích 64,28 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 20,42 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 69 dự án, diện tích 37,26 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 22,46 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 171 dự án, diện tích 61,92 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 31,37 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: Có 94 dự án, diện tích 61,31 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 28,99 héc ta;

- Huyện Vân Canh: Có 14 dự án, diện tích 11,83 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 2,04 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 24 dự án, diện tích 4,75 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 1,59 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 267 dự án, diện tích 197,25 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 74,31 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 35 dự án, diện tích 68,93 héc ta, trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 22,07 héc ta.

2. Phân theo mục đích sử dụng đất

2.1 Sử dụng vào mục đích nông nghiệp: Có 13 dự án, với diện tích 9,18 héc ta.

2.2 Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Có 1035 dự án, với diện tích 602,95 héc ta, trong đó:

- Đất quốc phòng: 04 dự án, diện tích 6,44 héc ta;

- Đất an ninh: 11 dự án, diện tích 6,98 héc ta;

- Đất phát triển hạ tầng: 559 dự án, diện tích 244,32 héc ta; bao gồm:

+ Đất cơ sở văn hóa: 14 dự án, diện tích 5,18 héc ta;

+ Đất cơ sở y tế: 05 dự án, diện tích 7,64 héc ta;

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 65 dự án, diện tích 25,61 héc ta;

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: 38 dự án, diện tích 24,75 héc ta;

+ Đất cơ sở khoa học - công nghệ: 01 dự án, diện tích 4,1 héc ta;

+ Đất giao thông: 309 dự án, diện tích 140,3 héc ta;

+ Đất thủy lợi: 81 dự án, diện tích 22,22 héc ta;

+ Đất công trình năng lượng: 33 dự án, diện tích 4,13 héc ta;

+ Đất bưu chính - viễn thông: 03 dự án, diện tích 0,18 héc ta;

+ Đất xây dựng chợ: 10 dự án, diện tích 10,21 héc ta;

- Đất di tích lịch sử - văn hóa: 03 dự án, diện tích 0,91 héc ta;

- Đất xử lý chất thải, bãi thải: 02 dự án, diện tích 0,18 héc ta;

- Đất ở: 304 dự án, diện tích 233,18 héc ta, bao gồm:

+ Đất ở nông thôn: 226 dự án, diện tích 135,04 héc ta;

+ Đất ở đô thị: 78 dự án, diện tích 98,14 héc ta;

- Đất trụ sở cơ quan nhà nước: 14 dự án, diện tích 6,0 héc ta;

- Đất trụ sở công trình sự nghiệp: 03 dự án, diện tích 0,46 héc ta;

- Đất cơ sở tôn giáo: 01 dự án, diện tích 0,06 héc ta;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng: 11 dự án, diện tích 4,50 héc ta;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 48 dự án, diện tích 5,43 héc ta;

- Đất khu vui chơi giải trí, sinh hoạt công cộng: 12 dự án, diện tích 6,19 héc ta;

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 02 dự án, diện tích 0,7 héc ta;

- Đất cụm công nghiệp: 05 dự án, diện tích 12,58 héc ta;

- Đất khu công nghiệp: 01 dự án, diện tích 9,8 héc ta;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 30 dự án, diện tích 20,11 héc ta;

- Đất thương mại - dịch vụ: 24 dự án, diện tích 45,0 héc ta;

- Đất cho hoạt động khai thác khoáng sản: 01 dự án, diện tích 0,11 héc ta./.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 20 HÉC TA ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
(Kèm theo Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12)

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ: Tổng số có 37 dự án, với diện tích là 176,63héc ta, trong đó:

1. Phân theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

- Huyện An Lão: Có 02 dự án, diện tích 3,64 héc ta;

- Huyện Hoài Ân: Có 02 dự án, diện tích 8,19 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 08 dự án, diện tích 34,86 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 04 dự án, diện tích 25,89 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 05 dự án, diện tích 21,75 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: 01 dự án, diện tích 0,2 héc ta;

- Huyện Vân Canh: 01 dự án, diện tích 1,5 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 04 dự án, diện tích 26,96 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 02 dự án, diện tích 2,38 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 08 dự án, diện tích 51,26 héc ta.

2. Phân theo mục đích sử dụng đất

2.1 Sử dụng vào mục đích nông nghiệp: Có 02 dự án, với diện tích 20,22 héc ta.

2.2 Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: có 35 dự án, với diện tích 156,41 héc ta, trong đó:

- Đất quốc phòng: 02 dự án, diện tích 15,0 héc ta;

- Đất phát triển hạ tầng: 18 dự án, diện tích 75,33 héc ta; chia ra:

+ Đất giao thông: 12 dự án, diện tích 42,42 héc ta;

+ Đất thủy lợi: 02 dự án, diện tích 10,3 héc ta;

+ Đất công trình năng lượng: 03 dự án, diện tích 22,5 héc ta;

+ Đất xây dựng chợ: 01 dự án, diện tích 0,11 héc ta;

- Đất danh lam-thắng cảnh: 01dự án, diện tích 3,35 héc ta;

- Đất xử lý chất thải, bãi thải: 01 dự án, diện tích 5,0 héc ta;

- Đất cụm công nghiệp: 02 dự án, diện tích 2,2 héc ta;

- Đất thương mại-dịch vụ: 04 dự án, diện tích 28,63 héc ta;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 05 dự án, diện tích 22,9 héc ta;

- Đất khai thác khoáng sản: 01 dự án, diện tích 3,0 héc ta.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 20 HÉC TA ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12)

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 20 héc ta đất rừng đặc dụng: Tổng số có có 05 dự án, với diện tích là 27,66ha, trong đó:

1. Phân theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

- Huyện An Lão: Có 01 dự án, diện tích 11,4ha;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 04 dự án, diện tích 16,6ha;

2. Phân theo mục đích sử dụng đất

- Đất phát triển hạ tầng: 01 dự án, diện tích 11,4ha (công trình điện);

- Đất nghĩa trang - nghĩa địa: 01 dự án, diện tích 4,86ha;

- Đất thương mại - dịch vụ: 03 dự án, diện tích 11,4ha.

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12)

Các công trình, dự án Nhà thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: tổng số có 2.459 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích là 7.391,43 héc ta, trong đó:

1. Công trình, dự án thu hồi đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp: Có 43 dự án, với diện tích là 1.096,57 héc ta, tại các địa phương:

- Huyện An Lão: Có 02 dự án, diện tích 305,0 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 09 dự án, diện tích 78,62 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 05 dự án, diện tích 323,16 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 03 dự án, diện tích 192,9 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 11 dự án, diện tích 4,79 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: Có 09 dự án, diện tích 168,45 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 02 dự án, diện tích 37,65 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 02dự án, diện tích 6,0 héc ta;

2. Công trình, dự án thu hồi đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp:

Có 2.411 dự án, với diện tích là 6.294,86 héc ta, trong đó:

2.1 Phân theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

- Huyện An Lão: Có 119 dự án, diện tích 117,45 héc ta;

- Huyện Hoài Ân: Có 247 dự án, diện tích 97,8 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 470 dự án, diện tích 706,54 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 98 dự án, diện tích 344,8 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 115 dự án, diện tích 201,39 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 286 dự án, diện tích 131,45 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: Có 293 dự án, diện tích 673,69 héc ta;

- Huyện Vân Canh: Có 192 dự án, diện tích 2.961,77 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 82 dự án, diện tích 160,31 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 407 dự án, diện tích 488,31 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 107 dự án, diện tích 411,06 héc ta.

2.2 Phân theo mục đích sử dụng đất

- Đất phát triển hạ tầng: Có 1.145 dự án, diện tích 1.063,06 héc ta; bao gồm:

+ Đất cơ sở văn hóa: 30 dự án, diện tích 12,99 héc ta;

+ Đất cơ sở y tế: 22 dự án, diện tích 13,57 héc ta;

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 202 dự án, diện tích 69,65 héc ta;

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: 134 dự án, diện tích 79,57 héc ta;

+ Đất cơ sở khoa học - công nghệ: 01 dự án, diện tích 4,2 héc ta;

+ Đất giao thông: 515 dự án, diện tích 549,64 héc ta;

+ Đất thủy lợi: 160 dự án, diện tích 145,21 héc ta;

+ Đất công trình năng lượng: 52 dự án, diện tích 164,55 héc ta;

+ Đất bưu chính - viễn thông: 04 dự án, diện tích 0,23 héc ta;

+ Đất xây dựng chợ: 25 dự án, diện tích 23,61 héc ta;

- Đất di tích lịch sử - văn hóa: 30 dự án, diện tích 33,32 héc ta;

- Đất danh lam-thắng cảnh: 02 dự án, diện tích 51,65 héc ta;

- Đất xử lý chất thải, bãi thải: 24 dự án, diện tích 92,81 héc ta;

- Đất ở: 778 dự án, diện tích 825,81 héc ta; chia ra:

+ Đất ở nông thôn: 624 dự án, diện tích 529,88 héc ta;

+ Đất ở đô thị: 154 dự án, diện tích 295,93 héc ta;

- Đất trụ sở cơ quan: 30 dự án, diện tích 11,16 héc ta;

- Đất trụ sở công trình sự nghiệp: 11 dự án, diện tích 1,69 héc ta;

- Đất cơ sở tôn giáo: 07 dự án, diện tích 1,33 héc ta;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng: 116 dự án, diện tích 356,98 héc ta;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 155 dự án, diện tích 20,87 héc ta;

- Đất khu vui chơi giải trí, sinh hoạt công cộng: 27 dự án, diện tích 13,88 héc ta;

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 02 dự án, diện tích 1,42 héc ta;

- Đất cụm công nghiệp: 38 dự án, diện tích 816,82 héc ta;

- Đất khu công nghiệp: 03 dự án, diện tích 2.426,57 héc ta;

- Đất mặt nước chuyên dùng: 02 dự án, diện tích 380,0 héc ta;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 41 dự án, diện tích 181,76 héc ta;

- Đất thương mại dịch vụ: 05 dự án, diện tích 14,55 héc ta;

- Đất phi nông nghiệp khác: 01 dự án, diện tích 1,0 héc ta.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu30/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND danh mục công trình dự án sử dụng đất Bình Định